FILIPOVIĆ: Grad Rijeka u 2021. godini uspješno poslovao

22. travnja 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Prema izvještaju o izvršenju Proračuna ukupni prihodi i primici proračuna Grada Rijeke i proračunskih korisnika ostvareni u 2021. godini iznose 1.062.026.012 kuna, a rashodi i izdaci 1.026.487.011 kuna. Višak prihoda iznosi 35.539.001 kuna i njime će se pokriti zaduženje Grada.

Riječki gradonačelnik Marko Filipović uputio je na Gradsko vijeće na razmatranje i usvajanje čitav niz dokumenata među kojima su Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta „Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“, te Izvještaji o radu za 2021. godinu ustanova kulture kojima je Grad osnivač: Art kino, Gradsko kazalište lutaka, Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Muzej grada Rijeke i Muzej moderne i suvremene umjetnosti.

Sandra Krpan i Marko Filipović

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu

Izražavajući zadovoljstvo realizacijom proračuna u 2021.g., gradonačelnik Filipović je naglasio kako se nakon pada BDP-a od 8,0% u 2020. godini, očekivao postupni oporavak ekonomske aktivnosti. Za 2021. godinu predviđao se realni rast BDP-a od 5,0%, ali prve procjene Državnog zavoda za statistiku za 2021. godinu pokazuju da je BDP realno porastao za 10,4% u odnosu na 2020. godinu.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2021. godini u iznosu od 1.062.026.012 kuna ili 95,6% plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 1.026.487.011 kuna ili 93,7% plana. Iz navedenog proizlazi da je u 2021. godini ostvaren višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 35.539.001 kuna.

Višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 35.539.001 kuna, odnosi se na Grad koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 40.801.964 kuna, dok su proračunski korisnici pojedinačno ostvarili različite financijske rezultate, tj. i višak i manjak prihoda, a ukupno su proračunski korisnici ostvarili manjak prihoda u iznosu od 5.262.961 kuna.

Na ostvarenje viška prihoda Grada u 2021. godini u navedenom iznosu od 40.801.964 kuna u najvećoj mjeri je utjecalo bolje ostvarenje poreznih prihoda te manje ostvarenje kod pojedinih stavki rashoda.

Ostvareni višak u 2021. godini utječe na smanjenje ukupnog manjka Grada kumuliranog iz prethodnih razdoblja, te prema financijskom izvještaju Grada na 31.12.2021. godine ukupan preostali manjak iznosi 98.948.638 kuna. U proteklih nekoliko godina kumulirani manjak Grada je smanjen za 177.881.259 kuna. Manjak kod proračunskih korisnika u iznosu od 5.262.961 kuna, u najvećoj se mjeri odnosi na prihode proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu 4.816.127 kuna. Pri tom nije riječ o manjku proizašlom iz poslovanja, već zato što  će prihodi od primljenih predujmova budućih kupaca stanova na lokaciji Martinkovac biti iskazani tek po završetku gradnje stanova, dok su istovremeno rashodi gradnje iskazani u financijskom izvješću za 2021. godinu, zbog čega je i prikazan manjak prihoda u financijskom izvješću za 2021. godinu.

S obzirom na povoljnije ekonomske okolnosti, u 2021. godini je zabilježeno bolje ostvarenje kod većine prihoda: prihoda od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, prihoda od nefinancijske imovine, prihoda proračunskih korisnika od njihove djelatnosti, prihoda od komunalne naknade, prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Manje ostvarenje u odnosu na 2020. godinu je jedino kod primitaka od zaduženja što je sukladno dinamici realizacije pojedinih velikih investicija koje se financiraju iz primitaka od zaduženja i kod prihoda od pomoći zbog jednokratnih pomoći ostvarenih u 2020. godini.

