ŽELITE ZAKUPITI JAVNU POVRŠINU U GRADU KRKU?

8. ožujka 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Krk

Krk

KRK – Grad Krk objavljuje Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata u Gradu Krku, na koji se može aplicirati najkasnije do 28. ožujka 2018. godine.

Natječaj se raspisuje za lokacije koje su označene brojevima s navedenim djelatnostima koje se na istima imaju obavljati, te s početnim zakupninama kako slijedi:

A) Kod Velog parka:

2. Prodaja suvenira baziranih na fotografijama otoka Krka (spoj virtualnih i ne virtualnih suvenira na temu Krčke ljepote, s multimedijskom podlogom i informativnim sadržajem, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

3. Izrada portreta ili karikatura, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

4. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

5. Oslikavanje tijela, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

8. Prodaja lavande i proizvoda od lavande, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

11. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

14. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

15. Prodaja unikatnih razglednica, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

16. Publikacije i modelirani likovi na temu krčke legende i bajke o Krku, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

17. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

18. Prodaja suvenira od bračkog kamena, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

B) Šetalište Sv. Berbnardina – iza pultova brodara:

25. Prodaja tjestenine, pizza na komade i sendviča, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

27. Animacija djece (klaun i sl.), 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 2.000,00 kuna.

28. Cjelovečernja animacija sprejgrafika tehnikom (motivi grada Krka i dr.), 1 mjesto, površine 2 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

C) Stara tržnica:

36. Prodaja meda i proizvoda od meda, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

37. Prodaja nakita, suvenira, keramike, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

38. Prodaja nakita, suvenira, keramike, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

39. Prodaja nakita, suvenira, keramike, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 10.000,00 kuna.

D) Šetalište Sv. Bernardina – kod Krušije:

22. Prodaja pop corna i šećerne vune, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

23. Prodaja kuhanog i pečenog kukuruza, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

24. Prodaja palačinki, 1 mjesto površine 2 m2, početna zakupnina 20.000,00 kuna.

E) Trg Kamplin:

41. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 3.000,00 kuna.

43. Prodaja meda, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 3.000,00 kuna.

44. Prodaja nakita i suvenira, 1 mjesto površine 1 m2, početna zakupnina 3.000,00 kuna.

Pravo prijave na natječaj:

Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti čije obavljanje je određeno na pojedinoj javnoj površini.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka natječaja pravo prijave na natječaj za lokacije pod slovom D imaju sve fizičke i pravne osobe koje imaju prijavljeno prebivalište (sjedište) na području Grada Krka u posljednjih deset godina i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti određene na pojedinoj lokaciji.

Lokacije:

Lokacije su označene brojevima kako je naprijed navedeno. Lokacije se mogu vidjeti na orto-foto snimkama s označenim brojevima lokacija, koje se nalaze na oglasnoj ploči Grada Krka (I. kat Upravne zgrade Grada Krka, Trg Josipa bana Jelačića 2 , Krk, kod sobe 36). Lokacije navedene ovim oglasom natječaja su nepromjenjive. Grad Krk može na navedenim područjima odrediti i druge lokacije koje mogu biti predmet novih natječaja.

Vrijeme zakupa:

Ugovor se zaključuje se za period od 16. travnja do 30. studenog 2018. godine, s time da je od perioda trajanja zakupa izuzet period od 08. do 10. kolovoza 2018. godine, u kojem se održava Krčki sajam.

Zakupnina:

Početna zakupnina odnosi se na cjelokupni period trajanja zakupa. Pored obveze plaćanja zakupnine za zakup javne površine, zakupnik je obvezan podmiriti i sve druge komunalne troškove, kao i sve troškove koji proizlaze iz njegova poslovanja.

Tehničko rješenje i izgled privremenog objekta:

Za sve privremene objekte potrebno je, na tehničko rješenje i izgled objekta, dobiti suglasnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka, s napomenom da uz privremene objekte iz natječaja nije dozvoljeno dodavanje izložbenih stalaka i polica. Prije zaključenja ugovora o zakupu javne površine, odabrani zakupnici dužni su ishoditi atest tehničke ispravnosti elektroinstalacija za privremeni objekt, te isti dostaviti zakupodavcu.

