RIJEKA – Stvaranje prostorno-planskih preduvjeta za izgradnju POS-ovih stanova na Zametu

4. kolovoza 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluka o izradi Izmjena Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo, čime se stvaraju preduvjeti za izgradnju POS-ovih stanova na Zametu.

Financijskim planom Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2022. godinu i s projekcijama za 2023. i 2024. godinu predviđena je realizacija Kapitalnoga projekta „POS Zamet“, tj. priprema i izgradnja višestambene građevine s oko 25 stanova, neto površine oko 1.500 m².

POS Zamet

Kako se ističe u obrazloženju prijedloga Odluke, donesene na 11. sjednici Gradskog vijeća, navedeni podaci temelje se na Arhitektonsko urbanističkoj studiji na lokaciji „POS Zamet” za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje (Area Arhitekture d.o.o., 2020.g.) Prema studiji, lokacija višestambene građevine, površine približno 1.500 m², određena je između Zametske ulice i Ulice Ivana Lupisa.

Izmjenama Detaljnog plana uređenja središta područja Krnjevo osigurat će se dodatnih 568 m² za lokaciju POS Zamet, a sve kako bi se zadovoljili uvjeti Generalnog urbanističkog plana, koji propisuje da najmanja dozvoljena površina građevne čestice višestambene građevine iznosi 2000 m².

POS Zamet lokacija

„Ipak, potrebno je naglasiti kako se izdvajanjem k.č. br. 2816, površine 568 m² iz Plana i njezinim uklapanjem u građevinsku česticu višestambene građevine ne bi trebao izmijeniti njezin karakter zelene površine. Naime, sukladno članku 107. Odluke o donošenju GUP-a, kojim je propisano kako je hortikulturno potrebno urediti najmanje 30% građevne čestice, unutar buduće građevinske čestice treba urediti 600 m², pa se već po ovom kriteriju kao optimalno, nameće rješenje zadržavanja, odnosno, daljnjega kvalitetnoga uređenja upravo čestice koja se predlaže izdvojiti iz obuhvata Plana“,.

Za sada je očekivani početak postupka javne nabave za projektiranje i gradnju POS-a Zamet kraj 2022. godine, a početak gradnje u prvoj polovici 2023. godine.

Po modelu POS-a u Rijeci do sada izgrađeno 586 stanova

Podsjetimo, Agencija za poticanu stanogradnju Grada Rijeke trenutno po modelu društveno poticane stanogradnje gradi 90 stanova na Martinkovcu.

Grad Rijeka se još 2001. godine aktivno uključio u izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i do sada je ukupno po tom modelu izgrađeno 586 stanova. S novih 90 stanova na Martinkovcu po modelu POS-a bit će izgrađeno ukupno 676 stanova.

POS-ovi stanovi na Hostovom bregu

Godine 2002. izgrađena su 93 stana na Škurinjama, a 2004. godine 114 stanova na Srdočima, u što je za zemljište, infrastrukturu, priključke i komunalni doprinos uloženo 26 milijuna kuna. Izmjene Zakona o društvenoj poticanoj stanogradnji omogućile su da Grad Rijeka 2006. godine osnuje Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) koja je od svog osnutka izgradila još 379 stanova, od toga POS Rujevica I. faza 124 stana, POS Rujevica II. faza 80 stanova, POS Donja Drenova 80 stanova i POS Hostov breg I. faza 95 stanova. Ukupna vrijednost tih projekata po modelu POS-a ostvarenih putem Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke iznosi 222 milijuna kuna.

Također, Grad Rijeka je Sveučilištu u Rijeci bez naknade ustupio zemljište na Drenovi te preuzeo obvezu izgradnje potrebne infrastrukture i uređenja okoliša za što je utrošeno oko 14 milijuna kuna, a u svrhu realizacije Sveučilišnog programa poticane stanogradnje u Rijeci.