TAMARA SMOKVINA: Marišćina, nužna neovisna analiza

18. prosinca 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

viškovoVIŠKOVO – Na 5. sjednici Općinskog Vijeća Općine Viškovo usvojen je Proračun Općine Viškovo za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, vrijedan gotovo 133 milijuna kuna.

Prijedlog Proračuna vijećnica Kvarnerske inicijative Tamara Smokvina podržala je, ali naglasivši da očekuje uključivanje u izradu nove Odluke o socijalnoj skrbi i drugih programskih dokumenata iz kojeg razloga prijedlog Kvarnerske koji se odnosio na reguliranje potreba u programu javnih potreba u području socijalne, zdravstvene i obiteljske skrbi nije trenutno financijski iskazan kroz prijedlog Proračuna, te općenito pravovremeno uključivanje stranaka zastupljenih u Vijeću u izradu prijedloga Proračuna za 2023. godinu. Prijedlozi Kvarnerske inicijative – regionalne platforme u dijelu povećanja potpora poduzetnicima i planiranja izrade projektnog zadatka za provedbu analize toksičnosti tla na području Marčelja usvojeni su.

“S obzirom da Primorsko-goranska županija u svoj zaključak sa Skupštine održane 16.07.2020. godine o provedbi ekološke studije utjecaja Centra „Marišćina“ na zdravlje mještana u cilju mjerenja izloženosti faktoru rizika stanovnika u odnosu na ostale stanovnike PGŽ nije izričito uvrstila analizu toksičnosti tla, niti je u vezi toga mještanima dostavila ikakvu informaciju na opetovana traženja, iz Kvarnerske smatraju da je nužno da se predmetna, neovisna, analiza napokon pokrene i da se i na taj način utvrdi utjecaj štetnih spojeva s Marišćine na područje na kojem se upravo djelovanje Centra najviše i osjeti te pozdravljaju uključivanje općinske izvršne vlasti u problematiku”, istaknula je Smokvina.

“Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu, kao niti Analizu sustava civilne zaštite za 2021. godinu Kvarnerska nije bila spremna podržati, smatrajući dokumente manjkavima u dijelu mogućih ugroza koje su prilikom planiranja uzete u obzir te nejasnih planova za educiranje stanovništva, a s obzirom na njihovu opću nepripremljenost i nedostatak jasnih i vidljivih uputa aktiviranja u slučaju nastupanja ugroza, pri čemu zadnjih godina najučestalija – ugroza od potresa, nije niti spomenuta. Iz Kvarnerske se za buduće proračunske godine nadaju pravovremenom početku konzultacija vezanih uz planiranje proračuna i projekata i daljnjoj konstruktivnoj suradnji”, navela je Tamara Smokvina.

(kv)