RIJEKA U PRVIH 6 MJESECI 2019. – SVE PO PLANU

10. rujna 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Riječki se proračun puni predviđenom dinamikom, a zaduženje Grada Rijeke smanjuje, pokazalo je polugodišnje izvješće o Izvršenju proračuna Grada Rijeke, izneseno na gradonačelnikovom kolegiju.

Kako je na gradonačelnikovom kolegiju naglasio v.d pročelnika Odjela gradske uprave za financije, Ante Mađerić ukupni prihodi i primici ostvareni u prvih šest mjeseci 2019. godine iznose 488.553.248 kuna ili 41,4% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna 386.601.266 kuna ili 33,3% godišnjeg plana. Ostvaren je višak prihoda u iznosu 101.951.982 kuna, od čega se 99.007.207 kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 2.944.775 kuna na višak prihoda proračunskih korisnika. Na ostvarenje viška prihoda proračunskih sredstava u najvećoj mjeri utjecao je prihod ostvaren po osnovi Sporazuma s Republikom Hrvatskom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina te prihod od pomoći iz Europskih fondova po osnovi sufinanciranja velikih gradskih projekata, a u manjoj mjeri je utjecalo i ostvarenje ostalih namjenskih prihoda te poreznih prihoda.

Mađerić je pojasnio kako je temeljem sporazuma s Republikom Hrvatskom  o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, Grad Rijeka ostvario prihod od 49.171.131, koliko iznosi procijenjena tržišna vrijednost nekretnina te je po toj osnovi ostvaren proračunski prihod u navedenom iznosu.

U prvom polugodištu 2019. godine se bilježi veće ostvarenje prihoda od pomoći i poreznih prihoda, pa su prihodi od pomoći ostvareni s povećanjem od 12,0 mil. kuna, a porezni prihodi s povećanjem od 14,6 mil. kuna, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje je dijelom vezano uz novu Odluku o komunalnoj naknadi  kojom su na drugačiji način utvrđene zone naplate komunalne naknade te  izvršene korekcije koeficijenata zona sukladno stupnju komunalne opremljenosti pojedinih područja u gradu.

Mađerić je kazao kako je najznačajnije obilježje proračuna u posljednjih nekoliko godina investicijski ciklus kojim dominiraju dva područja: ulaganja u kulturnu infrastrukturu i ulaganja u energetske obnove objekata osnovnih škola i dječjih vrtića. Ulaganja u kulturnu infrastrukturu uključuju projekt revitalizacije kompleksa Benčić, od uređenja Dječje kuće, nove zgrade Gradske knjižnice Rijeka te pripadajućih javnih površina, kao i dovršetak uređenja Upravne zgrade Šećerane kao novog sjedišta Muzeja grada Rijeke, uz obnovu broda Galeb u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine. Zbog složene procedure postupaka javne nabave usporena je planirana dinamika početka radova kod pojedinih projekata te će se oni intenzivirati u drugom dijelu godine i u idućoj 2020. godini.

Proračun je planirao i sukcesivno pokriće manjka iz prethodnih godina te je u 2019. godini planirano pokriće dijela manjka u iznosu od 56.032.598 kuna.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 85,3%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 12,8% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 1,9%. Prihodi od poreza, kao najznačajniji prihodi proračuna su ostvareni su u iznosu od 207.049.079 kuna ili 57,6% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u prvom polugodištu 2018. godine, veći su za 14,6 mil. kuna ili 7,6%. Na rast prihoda od poreza utjecale su poboljšane ekonomske okolnosti, rast BDP-a, zaposlenosti i plaća što se odrazilo na rast prihoda od poreza i prireza na dohodak čije ostvarenje je veće za 17,7 mil. kuna u odnosu na prvo polugodište prethodne 2018. godine.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako ovakvo izvješće veseli, no podatak o višku od gotovo 100 milijuna kuna ne znači da Grad ima novca za razbacivanje, jer se radi o istovremenim prihodima i rashodima, dok su pomoći iz EU fondova strogo namjenski određene za projekte. “Svi su radovi u ugovoreni i novcu za tu namjenu bit će do kraja godine i utrošeni. Raduje i podatak o povećanju prihoda od poreza jer to znači da su se povećale plaće ili povećao broj zaposlenih, ali čim pomislite da su stvari krenule nabolje, Vlada, odnosno ministar financija Marić vas nagradi najavom nove porezne reforme koja se odnosi na porez na dohodak i ukoliko bude usvojena imat će veliki utjecaj na prihode jedinica lokalne samouprave, ponajprije na velike gradove. Konkretno, to bi za riječki proračun značilo oko 30 milijuna kuna prihoda manje. Zakonodavac bi trebao onima koji će poreznom reformom biti najviše pogođeni osigurati druge izvore financiranja, odnosno kompenzaciju gubitka”, kazao je gradonačelnik. Izvješće je upućeno na Gradsko vijeće na razmatranje.

