Gradsko vijeće nije usvojilo prvi rebalans proračuna

24. ožujka 2023. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Gradsko vijeće Grada Rijeke nije usvojilo prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i izmjene projekcija za 2024. i 2025. godinu, kao što nije donijelo ni odluku o imenovanju v.d. ravnatelja Muzeja grada Rijeke.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predložene su s ciljem usklađenja proračuna s novim ustrojstvom upravnih tijela Grada Rijeke. Naime, Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu doneseni su prema sadašnjem ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke te se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu proračun planirao uskladiti s novim ustrojstvom koje stupa na snagu 1. travnja 2023. godine. Preustroj je pokrenut s ciljem poboljšanja učinkovitosti, ekonomičnosti i kvalitete rada gradske uprave kroz objedinjavanje poslova i procesa koji čine jednu cjelinu u okviru jednog upravnog tijela, odnosno smanjenje broja upravnih odjela gradske uprave s 15 na 10.

Prema prijedlogu, prvim bi se rebalansom izmijenio samo posebni dio proračuna na koji se odražava promjena ustrojstva upravnih tijela, a opći dio proračuna ostao bi nepromijenjen, dok bi se nužne promjene planskih iznosa koji proizlaze iz dosadašnjeg tijeka izvršavanja proračuna uvrstile u drugi rebalans proračuna.

17. sjednica Gradskog vijeća

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović je naglasio kako se u prvom tromjesečju ove godine, koje je uskoro pri kraju, proračun stabilno izvršava.
„Plaćamo sve u datumu dospijeća, sredili smo i dio dospjelih obveza, tako da možemo biti zadovoljni sadašnjom realizacijom planiranog proračuna prema svim našim korisnicima i onima s kojima poslujemo. Nema značajnih problema i stanje je puno bolje nego prije dvije, tri godine, kad smo bili suočeni s COVID krizom te krizama koje su proizlazile iz ranijih perioda, a i u ovoj energetskoj krizi, s obzirom na mjere koje su donijeli EU i Vlada RH nekako uspijevamo balansirati i prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Prvi rebalans gradskog proračuna nije usvojen sa 16 glasova za, 10 protiv i 3 suzdržana. Za rebalans su glasovali vijećnici SDP-a, PGS-a, IDS-a, HSU-a, SDSS-a i Možemo!, protiv su bili vijećnici HDZ-a i MOST-a te nezavisni vijećnici Maša Magzan, Iva Rinčić i Davor Štimac, a suzdržani su bili nezavisni vijećnik Marin Račić, Vedran Vivoda (Akcija mladih) i Robert Salečić (Unija Kvarnera).

Gradonačelnik je istaknuo je kako je ovakvo glasovanje vijećnika neodgovorno te će rezultirati otežanim funkcioniranjem grada i ustanova kojima je Grad Rijeka osnivač.

S obzirom na to da nije prihvaćen prvi rebalans proračuna, gradonačelnik Filipović povukao je prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu, koji je također bio vezan uz preustroj gradske uprave.

Nije usvojena odluka o plaćama gradonačelnika i zamjenika, povučena točka o plaćama zaposlenika gradske uprave

Gradsko vijeće nije usvojilo ni Odluku o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke.

Kako je pojasnio pročelnik Odjela za gradsku upravu i samoupravu Mladen Vukelić, predloženo je da se koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno vrate na koeficijente iz 2011. godine.

Ivan Šarar, Sandra Krpan i Marko Filipović

Radi usporedbe, po visini plaće, plaća gradonačelnika Grada Rijeke, kao trećeg grada po veličini odnosno broju stanovnika u Republici Hrvatskoj, sa 108.000 stanovnika, nalazi se tek na 19. mjestu. Veće plaće, pored većih gradova od Rijeke: Zagreba i Splita, imaju i gradonačelnici 16 gradova koji su manji od grada Rijeke, s tim da neki od navedenih gradova imaju svega 11.000 stanovnika – dakle gotovo 10 puta manje od grada Rijeke. Predloženim koeficijentima i osnovicom za obračun plaće, plaća gradonačelnika, iako bi se po parametru veličine grada trebala nalaziti na 3. mjestu, nalazila bi se na 13. mjestu.

