OPATIJA, POTICANJE PODUZETNIŠTVA – TRAŽI SE SURADNIK ZA PROJEKT PODUZETNIČKOG INKUBATORA

27. veljače 2021. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Opatija

Opatija

OPATIJA – U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za poduzetništvo (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme za rad na Projektu uspostave poduzetničkog inkubatora HUBBAZIA- centar za inovacije u turizmu.

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je ponedjeljak – 8. ožujak 2021. godine.

Rad na projektnim aktivnostima podrazumijeva: provodi i upravlja projektnim aktivnostima, vodi projekt i nadzire provedbu programskih aktivnosti projekta, provodi aktivnosti financijskog upravljanja projektom, provodi aktivnosti  redovnog izvještavanja te sudjeluje u administrativnim i logističkim poslovima, organizira i provodi aktivnosti promocije i vidljivosti EU projekta, održava komunikaciju s ugovornim i provedbenim tijelima, koordinira sve sudionike projekta te ostvaruje komunikaciju s poduzetnicima s područja Grada.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave, poduzetništva i europskih fondova:

  1. Statut Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i IZMJENA)
  2. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (49/07, 1/08- ispr., 46/08, 22/10, 5/12, 39/13, 32/19 i 26/20)
  3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) članci 1.-6., 18.- 20., 27.-56.c, 67.-72.
  4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 96.-121.
  5. Upute o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
  6. Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa 2021.g.
  7. Održivi urbani razvoj ITU mehanizam – brušura
  8. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20, 20/20 i 70/20)
  9. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidat može tijekom postupka prijma u službu pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr

OGLAS