Pomoć radnicima “3. MAJ Brodogradilišta” d.d.

Na zamolbu predsjednika Sindikalnog odbora i rukovoditelja opremanja broda „3. MAJ Brodogradilišta“ d.d.  Grad Rijeka će iz Financijskog plana Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb osigurati 50.000,00 kn za prijevoz 25 radnika brodogradilišta, kojima je ugovorena zaposlenost u brodogradilištu „Viktor Lenac“ d.d. na poslovima cjevara i bravara. Zbog neisplate plaća radnicima je otežan dolazak i odlazak na posao u „Viktor Lenac“, pa će Grad financirati prijevoz putem KD „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka, kao što je  već nastojao pomoći u okviru svojih nadležnosti, povlačenjem ovrhe te financiranjem toplih obroka za radnike.

Obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti 2019. godine

Grad Rijeka i ove godine obilježava Europski tjedan mobilnosti kojim se promovira održiva urbana mobilnost, sprječavanje emisije štetnih plinova, te kvalitetniji način života i kultura življenja u urbanim sredinama. Ova manifestacija posvećena održivoj mobilnosti se uz financijsku i političku potporu Europske komisije od 2002. godine održava u razdoblju od 16. do 22. rujna. U organizaciji programa sudjeluju Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Središnja tema ovogodišnjeg tjedna je „Sigurno hodanje i bicikliranje“, a moto je „Krećite se s nama!“. Cilj je promovirati sigurno pješačenje i bicikliranje kao aktivne oblike kretanja, njihove prednosti i utjecaj na zdravlje, okoliš i ekonomsku isplativost, te potaknuti građane na korištenje aktivnih modela transporta (hodanje, bicikliranje) ili njihovo kombiniranje s javnim prijevozom. Tokom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti održat će se i kampanja „Rijeka u kretanju“ u sklopu koje će se održati nekoliko promotivnih aktivnosti i manifestacija usmjerenih na jačanje svijesti građana Rijeke o važnosti kretanja za zdravlje i blagostanje pojedinca.  S obzirom na brojne radove, ove godine neće biti jednodnevnog zatvaranja prometnica, već je ovogodišnja trajna mjera, zatvaranje Trga 111. brigade Hrvatske vojske i Trga Riječke rezolucije za promet i njihovo pretvaranje u pješačku površinu.

Gradonačelnik je prihvatio i Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama kojom se širi mogućnost obuhvata svih programa iz kataloga Agencije za obrazovanje budući da pojedina natjecanja iz prethodne školske godine završavaju tek krajem kalendarske godine. Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima kojom se omogućava pristup i učenicima/studentima koji ostvaruju pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju zakona kojim se uređuje socijalna skrb obzirom na to da do sada nerijetko nisu mogli zadovoljiti utvrđene uvjete.

Sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja dječjih vrtića drugih osnivača

Sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu Grad Rijeka objavio je javni poziv na koji se odazvalo svih deset dječjih vrtića drugih osnivača s područja grada Rijeke.  Vrtići su dostavili svu traženu dokumentaciju te dokazali da ispunjavaju postavljene uvjete te ostvarili pravo na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Predškolska djelatnost u vrtićima drugih osnivača i nadalje će se sufinancirati u redovitom 10-satnom i 6-satnom programu ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. Redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancirat će se od 1. rujna do 31. prosinca 2019. godine istim mjesečnim iznosom po djetetu kao od 1. siječnja 2019. godine. Roditelji će sudjelovati u punoj mjesečnoj cijeni redovitog 10-satnog programa sa 720,00 kuna ili redovitog 6-satnog programa sa 385,00 kuna, a Grad Rijeka uplaćivat će dječjim vrtićima preostali iznos do pune mjesečne cijene programa. Novi način sufinanciranja s većim iznosima od strane Grada Rijeke počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2020. godine. Oba materijala upućena su na Gradsko vijeće na razmatranje.

Grad Rijeka i ove godine za projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“  osigurao sredstva u iznosu od 9.785.188,80 kuna, od čega je 8.317.410,48 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a 1.467.778,32 kuna iz proračuna Grada Rijeke.

Sredstva su namijenjena pružanju potpore uključivanju učenika s teškoćama u razvoju kroz četiri godine u školama kojima je osnivač Grad Rijeka zapošljavanjem educiranih pomoćnika u nastavi te ostalim aktivnostima koje su potrebne za uspješnu realizaciju rada pomoćnika u nastavi i za ostvarenje navedenog projektnog cilja.

Za Voditeljicu projekta zaduženu za praćenje provedbe projektnih aktivnosti imenovana je Lana Golob, iz Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke a za administratoricu projekta Melina Sertić iz Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka.