Predložen drugi rebalans gradskog proračuna – gubitašu Autotroleju još novca

30. studenoga 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

autotrolej bus

RIJEKA – Sredstva u visini od 30 milijuna kuna za dokapitalizaciju Energa osigurat će se u Proračunu Grada Rijeke te su sastavni dio prijedloga drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Prijedlogom rebalansa usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2022. godine, odnosno, kako je kazao gradonačelnik Filipović, osim u djelu osiguravanja sredstava za dokapitalizaciju Energa, radi se o tehničkim izmjenama.

Tako se prihodi i primici predlažu u iznosu od 1.285.258.313 kuna, što predstavlja smanjenje za 32.842.299 kuna, odnosno za 2,5% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Ukupni rashodi i izdaci proračuna predlažu se u iznosu od 1.229.850.000 kuna što predstavlja smanjenje za 67.650.000 kuna, odnosno za 5,2% u odnosu na dosadašnji plan 2022. godine. Višak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima iskazani u proračunu 2022. godine uravnotežuju se s prenesenim viškom/manjkom grada i proračunskih korisnika.

Na prihodnoj strani proračuna značajnija je promjena na stavci prihoda od poreza na dohodak, kod kojih se predlaže povećanje za 43 milijuna kuna, sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja 2022. godine, a također se predlaže i povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina za 2 milijuna kuna.

Značajna je promjena i na prihodima od zemljišta koji se povećavaju za 24,1 milijuna kuna. Najveći dio planiranih prihoda od zemljišta odnosi se na prihode od prodaje zemljišta za izgradnju višenamjenske građevine Kompleks Žabica.

Istovremeno se smanjuju prihodi kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 21,8 milijuna kuna, na stavci prihoda od prodaje stanova po POS programu na Martinkovcu, budući se završetak izgradnje stanova očekuje u slijedećoj godini.

Također se smanjuju i prihodi od pomoći za 27 milijuna kuna kao i primici od zaduživanja za 57,7 milijuna kuna, koji se tiču kapitalnih projekata sufinanciranih iz EU sredstava, a čiji se završetak očekuje u sljedećoj godini, te su sredstva za njihov završetak osigurana u proračunu za 2023. godinu.

Na rashodovnoj strani proračuna povećavaju se rashodi za zaposlene za 7,5 milijuna kuna. Ovim izmjenama prvenstveno se usklađuju plaće i ostala materijalna prava zaposlenih kod ustanova u kulturi, budući da se prvim izmjenama proračuna nisu uskladile jer do tada nije završilo kolektivno pregovaranje. Značajno se povećavaju i rashodi za plaće u osnovnim školama na što je utjecalo povećanje osnovice plaće za 6% od 01. listopada 2022. godine te ostalih materijalnih prava.

Za 2,5 milijuna kuna povećavaju se rashodi za čišćenje javnih površina i održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, koji sada iznose 25,1 milijuna kuna.

Povećavaju se rashodi za javne potrebe u sportu za 2,3 milijuna kuna te sada iznose 15,4 milijuna kuna, kao i sredstva za nabavu opreme za sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke za 800 tisuća kuna, što znači da sada iznose 1,1 milijuna kuna.

Grad je po prvi puta morao rebalansom osigurati dodatna sredstva u iznosu od 1,7 milijuna kuna kako bi omogućio nesmetano obavljanje osnovnoškolske djelatnosti, budući da decentralizirana sredstva utvrđena Odlukom Vlade o minimalnom financijskom standardu nisu dovoljna za ostvarivanje redovne djelatnosti osnovnih škola u ovoj godini i to s obzirom na dinamiku poskupljenja, prvenstveno energenata, tijekom 2022. godine.

Povećavaju se sredstva za subvenciju Autotroleja za 5 milijuna kuna, koja se odnose na sredstva za pokriće gubitka poslovanja za 2021. godinu

Rebalansom se planira i povećanje rashoda za pomoć za umirovljenike i starije osobe bez prihoda povodom božićnih i novogodišnjih blagdana za milijun kuna.

Ovim rebalansom planira se povrat preostalog dijela beskamatnog zajma od države u ovoj godini u iznosu od 7,1 milijuna kuna koji se odnosi na povrat zajma po osnovi odgode poreza i prireza na dohodak iz 2020. godine, čime će Grad u potpunosti izvršiti povrat svih sredstava dobivenih temeljem mjera Vlade tijekom COVID pandemije.

Planiraju se rashodi za dokapitalizaciju Kanala RI u iznosu od milijun kuna, kojom bi se uz povećanje svog vlasničkog udjela u strukturi vlasništva, stvorili preduvjeti za financijsku stabilnost u poslovanju društva.

Povećavaju se sredstva za subvenciju Autotroleja za 5 milijuna kuna, koja se odnose na sredstva za pokriće gubitka poslovanja za 2021. godinu te na konačan obračun subvencije za 2020. i 2021. godinu i koja sada iznose 37,7 milijuna kuna, što je obveza Grada temeljem Odluke Skupštine društva.

Sukladno očekivanoj dinamici realizacije pojedinih projekata do kraja ove godine, smanjuju se planirani rashodi na pojedinim gradskim projektima, i to iznos od 26,4 milijuna kuna na projektu Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, iznos od 20,5 milijuna kuna na T-objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić, iznos od 10,3 milijuna kuna na projektu Povežimo se baštinom i iznos od 40,5 milijuna kuna na projektu Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, budući se njihova realizacija očekuje u 2023. godini za što su osigurana sredstva u proračunu za narednu godinu.