16. gradonačelnikov kolegij

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 40,1%, slijede prihodi od pomoći s udjelom 28,0%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada s udjelom 18,3%, prihodi od imovine s udjelom 10,0%, dok se preostali dio od 3,6% odnosi na prihode od pruženih usluga, prihode od donacija, prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihode od kazni i ostale prihode.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2021. godinu su planirani u iznosu 1.094.960.000 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.026.487.011 kuna ili 93,7% godišnjeg plana. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći dio se odnosi na rashode poslovanja sa 79,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 14,1% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,1%.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 408.820.503 kuna, a izvršeni su u iznosu 395.244.203 kuna, što predstavlja 96,7% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika. U odnosu na 2020. godinu veći su za 15,3 mil. kuna ili 4,0%. Na povećanje najvećim dijelom utječe povećanje rashoda za zaposlene u osnovnim školama, koji se financiraju iz državnog proračuna, a odnose se na troškove po osnovi tužbi djelatnika prema državnom proračunu, vezano uz nepoštivanje Kolektivnog ugovora u ranijim godinama. Gradonačelnik Filipović je naglasio kako se od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 68,7 mil. kuna (17%) odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 326,6 mil. kuna (83%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2021. godini odnose se najvećim dijelom na kapitalne projekte:  EU projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, u iznosu od 20.201.395 kuna, EU projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T – objekt, u iznosu od 29.982.455 kuna, EU projekt Poslovna zona Bodulovo u iznosu od 5.136.889 kuna, te ulaganja u objekte osnovnih škola u iznosu od 1.465.957 kuna.

Zaduživanje za realizaciju kapitalnog projekta „Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“

Odlukom  o izvršavanju Proračuna utvrđeno je da će se Grad u 2022. godini zadužiti za sufinanciranje vlastite komponente u realizaciji kapitalnog projekta„Energana – Start Up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – EU“ u iznosu do 12.700.000,00 kuna, odnosno u 2022. godini u iznosu od 10.170.000,00 kuna, a u 2023. godini u iznosu od 2.530.000,00 kuna.

Riječ je o projektu koji je Grad Rijeka 2019. godine prijavio na otvoreni poziv „Sustav start-up inkubatora na području Urbane aglomeracije Rijeka“, a za koji je u prosincu 2020. godine sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., putem ITU mehanizama – Sustav start up inkubatora UA Rijeka.  Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 37.021.374,79 kuna, od čega EU bespovratna sredstva iznose 31.468.168,57 kuna (85%), a vlastito učešće Grada Rijeke iznosi 5.553.206,22 kuna (15%). Za sufinanciranje dijela vlastitog učešća u navedenom projektu, Grad Rijeka se prijavio na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu te je u studenom 2021. godine sklopljen Ugovor o sufinanciranju kojim su Gradu Rijeci dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu do 2.776.603,11 kuna za sufinanciranje vlastitog učešća u projektu (intenzitet potpore 50%).

U svrhu osiguranja preostalih potrebnih financijskih sredstava proveden je natječaj za zaduživanje za sufinanciranje vlastite komponente na kojem je najpovoljniju ponudu  dala ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka. Poček iznosi 6 mjeseci, a rok otplate 10 godina 120 jednakih mjesečnih rata, uz nominalnu fiksnu kamatnu stopu od 0,65% godišnje.

16. gradonačelnikov kolegij

Nove izmjene i dopune Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i  Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Govoreći o razlozima zbog koji se predlažu navedene izmjene i dopune, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca je naglasio kako je u  ožujku 2021. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Odluku o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. U periodu nakon donošenja navedenih Odluka, Odjel je zaprimio 31 zahtjev fizičkih i pravnih osoba za dodatne izmjene i dopune, od kojih je  19 ocijenjeno opravdanim. Analizom istih utvrđen je predmet eventualnih izmjena, razina njihove prihvatljivosti, planskog dokumenta koji je potrebno izmijeniti kao i oblika provedbe.

Dio izmjena povezan je sa zahtjevom Primorsko-goranske županije da se u prostorno-planskoj dokumentaciji usklade granice lučkog područja za luke posebne namjene: sportsku luku Grčevo, brodogradilište/marinu Kantrida i sportsku luku Brgudi sa stanjem na terenu.