Važećom odlukom određeno je da zamjenik gradonačelnika koji svoju dužnost obavlja volonterski ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini 30% od umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. Bilo je predloženo da ovakav način uređenja nastavlja vrijediti i dalje. Da je prihvaćena, za provođenje ove odluke u proračunu bi trebalo osigurati dodatnih 6.000,00 eura za 2023. godinu.

Za odluku o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Rijeke glasovalo je 14 vijećnika, isto toliko ih je bilo protiv, dok su dva vijećnika bila suzdržana. Za odluku su glasovali vijećnici SDP-a, PGS-a, IDS-a, HSU-a, SDSS-a, protiv su bili vijećnici HDZ-a, Možemo!, Vedran Vivoda (Akcija mladih) i Robert Salečić (Unija Kvarnera) te nezavisni vijećnici Maša Magzan, Marin Račić, Iva Rinčić i Davor Štimac, a suzdržani su bili vijećnici MOST-a.

Kako je pojašnjeno, povećanje plaće gradonačelniku i zamjenici gradonačelnika trebalo je biti temelj za odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke. Naime, za plaću pročelnika upravnog tijela postoji jedno zakonsko ograničenje – člankom 11. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi određeno je da plaća pročelnika upravnog tijela, bez uvećanja za radni staž, ne može biti veća od umnoška osnovice i koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika. Budući da nije donesena odluka o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika, gradonačelnik Filipović je povukao točku o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave, za koju je bilo planirano da stupi na snagu 1. srpnja 2023. godine.

Petar Petrinić. Željko Jovanović, Petra Karanikić, Duško Milovanović

U raspravi je u ime kluba vijećnika HDZ-a Adrijano Rogić istaknuo kako ne mogu podržati prijedlog povećanja plaće gradonačelniku i zamjenici, jer smatraju da bi to ujedno bilo davanje podrške za njegov dosadašnji rad, na što je vijećnik Željko Jovanović (SDP) naglasio kako se ova odluka ne odnosi za određeno ime i prezime, već za funkciju gradonačelnika. Dodao je kako je ova odluka ujedno i odluka o tome da zaposlenici gradske uprava imaju plaću dostojnu njihovog rada, koji će omogućiti da onda građani imaju najbolju uslugu koju zaslužuju.

U ime kluba vijećnika PGS-a Nikola Ivaniš je naglasio kako smatraju da su sadašnje plaće prvih ljudi grada skromne u odnosu na druge gradove u Hrvatskoj te je, kao i Iva Davorija (Možemo!) naglasio kako su plaće zaposlenicima nedostatne i nekonkurentne. Vijećnica Davorija dodala je pak da je, unatoč tome što smatra kako je službenicima i namještenicama potrebno dignuti plaće, proces reorganizacije nedovoljno transparentan te da je trebalo prvo napraviti sistematizaciju radnih mjesta, a  tek onda mijenjati koeficijente. Vijećnici Možemo! i Robert Salečić (Unija Kvarnera) upitali su zašto se s jedne strane nastoji povećanjem plaća zadržati zaposlenike u gradskoj upravi, a s druge im se strane nude otpremnine za dobrovoljni odlazak iz sustava.