Prijave na natječaj moraju sadržavati:

ispunjeni obrazac ponude koji se može dobiti u Odsjeku za opće pravne i kadrovske poslove Grada Krka (soba 36), svakog radnog dana od 09.00 do 12.00 sati, u koji se upisuju:
podaci o natjecatelju (ime, prezime, adresa za fizičke osobe, odnosno naziv i adresa pravne osobe, OIB),
naznaka naziva lokacije (označeno slovima) i broja lokacije te navedena djelatnost,
iznos ponuđene zakupnine,
naziv banke i broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine.
Uz ispunjeni obrazac ponude prilažu se slijedeći dokumenti:

preslika osobne iskaznice (za fizičke osobe),
uvjerenje o prebivalištu iz kojeg je razvidno da natjecatelj ima prijavljeno prebivalište na području Grada Krka u posljednjih deset godina za lokacije pod D,
preslika izvoda iz sudskog ili obrtničkog registra ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena za obavljanje na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od šest mjeseci do dana objave natječaja (napomena: priznat će se osnovna registracija koja se odnosi na obavljanje djelatnosti za koju se natjecatelj natječe (ugostiteljstvo, trgovina i dr.), odnosno natjecatelj se može naknadno doregistrirati za specifičnu poddjelatnost sukladno traženju nadležnog tijela uprave),
potvrda Odsjeka za proračun i financije Grada Krka da natjecatelj nema duga prema Gradu Krku po bilo kojoj osnovi ili ugovor zaključen s Gradom Krkom, vezano za reguliranje eventualnih obveza za koje rok dospijeća nije protekao,
potvrda nadležne Porezne uprave o tome da natjecatelj nema duga s osnova javnih davanja,
potvrda o uplaćenoj jamčevini u visini od 20 % početnog iznosa zakupnine na žiro-račun Grada Krka broj: HR5824020061821500001, model: 68; pozivom na broj: 7242 – OIB.

Pismene ponude trebaju prispjeti najkasnije do 28. ožujka 2018. godine, do 12.00 sati, na adresu Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Ne otvaraj – ponuda za javnu površinu broj ____ (upisuje se broj lokacije).

Otvaranje ponuda, prvenstvo odabira, ugovori i trošak provedbe natječaja:

Ponude otvara Povjerenstvo za provedbu postupka odabira najpovoljnijeg natjecatelja.

Otvaranje ponuda je javno i održat će se 28. ožujka 2018. godine u Sportskoj dvorani Osnovne škole Fran Krsto Frankopan.

Odluku o izboru najpovoljnijih natjecatelja donosi Gradonačelnik, u roku od sedam dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Javna površina iz natječaja dati će se u zakup natjecateljima koji ponude obavljanje odgovarajuće djelatnosti i najveći iznos zakupnine, te zadovoljavaju tražene uvjete natječaja.

U slučaju alternativnih ponuda jednog natjecatelja za istu lokaciju, uzet će se u obzir ponuda s najvišim iznosom ponuđene zakupnine.

Najpovoljnijom ponudom biti će utvrđena i ponuda natjecatelja čiji predmeti prodaje imaju certifikat Dar iz krka Turističke zajednice Grada Krka i uklapaju se u naprijed navedene oglašene djelatnosti na pojedinoj lokaciji, uz uvjet da prihvate iznos zakupnine iz najpovoljnije ponude i da zadovoljavaju sve ostale uvjete natječaja.

Nepotpune ponude i ponude koje prispiju nakon roka za otvaranje ponuda neće se razmatrati. Nepotpune ponude su ponude koje ne sadrže sve podatke navedene u obrascu ponude i svu dokumentaciju za koju je navedeno da ponuda za natječaj mora sadržavati. Ponuda natjecatelja koji prema Gradu Krku i Poreznoj upravi ima neizmirene i neregulirane obveze, neće se razmatrati.

Uplaćeni iznos jamčevine natjecateljima koji uspiju na natječaja uračunava se u zakupninu a natjecateljima koji ne uspiju na natječaju jamčevina se vraća na žiro račun natjecatelja.

Zaključenje ugovora:

Natjecatelji koji uspiju na natječaju moraju zaključiti ugovor o zakupu javne površine i platiti zakupninu za istu, najkasnije do 13. travnja 2018. godine, jer će se u protivnom smatrati da su odustali od svoje ponude.

Pored obveze zaključenja ugovora o zakupu javne površine natjecatelji koji uspiju u natječaju obvezuju se zaključiti ugovor s Turističkom zajednicom Grada Krka za korištenje javne površine za vrijeme održavanja Krčkog sajma (od 08. do 10. kolovoza), i to istovremeno sa zaključenjem ugovora o zakupu javne površine.

Natjecatelji koji se natječu za lokacije pod slovom D mogu zaključiti ugovor samo za jednu lokaciju. U slučaju da jedan natjecatelj nudi alternativne ponude za isto mjesto označeno slovom D u obzir će se uzeti ponuda sa najvišom zakupninom. U slučaju da jedan natjecatelj uspije na natječaju na više lokacija pod slovom D ugovor će se zaključiti za lokaciju za koju je ponudio najviši iznos zakupnine, dok će se za ostale lokacije ugovor zaključiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem. (kv)