KRČKI INSAJDER: Projekt širokopojasne mreže Hub Consultingu iz Samobora za 40.725,00 kn.

7. listopada 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

100. Kolegij: Podržan model (su)financiranja festivala MIK

KRK – U uredu gradonačelnika održan je 100. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Budući da je ovotjedni sastanak započeo rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan – Matičnoj školi Krk, dodijeljena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn za organizaciju ovogodišnje, 22. po redu Male staroslavenske akademije Dr. Antun Mahić, a koja će se na temu Akademik Branko Fučić (1920. – 1999.) – erudit, pješak, glagoljaš, Bodul i građanin svijeta odvijati između 22. i 25. listopada. Nakon što je razmotrena zamolba Gradske glazbe Krk da joj se pomogne u financiranju programa njegovanja glazbene baštine grada Krka, kao i izobrazbe kandidata za sviranje u limenoj glazbi, zaključeno je kako će se, putem Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima, u Proračunu za narednu godinu nastojati osigurati dodatni budžet od 25.000,00 kn, dok je za ovu godinu (za razdoblje listopad – prosinac) odobrena potpora vrijedna 7.000,00 kn. Naime, krčki Područni odjel Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka pohađa sve više školaraca koji moraju pohađati nastavu tzv. skupnog muziciranja, a pod kojom se priznaje i sviranje u kolektivima limene glazbe, što znači da se javlja potreba za organiziranjem dodatnih grupa izobrazbe kandidata za sviranje u limenoj glazbi, a prema tome i angažiranje još jednog, dodatnog voditelja. Na prijedlog Košarkaškog kluba Krk, organizacija 21. po redu Memorijalnog košarkaškog turnira Zlatko Franolić podržana je iznosom od 5.000,00 kn. Održavanje turnira najavljeno je za subotu, 05. listopada ove godine, u dvorani Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir u gradu Krku. Streličarskom klubu Maura kal, zbog povećanog interesa djece za sudjelovanje u njegovom radu, dana je suglasnost za korištenje osnovnoškolske sportske dvorane u dodatnim terminima, i to svakog tjedna utorkom i četvrtkom od 18.00 do 20.30 sati. Na inicijativu Udruge Ljudi i običaji iz Kastva, usvojen je prijedlog Sporazuma o sufinanciranju i (su)organizaciji festivala Melodije Istre i Kvarnera (MIK), a kojeg bi s ciljem da mu osiguraju što stabilniju potporu trebali (su)potpisati Grad Krk te općine Punat i Malinska-Dubašnica. Temeljem njegovih odredbi, sufinanciranje se dijeli tako da aktualni domaćin MIK-a pokriva 50% organizacijskih troškova ili, konkretnije, 84.000,00 kn, dok preostale dvije lokalne samouprave u sufinanciranju sudjeluju s 25% iliti 42.000,00 kn. (Prema navedenom rasporedu, Grad Krk ponovo je domaćin MIK-a 2021. godine.) Nakon što je analiziran prijedlog Osnovne škole Fran Krsto Frankopan – Matične škole Krk za uređenjem dvorišta učionice produženog boravka u gradu Krku, zaključeno je kako će sredstva za traženo planirati u Proračunu za narednu godinu, s time da će se prethodno, s ciljem što kvalitetnijeg uređenja, naručiti izrada idejnog projekta.

Tijekom razmatranja predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a nastavno na inicijativu kompanije Amsterdam Double Export iz Nizozemske (upućene posredstvom punomoćnika Zajedničkog odvjetničkog ureda Braut – Petrinić) za izmjenu Prostornog plana uređenja Grada Krka, tj. izmještanje postojećeg građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Glavotok (T1) u područje između Kampa Glavotok i uvale Čavlena, i to s namjerom izgradnje visokokategoriziranog hotelskog kompleksa s vilama, na znanje je, u odnosu na odredbe Prostornog plana Primorsko-goranske županije, primljeno očitovanje Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, u kojem se ističe kako je planiranje novih, odnosno izmjene postojećih građevinskih područja potrebno prethodno uskladiti s kartom osjetljivosti prostora.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Marvel Krk d.o.o. iz Omišlja, s uračunatim PDV-om vrijedna 37.050,00 kn, za sanaciju i uređenje zapadne fasade poslovne zgrade smještene u krčkoj starogradskoj jezgri, na adresi Josipa Jurja Strossmayera 24 a/b. Također, prihvaćene su i dvije ponude Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. iz Rijeke: prva, bez PDV-a vrijedna 5.600,00 kn, za terensku izmjeru i izradu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja na k.č. 60/1, k.o. grad Krk te, druga, bez PDV-a vrijedna 4.000,00 kn, kako bi se provjerila zakonitost ucrtavanja pomoćnih objekata u prostoru na k.č. 1295/5, k.o. Vrh (područje Kimpi), k.č. 665/4, k.o. Vrh (područje Butežine) i k.č. 2630, k.o. grad Krk. Na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, odobreno je sufinanciranje izrade i montaže četiriju portuna od kovanog željeza za potrebe Mjesnog groblja Poljica. Temeljem ponude Bravarsko-građevinskog obrta Colići iz Bajčića, riječ je o investiciji s uračunatim PDV-om vrijednoj 23.750,00 kn u kojoj će Grad Krk participirati iznosom od 15.000,00 kn, dok će se preostali dio namiriti iz budžeta grobne naknade. Pored toga, produkcijskoj kući OHT Production d.o.o. iz Zagreba, omogućeno je da na području grada Krka, 11. i 12. listopada ove godine, izvrši snimanje dijela 12. sezone televizijskog serijala Ljubav je na selu. Naposljetku, zaključeno je kako će cijena novoizgrađenih grobnih niša na Mjesnom groblju Kornić biti istovjetna cijenama grobnih niša na Mjesnom groblju Krk.

Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, prihvaćen je prijedlog Ugovora iniciran od strane Kliničko-bolničkog centra Rijeka (KBC Rijeka), a vezan uz pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u ordinacijama Doma zdravlja Krk od strane djelatnika KBC-a Rijeka. Temeljem ovog Ugovora, koji se zaključuje na razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2019. godine, Grad Krk je u obvezi KBC-u Rijeka isplatiti iznos od 1.200,00 kn po dolasku liječnika i medicinskih sestara.

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijim natjecateljem za davanje u zakup poslovnog prostora u gradskom vlasništvu, smještenog na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku, a po prethodno provedenom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 85/19, od 11. rujna ove godine, utvrđeno je Gradsko društvo Crvenog križa Krk, ponudivši mjesečnu zakupninu u iznosu od 44,00 EUR. Također, najpovoljnijim natjecateljem za davanje u (trogodišnji) zakup zemljišta u gradskom vlasništvu, točnije dio k.č. 2500/2, k.o. grad Krk, površine od 188,00 m2, a po prethodno provedenom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 87/19, od 13. rujna ove godine, utvrđena je tvrtka O.M. HOTELI d.o.o. iz Krka, ponudivši godišnju zakupninu u iznosu od 8.600,00 kn. Po odrađenom postupku jednostavne nabave za uslugu podrške u prijavi na poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava: Izgradnja mreže sljedeće generacije (NGN) tj. pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima za Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije u Gradu Krku i općinama Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Pinat i Vrbnik, pored dvije zaprimljene ponude povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke Hub Consulting d.o.o. iz Samobora, vrijedna 40.725,00 kn.