RIJEKA – Usvojene primjedbe građana na Detaljni urbanistički plan Potoka

31. listopada 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Marko Filipović i Vojko Obersnel

Marko Filipović i Vojko Obersnel

RIJEKA – Na gradonačelnikovom kolegiju usvojen je konačni prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok.

Konačni prijedlog djelomice je izmijenjen u odnosu na materijal poslan na javnu raspravu, budući da su u početni prijedlog uvrštene primjedbe građana. Kako je kazala ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Eda Rumora, plan predlaže izmjene na četiri lokacije.

Najznačajnija izmjena odnosi se na nekretninu bivšeg Elektromaterijala, na ulazu u bolnicu, čiji je novi vlasnik zatražio izmjene prostorno-planske dokumentacije. Planira se uklanjanje istočne zgrade i spojne zgrade, zapadna zgrada kompleksa zadržava se u prostoru, ali se na dijelu preostale neizgrađene površine planira gradnja nove zgrade mješovite – pretežito poslovne namjene ili hotela.

„Najveća planirana visina nove zgrade planira se uskladiti s visinom krova obližnjih zgrada. Nakon provedene javne rasprave i primjedbi građana, postignut je dogovor da se zadnja, šesta etaža, izvede kao tehnička, koja neće biti vidljiva iz pozicije pješaka,“ kazala je ravnateljica Rumora.

Druga lokacija odnosi se na prostor u vlasništvu HEP-a u Ulici Nikole Cara, čija se namjena iz komunalno-servise mijenja u pretežno uslužnu. Time se HEP-u, koji trenutno na tim prostorima ima skladišta i nema konkretnih planova što u budućnosti želi urediti na tom prostoru, omogućava prilagodbu i razvijanje nekih drugih djelatnosti.
„Smatramo, kao i građani, da više na tom mjestu, koji je širi centar grada, nema mjesta za komunalno-servisnu djelatnost, odnosno da se ta namjena mora pomaknuti iz centra grada,“ kazala je ravnateljica Rumora.

Manje izmjene odnose se na omogućavanje dogradnje jedne etaže postojeće prizemne građevine u Završnikovoj ulici, kao i promjenu namjene trafostanice HEP-a, koja nije više u funkciji, u poslovni prostor.

Građani se usprotivili planiranoj zgradi na zelenoj površini
Građanima će svakako biti najzanimljivije što se konačnim prijedlogom plana, u kojem su naslijeđena rješenja iz postojećeg DPU-a, na lokaciji današnjeg parka više ne planira izgradnja zgrade, koja je trebala predstavljati završetak stambenog bloka između Završnikove ulice i Ulice Nikole Cara.
„Građani su iskazani snažan otpor i bilo je puno prigovora, i već je u izvješću koje je gradonačelnik usvojio 1. rujna, udovoljeno prigovorima, te se ta lokacija više ne planira za izgradnju, već će ostati zelena površina,“ kazala je ravnateljica Rumora.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel kazao je kako proces donošenja ovog DPU-a na najbolji način ukazuje na činjenicu koliko je važno sudjelovanje građana u javnoj raspravi.
„Ovaj plan slikovit je primjer da nije onako kako se u javnosti percipira – prigovarali mi ili ne, nitko nas ne sluša. Ovdje su se dva elementa koja su se ticala postojeće prostorno-planske dokumentacije izmijenila upravo na temelju intervencije građana. Stoga još jednom naglašavam važnost sudjelovanja u različitim javnim raspravama, jer poštujući struku i proceduru, nikome nije u interesu da radimo nešto što će biti protivno interesima građanima, zbog kojih se ovo u konačnici provodi,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Nakon što konačni prijedlog dobije suglasnost nadležnog ministarstva, uputit će se Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.