„Jasno mi je da je tema plaća dužnosnika pod povećalom javnosti, no ova je odluka preduvjet za povećanje plaća unutar sustava gradske uprave. Trenutno je u gradskoj upravi zaposleno 482 osoba, a podsjetit ću da ih je, kad sam stupio na dužnost, bilo 508, što znači da je prisutna tendencija smanjenja zaposlenika, s intencijom da se smanjenje broja zaposlenika pretoči u povećanje plaća. To je intencija i pisma upućenog svim zaposlenicima, koje nije obvezujuće niti za radnike, niti za poslodavca, da iskažu svoj interes i ako smatraju da je adekvatno prihvate iznos otpremnine i nastave svoje karijere negdje drugdje. U tom procesu određeni se broj ljudi javio, a s dijelom ljudi, kao i s potencijalnim vršiteljima dužnosti pročelnika, obavio sam razgovore. To smanjenje neće imati veće implikacije na proračun, budući da su se javili ljudi pred mirovinom – suma koja bi bila isplaćena za njihove plaće do kraja godine bit će akceptirana kroz ovu otpremninu a mi ćemo se na taj način smanjiti broj zaposlenika i stvoriti prostor za zapošljavanje novih. Neprihvaćanjem odluke o plaćama gradonačelnika i odluke o koeficijentima za izračun plaće zaposlenika gradske uprave doći će do toga da više nećemo moći zapošljavati inženjere arhitekture, građevine i elektrotehnike, jer svi mogu naći bolje uvjete u privatnim ili državnim trkama“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Petar Petrinić

Gradsko vijeće nije imenovalo vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke

Nakon što je na protekloj sjednici Gradsko vijeće razriješilo dosadašnjeg, a nije imenovalo novog ravnatelja Muzeja grada, na dnevnom redu današnje sjednice našla se odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja. Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke za vršitelja dužnosti do izbora novog ravnatelja, na najduže godinu dana, predložilo je Darija Kulišića, prof. psihologije i sveučilišnog specijalista ekonomije.

Zakonom o muzejima propisano je da se za vršitelja dužnosti ravnatelja javnog muzeja može, bez provođenja javnoga natječaja, imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano zakonom te da se na tu dužnost može imenovati i osoba koja nije djelatnik javnoga muzeja.

U obrazloženju imenovanja stoji da Kulišić posjeduje bogato tridesetogodišnje iskustvo rada u kulturi i umjetničkoj djelatnosti, kao član upravnog tijela ili kao samostalni sudionik – autor. kandidat je navedeno bogato i raznoliko radno iskustvo stekao unutar Art radionice Lazareti u kontinuiranom programskom radu koji obuhvaća suradničke i partnerske projekte s organizacijama i institucijama iz Hrvatske i međunarodno, baveći se organizacijom suvremenih umjetničkih, kulturnih i društvenih programa, njihovom produkcijom, provedbom i distribucijom. Kulišić posjeduje značajno radno iskustvo edukacije, medijacije i promidžbe, što je nužno za komuniciranje djelatnosti Muzeja te iskustva suradnje s raznorodnim dionicima civilnog društva u promicanju društvene odgovornosti, inkluzije i očuvanja kulturnih vrijednosti. Drugo je meritorna područje kandidata za vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke, sektor lokalne samouprave u kojem posjeduje značajno upravljačko i iskustvo u upravnim tijelima u vidu samostalnog osmišljavanja i provođenja složenih strategija i projekata te rukovođenja financijskim poslovanjem.

Kako je kazao predsjednik Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke Petar Petrinić, za navedeni prijedlog glasali su kako predstavnici Grada Rijeke kao osnivača Muzeja, tako i predstavnici ustanove. Vijećnik SDP-a Kristian Čarapić naglasio je kako je predloženi kandidat dobio podršku i Radničkog i Stručnog vijeća Muzeja grada Rijeke.

Nebojša Zelič i Iva Davorija

U raspravi su vijećnici platforme Možemo! te nezavisni vijećnici Davor Štimac i Marin Račić naglasili kako smatraju da se radi o osobi koja nije dovoljno stručna za upravljanje muzejskom ustanovom. Vijećnik Nebojša Zelič (Možemo!) naglasio je kako su na protekloj sjednici glasovali za imenovanje Sabine Žigo, no da će na današnjoj sjednici ostati suzdržani i prepustiti odluku onima koji su predložili kandidata za vršitelja dužnosti i onima koji su glasovali protiv imenovanja Sabine Žigo.

