KRK PLANIRA TIJEKOM 2021. PRODATI IMOVINE ZA GOTOVO 7,5 MILIJUNA KUNA

14. studenoga 2020. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Krk

Krk

KRČKI INSAJDER – U Malenoj gradskoj vijećnici, održan je 146. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj te Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, Nakladi Kvarner d.o.o. iz Novog Vinodolskog, odobrena je potpora u vrijednosti od 1.500,00 kn za izdavanje pjesničke zbirke pod nazivom Krunica od versi poznate čakavske pjesnikinje Vlaste Sušanj Kapićeve. Novoosnovanoj Udruzi Muzika u koracima iz Brsca dana je suglasnost za korištenje prostorija društvenih domova Milohnići i Brzac radi organiziranja glazbenih radionica i glazbenog kampa, koji će u proljeće naredne godine kulminirati koncertnim programom na Veloj placi. Sukladno zaključku s jednog od prethodnih sastanaka Kolegija, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, za potrebe realizacije projekta snimanja Eko himne doznačit će se (već prethodno odobrena) sredstva u iznosu od 3.800,00 kn. Temeljem prijave na Javni poziv za financiranje javnih potreba, odnosno Javni poziv za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti, Udruzi Moj otok iz Punta dodijeljeno je 6.500,00 kn za realizaciju programa Moj Krk bez azbesta. Pored toga, usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka, s ciljem da se izmijeni način nagrađivanja onih sportaša koji su, temeljem rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora, ostvarili kategorizaciju. Odsad će se tako, temeljem zaprimljenog zahtjeva, vrhunske sportaše (prve, druge i treće kategorije) nagrađivati godišnjom stipendijom u iznosu 9.600,00 kn (umjesto dosadašnje potpore od 7.000,00 kn), vrsne sportaše (četvrte kategorije) godišnjom stipendijom u iznosu 7.200,00 kn (umjesto dosadašnje potpore od 5.000,00 kn) te darovite sportaše (pete i šeste kategorije) godišnjom stipendijom u iznosu 4.800,00 kn (umjesto dosadašnje potpore od 3.000,00 kn), s time da će se njihovo isplaćivanje vršiti u formi mjesečne stipendije. Također, pravo na dodjelu navedenih nagrada imat će svi sportaši s prebivalištem na području Grada Krka, kao i oni koji nastupaju za sportsko udruženje ili klub sa sjedištem na području Grada Krka. Naposljetku, razmotren je nacrt Odluke o smanjenju cijene i oslobađanju obveze plaćanja Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk u slučaju izdvojenog slučaja zaraze virusom COVID-19, odnosno izrečene mjere samoizolacije te u slučaju izrečene mjere samoizolacije čitave odgojno-obrazovne skupine. Ovim se nacrtom Odluke, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, namjerava regulirati model mjesečnog plaćanja boravka djeteta u vrtiću od strane roditelja tj. korisnika usluga, i to tako da se: (1) izdvojeni slučajevi zaraze virusom COVID-19, odnosno izrečene mjere samoizolacije tretiraju kao i sve ostale bolesti prema odlukama o mjerilima za naplatu usluga od roditelja tj. korisnika usluga, što znači da bi se za dane kada dijete zbog bolesti odsustvuje iz vrtića iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni vrtićkih usluga umanjivao za 25 posto, (2) dok bi se u slučajevima nemogućnosti provođenja odgojno-obrazovnog rada zbog izricanja mjere samoizolacije čitavoj odgojno-obrazovnoj skupini, mjesečna cijena za roditelje tj. korisnike usluga obračunava sukladno broju dana korištenja samih usluga.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, razmotren je i prihvaćen prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, a kojim se za sve njegove aktivnosti (čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja, održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, održavanje osnovnoškolske sportske dvorane, gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja te intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo) osigurava ukupan budžet od 8.907.000,00 kn. Pored toga, prihvaćeno je i Izvješće o utrošku financijskih sredstava vezanih za prenamjenu (uređenje) dijela Društvenog centra Krk u Područni vrtić Krk, iz kojeg je razvidno kako je za tu namjenu, s uračunatim PDV-om, utrošeno ukupno 408.688,91 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, raspravljen je i usvojen prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, a kojim se za sve njegove aktivnosti (izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja, izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja te rekonstrukciju postojećih građevina komunalne infrastrukture) osigurava ukupan budžet od 15.985.000,00 kn. U nastavku, prihvaćen je zahtjev M. P. D. iz Krka za asfaltiranjem dijela Dobrinjske ulice u gradu Krku, od kbr. 11 do kbr. 24, s time da će se temeljem Zakona o cestama, najprije, pokrenuti njezino evidentiranje, dok se konkretne radove planira unijeti u program asfaltiranja za 2021. godinu.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, prihvaćen je prijedlog tvrtki GP Krk d.d. iz Krka i Shop Park Krk d.o.o. iz Krka za produljenjem roka izgradnje nerazvrstane ceste u poslovnoj zoni grada Krka do 31. prosinca ove godine, i to zbog izmjene građevinske dozvole. Također, donesene su odluke o počecima postupaka za sljedeće jednostavne nabave: (1) ustupanje radova na rekonstrukciji javne površine u povijesnoj jezgri grada Krka, točnije dijelu Ul. Biskupa Antuna Mahnića – rješavanje problema oborinske odvodnje (procijenjena vrijednost: 499.632,05 kn), (2) nabavu uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2021. godini (procijenjena vrijednost: 70.000,00 kn), (3) nabavu lož ulja (25.000 l) za potrebe Grada Krka u 2021. godini (procijenjena vrijednost: 80.000,00 kn), (4) provođenje stručnog nadzora nad održavanjem površina zelenila na području Grada Krka u 2021. godini (procijenjena vrijednost: 78.000,00 kn), (5) osiguranje imovine Grada Krka u 2021. godini (procijenjena vrijednost: 140.000,00 kn), (6) tehničke i poslovne usluge za potrebe Grada Krka u 2021. godini (procijenjena vrijednost: 150.000,00 kn) te (7) provođenje stručnog građevinskog nadzora nad izvršenjem građevinskih radova koje će Grad Krk naručiti u 2021. godini (procijenjena vrijednost: 150.000,00 kn). Pored toga, zaključeno je kako se svim zakupnicima javnih površina na Šetalištu Sv. Bernardina u gradu Krku ugovor o zakupu, s ciljem obavljanja djelatnosti za vrijeme predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika, produžuje sve do 15. siječnja 2021. godine, nakon čega će biti u obvezi ukloniti svoje privremene objekte.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljen je troškovnik izgradnje vodovoda na području polja Kimpi. Projektantska procjena za izgradnju vodovoda podijeljenog u šest dionica, ukupne duljine od 5.345 metara, iznosi ukupno 6.000.000,00 kn, s time da će ovaj financijski zahtjevan projekt sada krenuti razrađivati po dionicama.

