VRTIĆ OPATIJA – UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

19. travnja 2021. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

Javni poziv za upis u Dječji vrtić OpatijaOPATIJA – Ustanova Dječji vrtić Opatija primat će zahtjeve za upis djece u organizirane programe odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2020./2021. od 19. 04. 2021. godine do 04. 05. 2021. godine.

Zahtjevi se primaju za upis u sljedeće programe:

 • u 10 satni program za djecu u dobi od navršene 1. godine do polaska u školu u Opatiji, Veprincu i Lovranu,
 • u 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Opatiji i Lovranu,
 • u 10 satni i 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine do polaska u školu u Voloskom,
 • u kombinirani 5,5 satni i 10 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Ičićima i Veprincu
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Lovranu za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Opatiji za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu,
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program za rano učenje engleskog jezika u Ičićima za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu,
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program za rano učenje talijanskog jezika u Opatiji za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu.
 • u smjenski 10 satni program u Opatiji za djecu od navršene 1. godine života do polaska u školu.

RODITELJI/SKRBNICI KOJI PO PRVI PUT PRIJAVLJUJU DIJETE U VRTIĆ UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA OBVEZNO PRILAŽU:

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih djeteta
 • ispunjen Inicijalni upitnik

Uvid u adresu prebivališta za članove obitelji provest će Vrtić u suradnji s osnivačem.

Radi ostvarivanja prednosti pri upisu roditelji su dužni uz Zahtjev za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 4. ove Odluke:

 • za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne stariji od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne stariju od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u smjenama potvrdu poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja ne stariju od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – upisati u odgovarajuću tablicu na Zahtjevu za upis ime, prezime i OIB ostale maloljetne djece, odnosno uzdržavane punoljetne djece na redovitom školovanju do 26 godine života, a za koju je potrebno dostaviti i potvrdu o redovitom školovanju ne stariju od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis te presliku izvoda iz matične knjige rođenih te djece bez obzira na vrijeme izdavanja
 • za dijete s teškoćama u razvoju – presliku mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 • za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem – presliku pravomoćne odluke suda o razvodu braka odnosno presliku pravomoćne odluke suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – presliku rješenja nadležnog tijela
 • za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – presliku rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata
 • za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava u prethodnom mjesecu
 • presliku rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravo na zajamčenu minimalnu naknadu
 • presliku rješenja ili potvrde nadležnog upravnog odjela o korištenju prava iz socijalnog programa grada/općine i/ili potvrdu o drugim vrstama pomoći
 • presliku rješenja o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili drugog prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom predaje se putem online obrasca. Iznimno, roditelji/skrbnici koji nisu u mogućnosti predati online zahtjev, isti mogu (zajedno s potrebnom dokumentacijom) dostaviti u papirnatom obliku poštom ili u poštanski sandučić u vrtiću na adresi Antona Mihića 5 a, Opatija.

Roditelji/skrbnici koji su tijekom godine predali Zahtjev za upis, a čija djeca nisu upisana u vrtić trebaju ga ponovno podnijeti u upisnom roku s potrebnom dokumentacijom.

Roditelji/skrbnici djeteta koje je upisano u vrtić u prethodnoj pedagoškoj godini dužni su u upisnom roku podnijeti Zahtjev za nastavak korištenja usluga putem online obrasca za sljedeću pedagošku godinu, a ako to nisu u mogućnosti mogu ga dostaviti u papirnatom obliku poštom ili u sandučić na ulazu u vrtić na adresi Antona Mihića 5 a, Opatija.

Roditelji/skrbnici djece koja već pohađaju neki od programa u objektima DV Opatija, a žele promjenu programa ili upis u neki drugi objekt dužni su ponovno podnijeti Zahtjev za upis uz dostavu potrebne dokumentacije putem online obrasca, a ako to nisu u mogućnosti mogu ga dostaviti u papirnatom obliku poštom ili u sandučić na ulazu u vrtić na adresi Antona Mihića 5 a, Opatija.

U slučaju nemogućnosti online podnošenja zahtjeva, obrasce Zahtjev za upis djetetaZahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića te Upitnik za roditelje nove djece – inicijalni upitnik u papirnatom obliku roditelji/skrbnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Opatiji www.djecji-vrtic-opatija.hr odnosno na ulazu DV Opatija na adresi Ul. Antona Mihića 5a, Opatija.

Roditelji će prilikom podnošenja Zahtjeva za upis odnosno Zahtjeva za nastavak korištenja usluga dobiti odgovarajuću šifru djeteta pomoću koje će moći identificirati svoje dijete na listi upisane djece odnosno listi čekanja.

Dječji vrtić Opatija zadržava pravo da radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti od roditelja djeteta zatraži dodatne dokumente i/ili sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Odluka o rezultatima upisa kao i ostale informacije o obvezama roditelja/skrbnika prije primanja i dolaska djeteta u vrtić bit će objavljeni na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Opatija u roku od 30 dana od dana završetka upisa. 

Na Odluku o rezultatima upisa može se podnijeti žalba Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Opatija u roku od 8 dana od dana objave rezultata.