Kako je glavni razlog što na protekloj sjednici nije za ravnateljicu imenovana Sabina Žigo isticana sumnja u legitimitet Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke, odnosno činjenicu da ga je imenovao gradonačelnik, a ne Gradsko vijeće, gradonačelnik Filipović je istaknuo kako je između dvije sjednice zatraženo mišljenje Ministarstva kulture, koje je potvrdilo kako Upravno vijeće imenuje gradonačelnik.

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan naglasila je kako prijedlog kandidata za vršitelja dužnosti udovoljava Zakonu o muzejima, jer mora imati samo visoku stručnu spremu, dodajući kao je prošloj sjednici Gradskog vijeća ponuđena kandidatkinju koja zadovoljava svim uvjetima struke. Dodala je kao je Grad Rijeka u partnerskom, a ne svađalačkom odnosu sa zaposlenicima Muzeja.
„Na protekloj sjednici Gradskog vijeća istaknuto je kako akti Muzeja nisu usklađeni sa Zakonom o muzejima. Zakon o Muzejima je stupio na snagu 29. lipnja 2018. godine, bio je rok 120 dana da se uskladi Statut, a ravnatelj Ervin Dubrović to nije učinio. U roku od ostalih šest mjeseci je trebalo uskladiti ostalih 15-ak akata, što također nije učinjeno. Revizija koja treba biti napravljena u muzeju svakih pet godina zadnji je put napravljena 2014. godine. Da demistificiramo stvari – prvi zadatak vršitelja dužnosti je urediti statut Muzeja. G. Kulišić ima izvrsno upravljačko iskustvo, poznaje pravne akte, upravljao je i rukovodio ustanovama, bio je pročelnik u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i smatramo da je vrlo kompetentna osoba da može preuzeti posao u dijelu – da donese statut i da raspiše natječaj za novog ravnatelja“, istaknula je zamjenica gradonačelnika Krpan.

S obzirom na to da Gradsko vijeće nije imenovalo vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja, vršitelja dužnosti imenovat će, sukladno zakonskim propisima, ministrica kulture i medija.

Uvedeno pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju-obrtniku

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta. Cilj donošenja odluke je samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta olakšati povratak na tržište rada nakon isteka rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta, dodjelom jednokratne pomoći u visini prosječne mjesečne rodiljne, odnosno roditeljske naknade, isplaćene u posljednja tri mjeseca korištenja prava na rodiljni, odnosno roditeljski dopust.

Ana Trošelj, predsjednica Gradskog vijeća

Zadovoljstvo donošenjem odluke izrazila je vijećnica Tea Mičić Badurina, istaknuvši kako je upravo PGS predložio uvođenje ovakvog oblika pomoći. Na prijedlog odluke amandman je podnio Klub vijećnika HDZ-a, predlažući da se pravo na novčanu pomoć proširi i na osobe koje obavljaju djelatnost domaće radinosti ili sporednog zanimanja, a izjednačene su s gospodarskom djelatnosti obrta, što je i usvojeno.

Usvojen je detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu. Detaljni plan je sastavljen na temelju prijava pristiglih na javni poziv za prijavu projekata i programa te će se kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi podupirati 79 projekata i programa s ukupnim iznosom od gotovo 155 tisuća eura.

Usvojene su izmjene odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo, čime su stvoreni konačni prostorno-planski preduvjeti za gradnju stanova po programu poticane stanogradnje „POS Zamet“, planiranih na lokaciji između Zametske ulice i Ulice Ivana Lupisa. DPU središta područja Krnjevo, prije nego što se našao pred Gradskim vijećnicima, dobio je i suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke usklađena je s preustrojem gradske uprave, dok je Odluka o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke usklađena s uvođenjem eura kao službene valute u RH.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvješće o radu komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom za 2022. godinu kao davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke. Podnošenje izvješća je zakonska obveza KD Čistoće prema Zakonu o gospodarenju otpadom.