RIJEKA – Utvrđeni iznosi potpora iz Odluke o socijalnoj skrbi

13. siječnja 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Oko 13,8 milijuna kuna izdvojit će se iz proračuna Grada Rijeke za sve oblike prava i pomoći koje će se moći ostvariti temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2021. godini. Pomoć će moći koristiti i stradalnici s Banije koji su privremeno utočište pronašli u Rijeci.

Javni gradonačelnikov kolegij koji se uobičajeno održava u nazočnosti pročelnika odjela gradske uprave i predstavnika medija i ovaj put  održan je elektroničkim putem, a medije je gradonačelnik Vojko Obersnel izvijestio o donesenim zaključcima.

Pomoć stradalima s Banije koji su utočište pronašli u Rijeci

Govoreći o utvrđivanju visine iznosa za pojedine oblike pomoći određene Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, o čemu gradonačelnik početkom svake godine, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, donosi zaključak, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je odlučio da se slična pomoć pruži svima koji su stradali u katastrofalnom potresu na Baniji, a koji su smješteni u Hostelu Dharma ili kod rodbine ili prijatelja u Rijeci.

Prema podacima Crvenog križa riječ je oko 70-80 stradalnika koji se trenutno nalaze u Rijeci, a kojima će Grad Rijeka omogućiti korištenje prava na besplatnu hranu za dojenčad, besplatni boravak u jaslicama, besplatne marende u osnovnoj školi i produženom boravku, besplatni produženi boravak, pomoć za nabavu školskog pribora, odnosno čitav niz pomoći uglavnom orijentiran prema djeci. Gradonačelnik je pozvao sve one koji su u Rijeku došli sa stradalih područja da se jave u Gradski Crveni križ kako bi bili evidentirani i kako bi potom mogli koristiti svu pomoć koju Grad Rijeka nudi. Crveni križ će im izdati i iskaznicu s kojom će im biti omogućen besplatni gradski prijevoz, a moći će besplatno posjetiti i sve gradske kulturne institucije, odnosno izložbe.

Volonteri iz Rijeke i dalje su na licu mjesta i pomažu jer će trebati još puno vremena dok se stanje, s obzirom na broj uništenih i oštećenih objekata, dovede u normalu. Ova solidarnost i otvoreno srce trebat će im i u narednom razdoblju, pa pozivam sve koji to mogu da pomažu i dalje onim što je najpotrebnije, sukladno uputama objavljenim na web stranicama Crvenog križa, kazao je gradonačelnik.

Iznosi potpora iz Odluke o socijalnoj skrbi za 2021. godinu za čitav niz socijalnih prava

Gradonačelnik je kazao kako Grad Rijeka i ove godine utvrđuje čitav niz socijalnih prava i pomoći koje proizlaze iz Odluke o socijalnoj skrbi. Visine pomoći određene su u istom iznosu kao i prošle godine, premda je proračun zbog posljedica pandemije pretrpio znatne gubitke. Unatoč tome, sva prava iz socijalne skbni nisu se mijenjala. Na temelju dostupnih podataka i procjene Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, svi oblici prava koji se mogu ostvariti u 2021.g. iznose oko 13,8 milijuna kuna. Ako bude potrebe mijenjat ćemo stavke, ali se prava iz socijalnog programa neće dirati, kazao je gradonačelnik,

Sufinanciranje dežurstava primarne zdravstvene zaštite

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje financira posebna dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite, ali ne i subotom ujutro. Kako bi djelatnost primarne zdravstvene zaštite predškolske djece bila dostupna i subotom ujutro, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb sufinancirat će dežurstava primarne zdravstvene zaštite – pedijatara koncesionara u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.

Novčane potpore za novorođenčad

Kao i proteklih godina, roditelj kojima ima prebivalište na području Rijeke dobit će se jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta i to za prvo dijete u visini od 1.500 kuna, za drugo dijete u visini od 2.000 kuna te za treće i svako slijedeće dijete u visini od 3.000 kuna. Navedeno pravo ostvaruju i stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke, kao i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke. Novčana potpora u gore navedenim iznosima isplatit će se roditelju podnositelju zahtjeva jednokratno na tekući račun.

Pored prava za opremu novorođenog djeteta, poklon-bon za nabavu opreme novorođenčeta u visini od 2.000,00 kuna može ostvariti korisnik do navršenih 12 mjeseci života djeteta odnosno roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, zadovoljavaju gradski cenzus, poseban uvjet ili uvjet jednoroditeljstva. U proračunu je za tu svrhu osigurano 80 tisuća kuna.
Građani koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu, u suglasju sa propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu moći će ostvariti 30%-tno umanjenje mjesečne cijenu boravka u jaslicama i vrtićima.

Jednokratna novčana pomoć redovitim učenicima srednje škole i studentima

Učenici srednje škole i studenti koji zadovoljavaju socijalni uvjet ili posebni uvjet i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna. Za tu je svrhu u proračunu osigurano 100 tisuća kuna.

Pomoći podstanarima kao jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva

Zaštićeni najmoprimci te podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe mogu ostvariti pomoć u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000 kuna mjesečno ako ispunjavaju socijalni uvjet, zadovoljavaju gradski cenzus ili uvjet jednoroditeljstva.

