KRČKA VLAST: OSTVARILI SMO 97,6% PLANIRANIH PRIHODA

30. ožujka 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Krk

Krk

KRK – Proračun Grada Krka za 2017. godinu usvojen je 20. prosinca 2016. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 84.410.937,00 kn te planiranim viškom prihoda od 569.670,06 kn, da bi prvom izmjenom, donesenom 27. rujna 2017., bio sveden na 79.042.799,31 kn prihoda i primitaka, 1.231.142,66 kn prenesenog viška iz 2016. te 80.273.941,97 kn rashoda i izdataka. Drugom izmjenom, potvrđenom 20. prosinca 2017., definiran je konačni gradski budžet od 73.694.576,19 kn prihoda i primitaka, 1.231.142,66 kn prenesenog viška iz 2016. te 74.925.718,85 kn rashoda i izdataka.

Naposlijetku, konsolidirani Proračun (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika) ostvaren je u iznosu od 72.197.665,97 kn, što čini 97,64% plana, a u odnosu na 2016. kada je realizirano 66.082.844,76 kn, ostvareno je 109,25% prihoda i primitaka. Prema tome, možemo zaključiti kako je ovogodišnje ostvarenje bolje od prošlogodišnjeg, i to uglavnom radi primitaka od zaduživanja koji su u 2017. ostvareni u iznosu od 3.000.000,00 kn, dok su 2016. bili tek 49.177,18 kn.

Prihodi poslovanja ostvareni su iznosu od 67.766.453,83 kn, što čini 97,6% plana, a u odnosu na 2016. tijekom koje je uprihodovano 63.830.777,28 kn, ove ih je godine realizirano 6% više. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.431.212,14 kn, što je 114% plana, te za 35% manje od ostvarenja koje je u iznosu od 2.202.890,30 kn realizirano prošle godine. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 3.000.000,00 kn, i kao takvi, obzirom na kratkoročni kredit, značajno su viši od prošlogodišnjeg rezultata ostvarenog u iznosu od 49.177,18 kn.

Povećanje prihoda tako je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno od poreza na imovinu (za 17,6%), pomoći iz drugih proračuna (za 73%), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 6%), prihoda od imovine (za 6%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 5%) uključujući komunalnu naknadu i komunalni doprinos (za 3%), prihoda od prodaje proizvoda i usluga te donacija (za 22%), prihoda po posebnim propisima (za 18%), prihoda od kazni (za 65%), prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (za 211%), kao i primitaka od zaduživanja.

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od prihoda od poreza na dohodak (za 10,7%), pomoći od izvanproračunskih korisnika (za 41%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 3%), ostalih prihoda (za 25%), kao i prihoda od prodaje nefinancijske imovine (za 35%).

Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 20.586.052,47 kn, što čini 96% plana, dok su pomoći i potpore realizirane u iznosu od 17.019.749,87 kn, što je također 96% od ukupno planiranog.

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 68.814.365,61 kn, što u odnosu na planiranih 74.925.718,85 kn, čini 91,8% ostvarenih rashoda, s time da su u odnosu na 2016. rashodi povećani za 5%.

Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 19.507.625,97 kn, što je 98,6% plana, materijalni rashodi u iznosu od 19.302.528,87 kn – 90,4% plana, financijski rashodi u iznosu od 589.702,34 kn – 80,7% plana, pomoći u iznosu od 1.335.519,20 kn – 98,4 % plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.466.780,90 kn – 92,8% plana te ostali rashodi u iznosu od 3.987.716,21 kn – 89% plana. Nadalje, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 19.944.617,53 kn, što čini 87% plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 2.679.874,59 kn, što čini 98,9% plana te ostvarenje za čak 64% manje nego li ono realizirano prošle godine.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 67% čine rashodi poslovanja, 29% rashodi za nabavu dugotrajne imovine te 4% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.

Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 72.197.665,97 kn, preneseni višak prihoda iz 2016. u iznosu od 1.231.142,66 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 68.814.365,61 kn, konsolidirani višak prihoda za 2017. godinu (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 4.614.443,00 kn, a sastoji se od viška prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 3.380.752,00 kn, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 1.222.127,00 kn, viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 2.658,00 kn te viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u iznosu od 8.906,00 kn.

Na realizaciju razvojnih projekata i projekata poticanja energetske učinkovitosti u 2017. godini ukupno je utrošeno 7.483.283,42 kn, a čime je obuhvaćen: razvoj gradskog informatičkog sustava (16.500,00 kn), uređenje Velike gradske vijećnice (2.012.744,76 kn), rekonstrukcija gradskih zidina (1.474.000,82 kn), pripremanje projekta Multimedijalnog kulturnog centra Krk (8.775,00 kn), izgradnja zgrade DVD-a Krk (107.421,78 kn), proširenje GIS sustava Grada Krka (93.470,25 kn), navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel (227.306,96 kn), uređenje Vježbališta na otvorenom Dražica (1.487.416,32 kn), uređenje starogradske jezgre grada Krka (400.119,93 kn), sustavno gospodarenje energijom (60.155,00 kn), izgradnja nadstrešnice nad boćarskom stazom u gradu Krku (468.883,75 kn), rekonstrukcija tribina i izgradnja nadstrešnice nad tribinama nogometnom stadionu u gradu Krku (839.506,84 kn) te uređenje dijela Društvenog centra Krk (286.982,01 kn). (Realizacija dijela navedenih projekata nastavlja se i tijekom ove godine.)