KRČKI INSAJDER: 4,2 mil. kn za izgradnju nerazvrstane ceste

17. siječnja 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Krk

Krk

OTOK KRK – U uredu gradonačelnika, 15. siječnja 2018. godine, održan je 28. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Imovinsko-pravne službe, temeljem oglasa (11. prosinca 2017. godine) objavljenog u Narodnim novinama br. 123/2017, najpovoljnijom ponudom za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to k.č. 2641/294, k.o. Kornić, površine od 172 m2, utvrđena je ona Gorana Marevića iz Krka, s ponuđenom zakupninom od 10,00 EUR po m2. Također, temeljem oglasa objavljenog u istom broju Narodnih novina, najpovoljnijom ponudom za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka, i to k.č. 1478/140, k.o. Kornić, površine od 726 m2, utvrđena je ona Klaudija Sindičića iz Kornića, s ponuđenom cijenom od 75,10 EUR po m2, o čemu će krajem ovog mjeseca imati prilike raspravljati i gradski vijećnici. Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, najpovoljnijom ponudom za obavljanje komunalnih poslova održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Krka za period od naredne tri godine, pored tri prikupljene (Sinalinea d.o.o. iz Kukuljanova, Beato Signal d.o.o. iz Buja i Futura Trade d.o.o. iz Lovrana), a temeljem dostavljenih cjenika pojedinačnih usluga, utvrđena je ona dosadašnjeg ugovaratelja, tj. tvrke Futura Trade d.o.o. iz Lovrana. Uz to, najavljeno je skorašnje kretanje u postupak jednostavne nabave radi osiguravanja ovogodišnje usluge održavanja, informatičke podrške i konzultacija vezanih uz gradski informacijski sustav. Esadu Harambašiću iz Kornića, uz godišnju zakupninu od 1,00 kn po m2, omogućen je zakup dijela k.č. 1478/48, k.o. Kornić, površine od 340 m2, radi njezinog uređenja obzirom da je riječ o parceli koja graniči s onom u vlasništvu predlagatelja. Prihvaćen je i prijedlog Milice Žužić iz Krka da se, s 02. siječnjom ove godine, sporazumno raskine Ugovor o zakupu poslovnog prostora za poslovnu prostoriju 5, površine od 9,71 m2, smještenu u prizemlju stambene zgrade što se nalazi na adresi Kvarnerska 15 u gradu Krku.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen je prijedlog nove Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta kojom se za 50% povećava predmetna naknada, što znači da za prvorođeno dijete s dosadašnjih 2.000,00 kn ona raste na 3.000,00 kn, za drugorođeno s 3.000,00 kn na 4.500,00 kn, a za trećerođeno s 4.000,00 kn na 6.000,00 kn. Vodeći se ovom formulom, u slučaju da roditelj(i) ima(ju) više od troje djece, dosadašnja naknada za svako sljedeće dijete s 2.000,00 kn povećana je na 3.000,00 kn. U Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za financiranje javnih potreba u 2018. godini čija je zadaća pregledavanje i ocjenjivanje zaprimljenih programa i projekata imenovani su: Marinko Bajčić, Mladena Matejčić i Tamara Žic. Foto klubu Krk osigurana je preporuka radi kandidiranja na natječaj Primorsko-goranske županije kako bi se realizirala sredstva s namjerom financiranja projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima. Dijani Pupovac iz Krka dana je suglasnost za sufinanciranje boravka djeteta u Dječjem vrtiću Lastavica u Puntu, budući da u Dječjem vrtiću Katarina Frankopan – Matičnom vrtiću Krk trenutno nema slobodnih mjesta.

Raspravljajući o prdmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Dodatka 5. Ugovora o ustupanju održavanja sustava oborinske odvodnje što ga je Grad Krk potpisao s Trgovačko-komunalnim društvom Ponikve vode d.o.o. Njime ugovorne strane uređuju međusobna prava i obveze koji proizlaze iz ustupanja poslova održavanja (redovnog godišnjeg čišćenja) sustava oborinske odvodnje na javnim površinama Grada Krka, s time da će se za ovogodišnju realizaciju predmetnih poslova iz Gradskog proračuna izdvojiti ukupno 38.878,75 kn. Pored toga, prihvaćen je i prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji kojim Grad Krk i Radio Otok Krk reguliraju ovogodišnju poslovnu suradnju vezanu uz praćenje događanja s područja Grada Krka te emitirinje pripadajućih priloga i emisija. Za sufinanciranje redovite djelatnosti jedinog otočnog radija tako je izdvojeno ukupno 78.000,00 kn. Temeljem Zakona o koncesijama i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka, u Stručno povjerenstvo za koncesiju koje će sudjelovati u pripremi i provedbi postupka za davanje koncesije obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Krka imenovani su: Radmila Živanović Čop, Ana Bajčić Hrgovčić, Boranka Miler, Đimi Skomeršić i Mladen Pavačić.

Razmatrajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prihvaćen je prijedlog ovogodišnjeg Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Krk, a što ga je sastavio Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Temeljem inicijative Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, vrijedna 16.925,00 kn, bez PDV-a, za izradu i montažu australske rešetke koja bi trebala smanjiti ulazak ovaca u naselje Kornić koje čine značajnu štetu nasadima što se nalaze u tamošnjim vrtovima i okućnicama.

Tjekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, doznajemo kako je, u skladu s Odlukom o prihvatljivosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Gradu Krku za ulaganje u gradnju nerazvrstane ceste na području Malog Karteca iz fondova Europske unije odobrena potpora u iznosu od 4.287.417,25 kn, i to temeljem prijave na Natječaj za provedbu podmjere 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganje u obnovljive izvore energije i uštedu energije – provedba operacije 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta. Projekt je na predmetni natječaj prijavljen u prosincu 2016. godine, a njegova ukupna procijenjena vrijednost iznosi 5.775.777,50 kn, s time da će se vlastitim sredstvima financirati troškovi koji se odnose na izgradnju vodovoda i kanalizacije, kao i telekomunikacijske kabelske kanalizacije obzirom da isti, prema uvjetima iz Natječaja, ne predstavljaju prihvatljive troškove. Kao idući korak najavljeno je pripremanje dokumentacije za ulazak u postupak javne nabave. (kv)