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Planova potrebno je izvršiti promjenu namjene koja će omogućiti provedbu planiranih zahvata, utvrditi odgovarajuće uvjete gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih rekreaciji, izmijeniti oblike i površine građevinskih područja, prilagoditi prometnu mrežu planiranim razvojnim projektima, definirati nove namjene i detaljne uvjete gradnje za područje sekundarnog gradskog središta Rujevica, uskladiti područja zaštite zaštićenog kulturnog dobra i mjera provedbe na zaštićenim područjima,  korigirati oblik i površine luka posebne namjene, razmotriti urbana pravila, naročito u pogledu tipologije gradnje te mogućnosti realizacije interpolacije u izgrađenim dijelovima grada te odnosa prema zelenilu unutar okućnica. Izmjene se posebno odnose na područje Škurinje, Škurinjska draga, Tibljaši, gdje je ukinut koridor željezničke pruge pa je time oslobođen određeni prostor, kao i područje Pehlina u kontekstu površina javne i društvene namjene. Također, sukladno zahtjevima izmjene će obuhvatiti područje tvornice kruha na Vežici i zonu Osječke ulice na lokaciji bivše mljekare koji će se prenamijeniti za prosperitetnije namjene. Izmjene će uvažiti bolje utvrđivanje prometnica posebice spoja Riva-Žabica- cesta D403 gdje je predviđen novi obalni koridor.

Pročelnica Denis Šulina

Utvrđivanje popisa poslovnih prostora za prodaju

Na Gradsko vijeće upućen je i Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke koji su predmet kupoprodaje, sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a za koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o kupoprodaji.

Kako je pojasnila pročelnica Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Denis Šulina na temelju iskazanog interesa zakupnika obrađeno je ukupno trinaest poslovnih prostora koji ispunjavaju zakonske uvjete. Na popis poslovnih prostora nisu uvršteni poslovni prostori koji se nalaze u nultoj ili prvoj zoni, odnosni ako je riječ o uličnim poslovnim prostorima0 s izlogom koji gleda na uličnu stranu, nalaze se u razizemlju i čija je vrijednost zakupnine za 15 godina jednaka procijenjenoj vrijednosti ili veća od procijenjene vrijednosti poslovnog prostora.

Ukupna procijenjena vrijednost trinaest poslovnih prostora u zakupu koje se predlaže uvrstiti na Popis poslovnih prostora za prodaju iznosi 10.190.000,00 kn. Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Sufinanciranje projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u gradu Rijeci u 2022. godini

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb je tijekom siječnja 2022. godine objavio Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2022. godini koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za 2022. godinu. Cilj ovog Javnog natječaja je, putem odabranih kvalitetnih projekata/programa doprinijeti unaprjeđenju socijalne zaštite pojedinih posebno osjetljivih skupina građana i dodatno zaštititi i unaprijediti zdravlje građana. Naglasak je dan na pružanje socijalnih usluga i na preventivnu zdravstvenu zaštitu kojoj je cilj smanjenje učestalosti bolesti u čijem nastanku bitnu ulogu imaju različita rizična ponašanja.

16. gradonačelnikov kolegij

Riječ je  o projektima/programima iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja, zaštite životinja, a ciljane skupine su djeca, mladi (posebno onih u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti), žene, obitelj, osobe starije životne dobi, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, beskućnici, korisnici nužnog smještaja, ovisnici, branitelji, ratni stradalnici, teško bolesne i kronično bolesne osobe, građani općenito i životinje. Na Javni natječaj mogle su se prijaviti udruge, vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Javnog natječaja. Na natječaj je pristiglo ukupno 73 prijava, od kojih devet nije zadovoljilo propisane formalne uvjete.

Za provedbu projekata/programa u 2022. godini, iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja i zaštite životinja, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb planirao je sredstva u ukupnom iznosu od 3.475.000,00 kuna.