Utvrđeni su iznosi i za podstanare u stanu u vlasništvu privatne osobe. Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet – prvo na zajamčenu minimalnu naknadu primaju pomoć čija visina ovisi o broju članova kućanstva – za samce je to mjesečna pomoć od 500 kuna, za dvočlano i tročlano kućanstvo od 750 kuna, četveročlano kućanstvo od 800 kuna, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava za 100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500 kuna.
Primatelji doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine, naknade do zaposlenja, korisnici koji zadovoljavaju gradski cenzus te oni koji ostvaruju pravo na socijalnu uslugu rane intervencije mogu ostvariti pomoć u visini od 500,00 kuna mjesečno ako su samci, odnosno 750,00 kuna mjesečno u višečlanom kućanstvu, što je i iznos na koji imaju pravo korisnici koji ispunjavaju uvjet jednoroditeljstva.

Pravo na naknadu za troškove električne energije, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka ostvaruju zaštićeni najmoprimci, podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe, korisnici nužnog smještaja te osobe koje ostvaruju pravo na naknadu troškova komunalnih usluga. Samci mogu ostvariti pravo na mjesečnu pomoć do 150 kuna, dvočlano kućanstvo do 200 kuna, tročlano kućanstvo do 300 kuna, četveročlano kućanstvo do 400 kuna, dok se za svakog sljedećeg člana naknada povećava za 50 kuna.

Jednom godišnje samci koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu imaju pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja u visini od 1.000 kuna. Procjena Odjela je da će korisnika ovog oblika pomoći u 2021. godini biti oko 250.

Gradonačelnik Vojko Obersnel Novčane pomoći za starije osobe bez osobnog prihoda za 2021. godinu

Prema Odluci o Socijalnoj skrbi starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 150 kuna mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda, ako prihod njihova kućanstva ne prelazi gradski cenzus te ako Korisnik na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.  Pravo na novčanu pomoć može ostvariti umirovljenik koji ispunjava uvjet mirovinskog prihoda odnosno umirovljenik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna s time da se u mjesečni iznos mirovine uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec.
Novčana pomoć se ostvaruje na način da se korisniku, iznos novčane pomoći doznačuje putem banke, a isplaćuje se, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec. Umirovljenik samac, ostvaruje pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.700,00 kuna, pri čemu ako je ta razlika manja od 200,00 kuna ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna. Umirovljenik član kućanstva ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200,00 kuna.
Planirana sredstva za ove oblike pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2021. godini iznose 1.850.000,00 kuna.

Podmirivanje troškova godišnje karte za osobe starije od 65 godina u 2021. godini

Grad Rijeka već niz godina, za građane starije od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna, podmiruje iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu u visini od 30 kuna iz Proračuna Grada Rijeke. Kako bi se zaštitio životni standard građana starijih od 65 godina, koje imaju prebivalište odnosno stalni boravak na području grada Rijeke i čiji su mjesečni prihodi niži od 2.000,00 kuna, i ove će se godine navedenoj kategoriji građana iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu podmiriti iz Proračuna Grada Rijeke.
Temeljem cjenika godišnjih pokaznih karata 65+ KD Autotrolej, uvedene su četiri vrste godišnjih karata za osobe starije od 65 godina, čije su cijene određene prema visini mjesečnih prihoda. Za osobe s mjesečnim prihodima od 0 do 2.000,00 kuna cijena karte iznosi 30,00 kuna, za one s prihodima od 2.000,01 do 3.000,00 kuna cijena karte iznosi 78,00 kuna, za osobe s prihodima od 3.000,01 do 4.000,00 kuna cijena karte iznosi 144,00 kune, dok za osobe starije od 65 godina koje imaju prihode više od 4.000,01 kuna cijena godišnje karte iznosi 198,00 kuna.

Sudjelovanje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Na teret proračuna Grada Rijeke u Psihijatrijsku bolnicu Lopača može se smjestiti i liječiti bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici u visini od 80% mjesečnog prihoda.
Korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu sudjeluje u podmirenju troškova s u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od njegova prihoda, u visini od 20% mjesečnog prihoda. .

Godišnji plan raspisa natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava udrugama

Grad Rijeke svake godine donosi Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava udrugama, kojeg utvrđuje gradonačelnik. Godišnji plan Grada Rijeke dostavlja se i Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Godišnji plan Grada Rijeke sadrži podatke o nadležnom odjelu, područjima financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava za financiranje po pojedinom programu i projektu i ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke. U skladu s Godišnjim planom nadležni odjeli gradske uprave raspisuju i provode javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga. Javni natječaji objavljuju se na web stranici Grada te na mrežnim stranicama Ureda za udruge.

Suorganizacija i sufinanciranje manifestacije Rijeka psihologije u 2021. godini

Od 15. do 21. veljače 2021. godine u Rijeci održat će se, deseta po redu, manifestacija Rijeka psihologije. Organizacijsku podršku u provedbi manifestacije Rijeka psihologije 2021. pružit će Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo iz čijeg će se proračuna u tu svrhu izdvojiti 5.000,00 kn. Odjel gradske uprave za komunalni sustav omogućit će postavljanje uličnih bannera na prostorima grada Rijeke, dok će Hrvatski kulturni dom na Sušaku bez naknade omogućiti korištenje prostora za potrebe održavanja svečanog otvaranja manifestacije. Također, Ured Grada će omogućiti korištenje postamenata na Korzu i postavljanje izložbe o psihologiji u periodu od 3. do 11. svibnja 2021.