Razmatrajući predmete Odsjeka za proračun i financije, raspravljen je i usvojen prijedlog Proračuna Grada Krka za 2021. godinu s Projekcijama za razdoblje od 2022. – 2023. godine. Prihode i primitke (konsolidiranog) Proračuna Grada Krka za 2021. godinu čine prihodi poslovanja u iznosu od 99.061.114,00 kn, prihodi od prodaje imovine u iznosu od 7.470.000,00 kn, primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.866.000,00 kn te preneseni višak prihoda iz 2020. u iznosu od 1.380.000,00 kn. Iz toga je razvidno kako Grad Krk u narednoj godini planira raspolagati ukupnim budžetom od 109.777.114,00 kn, dok je Projekcijom za 2022. predviđeno 101.046.991,00 kn, a za 2023. godinu 98.785.661,00 knZnačajno povećanje Proračuna za 2021. godinu u odnosu na važeći, i to za čak 32 posto, rezultat je ulaska u realizaciju (sveotočnog) projekta Izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije. O ovoj će temi, uz ostalo, uskoro imati prilike raspravljati i gradski vijećnici.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, u Popisno povjerenstvo Ispostave Krk (koja obuhvaća Grad Krk te općine Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik) za provedbu Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije imenovane su: Tamara Žic, Svjetlana Jurić Prebeg i Meri Fičor. Na kraju, raspravljeni su i usvojeni prijedlozi Programa/Plana raspodjele/korištenja sredstava turističke i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to: (1) prijedlog Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu, (2) prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2021. godinu, (3) prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu.