KRK – Proračuna za 2022. “težak” 129,5 milijuna kn

10. prosinca 2021. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Krk

Krk

KRK –  Velikoj gradskoj vijećnici održana je 04. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene mnoge za naredno razdoblje značajne teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

U uvodnom dijelu sjednice, jednoglasno su prihvaćene obje dopune Dnevnog reda, prva kojom su sadržani prijedlozi Odluke o prijenosu imovine i Odluke o otkupu poslovnih udjela u trgovačkom društvu Smart Island Krk d.o.o., i druga s Godišnjim izvještajem za 2020. dostavljenim od tvrtke Ponikve Eko otok Krk d.o.o. Nakon njihova obrazloženja, cjeloviti, tj. novim temama dopunjen Dnevni red također je jednoglasno prihvaćen.

– s jednim glasom protiv i 12 afirmativnih usvojen prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu

Proračun Grada Krka za 2021. godinu, 14. prosinca 2020., usvojen je s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 109.420.000,00 kn, viškom prihoda iz prethodne godine od 1.380.000,00 kn te rashodima i izdacima u iznosu od 110.800.000,00 kn, dok je njegovom I. Izmjenom i dopunom, 27. rujna 2021., predloženo 96.684.615,33 kn prihoda i primitaka, 5.535.384,67 kn prenesenog prošlogodišnjeg viška te 102.220.000,00 kn rashoda i izdataka.

Ovom, II. Izmjenom i dopunom Proračuna Grada Krka za 2021. godinu predloženo je smanjenje prihoda i primitaka, tj. rashoda i izdataka u iznosu od 6.810,000,00 kn, ili za 7,0 posto od

usvojenih prihoda i primitaka, odnosno za 6,7 posto od usvojenih rashoda i izdataka, što vodi prema budžetu koji podrazumijeva 89.874.615,33 kn prihoda i primitaka te 5.535.384,67 kn prošlogodišnjeg konsolidiranog prenesenog viška, odnosno rashode i izdatke u iznosu od 95.410.000,00 kn. (Višak prihoda u ovom se slučaju sastoji od: 5.171.349,91,00 kn viška Grada Krka, 333.619,62 kn viška Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, 19.541,91 kn viška Centra za kulturu Grada Krka te 10.873,23 kn viška Dječjeg vrtića Katarina Frankopan.)

Do ovih izmjena i dopuna došlo je zbog: (1) prijenosa u narednu godinu pomoći i rashoda za projekte prvotno planirane u ovoj godini radi apliciranja za pomoći iz Državnog proračuna i/ili fondova Europske unije, (2) uvođenja novih aktivnosti i projekata, (3) korekcija postojećih proračunskih pozicija, (4) raspodjele sredstava od prihoda koji su ostvareni u višim iznosima od prvotno planiranih, (5) usklađenja s programima kojima se raspodjeljuju namjenski prihodi, (6) smanjenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, kao i rashoda za otkup građevinskog zemljišta te (7) otplate beskamatnog zajma Ministarstva financija Republike Hrvatske iz 2020. godine za kojim, s obzirom na postojeću likvidnost Proračuna, nema potrebe da ga se prenese u narednu proračunsku godinu.

Na prihodovnoj strani, porezni prihodi povećani su za 1.090.000,00 kn, a prihodi od imovine za 304.777,69 kn, dok su prihodi poslovanja smanjeni za 3.276.861,81 kn, pomoći proračunu i proračunskim korisnicima za 3.385.728,52 kn, prihodi od pristojbi i naknada za 876.000,78 kn, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga zajedno s prihodima od donacija za 409.910,00 kn te prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 3.533.138,19 kn. Prihodi od kazni i ostalih upravnih mjera, primici od financijske imovine i zaduživanja te preneseni višak prihoda ostali su na prethodno planiranim razinama.

Na rashodovnoj strani, rashodi poslovanja Jedinstvenog upravnih odjela i proračunskih korisnika povećani su za 787.949,46 kn, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova za 560.000,00 kn (s time da se 60.000,00 kn odnosi na izdatke za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru te 500.000,00 kn na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova), dok su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni za 3.248.224,73 kn.

Plan razvojnih programa Grada Krka za razdoblje od 2021. – 2023. godine također se usklađuje s ovim izmjenama i dopunama Proračuna, što znači da se mijenja u dijelu koji se odnosi na ovu godinu, i to tako da se ukupna sredstva smanjuju za 7.228.677,44 kn te sada iznose 51.085.505,12 kn.