RIJEKA – UREĐENJE PROMETA NA ČEKANJU JER NIJE STIGLA SUGLASNOST MUP-a

29. ožujka 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

trafic auti gužva prometRIJEKA  –  S dnevnog reda sjednice povučeni su materijali vezani u Odluku uređenju prometa na području grada Rijeke, kao i prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama te komunalne usluge nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na površinama javne namjene na području grada Rijeke, budući da na njih svoju suglasnost nije dostavio MUP Rijeka, kojemu je to nadležnost i obaveza.

 

Usvojene su izmjene i dopuna Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Rijeke kojom se uvodi dopuna mjere „Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga“ na način da se utvrdi kako se subvencija troškova medijske kampanje odnosi isključivo na razvoj novog ili izmjenu postojećeg brenda te s tim u vezi provedbe medijske kampanje, proširenje korisnika mjere „Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata“ na način da korisnici mogu biti i klasteri koji imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke. Također mijenja se mjera „Startup inkubator“ na način da se uvodi dodjela bespovratnih financijskih sredstava za najuspješnije polaznike i uklanja dobna granica za korisnike čime se proširuje krug potencijalnih korisnika na sve osobe s poslovnom idejom. Umjesto dosadašnje mjere „Inkubator za kreativne industrije“ uvodi se „Inkubator kreativnih tehnologija i IT industrije“, u sklopu koje bi se otvorio inkubator za gospodarske subjekte koji se bave kreativnim tehnologijama i IT-em. Uvodi se nova mjera „Subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija“ u sklopu koje bi se s ciljem promocije i jačanja ulagačkog potencijala riječkog gospodarstva te unaprjeđenja turističke ponude grada Rijeke subvencionirala organizacija sajamskih manifestacije na području grada Rijeke.

Korištenje površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja.

Posljednji dogovori pred sjednicu

Vijećnici su bez veće rasprave usvojili Odluku o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja. Ta se odluka donosi temeljem Odluke o komunalnom redu koja je usvojena na prošloj sjednici. Razlog promjene je stupanje na snagu nove Odluke o komunalnoj naknadi na koju se veže ova odluka. Njome je definirano što su to privremeni objekti, definirano, što se smatra javnom namjenom, kako se provodi natječaj, u kojem slučaju pojedini zakupci imaju opravo prvenstva i dr. Odlukom o komunalnoj naknadi koja je stupila na snagu 1. ožujka 2019. godine, na drugačiji su način utvrđene zone naplate komunalne naknade. Važećom Odlukom, koja predviđa 5 zona, propisano je da za se određivanje zona 2, 4 3, 4 i 5 primjenjuju granice zona utvrđene odlukom kojom se uređuje komunalna naknada za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti. Temeljem tog, važeću Odluku bilo je potrebno uskladiti kako sa Zakonom, Odlukom o komunalnom redu, te Odlukom o komunalnoj naknadi, tako i sa primjenom odnosno situacijama koje su se pojavile u praksi.

Držanje kućnih ljubimaca
Usvojene su i izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Dio izmjena se temelji na izmjeni Zakona o zaštiti životinja jer se Odluke moraju odnositi i na divlje životinje. U slučaju pojave takvih životinja, obveza zbrinjavanja prenesena je prvenstveno na sklonište za životinje, a tek onda na lovoovlaštenika. Detaljnije su određene i odredbe držanja kućnih ljubimaca.

Urbanistički plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac
Prihvaćena je i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac. Površina obuhvata Plana iznosi 2,85 ha., a Plan se donosi radi osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om, utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina isključivo stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja, definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja, te poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.