RIJEKA – Predložen proračun Grada Rijeke za 2022. godinu u iznosu od 1,2 milijarde kuna

17. studenoga 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

RIJEKA – Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija upućen je prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu u iznosu od 1.202.700.000 kuna, što predstavlja povećanje za 22,5 milijuna kuna, odnosno za 1,9% više u odnosu na proračun za 2021. godinu.

Učešće prihoda Grada u ukupnom proračunu iznosi 75%, dok se ostalih 25% odnosi na prihode 83 proračunska korisnika. Uz proračun, predložene su i projekcije za 2023. i 2024. godinu u nešto manjim iznosima, ponajviše zato jer će se tek pojaviti mogućnosti za prijavu novih projekata na natječaje za sufinanciranje iz europskih sredstava.

Rashodi u proračunu za 2022. godinu su planirani u nešto većim iznosima od prihoda te iznose 1.227.753.157 kuna. Naime, u naredne tri godine višak prihoda nad rashodima u iznosu od 28 do 45 milijuna kuna godišnje usmjerava se za pokriće prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja, a također se planira i korištenje ostvarenih sredstava viška iz prethodnog razdoblja.

„Trudili smo se u ovim izazovnim i nepredvidivim pandemijskim vremenima složiti proračun koji je realan i održiv. Planiranju proračuna pristupilose  s oprezom, imajući na umu da su najavljene povoljne makroekonomske prognoze i nadalje izložene snažnim rizicima“, kazao je gradonačelnik Marko Filipović.

Jedno od najvažnijih obilježja gradskog proračuna za iduću godinu je doprinijeti poreznom rasterećenju građana. Stoga se u predstojećem srednjoročnom razdoblju planira postupno smanjenje stope prireza porezu na dohodak. U 2022. godini se planira smanjenje stope za jedan postotni bod te bi stopa prireza iznosila 14%, u 2023. godini 13% te 12% u 2024. godini, s ciljem da se u 2025. godini prirez smanji na ciljanu veličinu od 10%, kako je to, naglasio je gradonačelnik Filipović, i obećano u predizbornoj kampanji.

„Proračun 2022. i projekcije za 2023.-2024. godinu obilježava opredjeljenje Grada da zadrži kontinuitet dostignutih standarda te uvođenje novih projekata i poboljšanja u raznim područjima djelovanja Grada,“ kazao je gradonačelnik Filipović.

7. kolegij gradonačelnika

Planiran otkup zemljišta na Krnjevu za novu lokaciju POS-ovih stanova

Proračunom se planiraju velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada Grada, od kojih su neki pred završetkom, kao što je projekt uređenja art kvarta Benči,ć a neki u početnoj fazi. Velik broj projekata se sufinancira iz europskih sredstava, pa se s obzirom na dosadašnju uspješnost Grada u realizaciji velikog broja projekata koji se na taj način sufinanciraju, Grad i nadalje planira intenzivno pripremati projekte kojima se može aplicirati na natječaje za europska sredstva, među kojima je i Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Nastavit će se ulaganja u izgradnju cesta i javnih površina, pri čemu je najveća investicija uređenje javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar kompleksa Benčić, čiji se završetak planira u 2022. godini. Također, nastavljaju se i ulaganja u objekte kulture, prvenstveno kroz dovršenje izgradnje Gradske knjižnice Rijeka, planiran u svibnju iduće godine, te dovršenje uređenja broda Galeb.

Kontinuitet ulaganja odnosi se i u sva druga područja komunalnog standarda, s naglaskom na završetak projekta izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, koji se sufinancira europskim sredstvima, na proljeće iduće godine.
„Proračunom je planirano i provođenje programa poticane stanogradnje, odnosno završetak stanova na Martinkovcu, možda čak i ranije nego što je početno planirano, kao i početak gradnje na još jednoj lokaciji na Krnjevu, za koju smo postigli dogovor s privatnim vlasnicima te se nadamo da će otkup biti realiziran početkom iduće godine“, kazao je gradonačelnik Filipović.

7. kolegij gradonačelnika

Povećanje izdvajanja za subvencije poduzetnicima

Nastavljaju se ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, pa se tako očekuje završetak uređenja Poslovne zone Bodulovo i, ovisno o postupcima javne nabave, početak uređenja Energane – start up inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju.

„Planirano je kontinuirano povećanje subvencija poduzetnicima kroz sve tri sljedeće godine  – prve godine  za 250 tisuća kuna, a svake naredne godine još toliko,“ najavio je gradonačelnik Filipović.

Nastavlja se provođenje EU projekata „Interpretacijski centar prirodne baštine“ i „Povežimo se baštinom“, kao i u ulaganja u energetske obnove škola i dječjih vrtića. Nakon uspješno završenog ciklusa u kojem je energetski obnovljen velik broj objekata vrtića i škola, za 2022. godinu se planira izrada projektne dokumentacije kao priprema za apliciranje na nove natječaje za energetsku obnovu škola i vrtića, kako bi se u 2023. i 2024. mogli planirati radovi na navedenim objektima.

Dvostruko veća sredstva za novorođenu djecu, povećanje sredstava za javne potrebe u sportu

Zadržava se kontinuitet provođenja programa u funkciji odgoja i obrazovanja po kojima je Grad prepoznatljiv uz uvođenje stalnih poboljšanja. Radi se o izdvajanjima za stipendije, sufinanciranje privatnih vrtića, građanski odgoj, projekt Rinkluzija, podršku logopedskom centru i studiju logopedije, kao što se planira i povećanje kapaciteta dječjih vrtića, odnosno stvaranje preduvjeta za otvaranje novih odgojno-obrazovnih skupina, s najvećim naglaskom na jasličke skupine i to ne čekajući početak sljedeće pedagoške godine.

7. kolegij gradonačelnika

Proračune za sljedeće tri godine obilježava kontinuitet visokih izdvajanja za socijalni program i ostale programe u zdravstvu te uvođenje novih oblika pomoći i projekata: od 2022. godine  izdvajaju se dvostruko veća sredstva za novorođenu djecu i Grad počinje sufinancirati obrte za čuvanje djece. Također, Grad će sufinancirati uređenje laboratorijskog prostora studijskog programa Farmacije na Sveučilištu Rijeka.

Nastavlja se ulaganjem u sport s naglaskom na povećanje sredstava za javne potrebe u sportu, posebice na aktivnosti „Treninzi i natjecanja sportaša“, kroz sve tri naredne godine. U sklopu projekta koji se provodi u suradnji s Primorsko-goranskom županijom nastavljaju se ulaganja u nogometna igrališta pa se u idućoj godini planira zamjena travnjaka na nogometnom igralištu Robert Komen.

Najveći izvori prihoda – porezi i EU fondovi

Govoreći o strukturi prihoda, gradonačelnik Filipović je naglasio kako najveći udio čine prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 364 milijuna kuna, dok su na drugom mjestu prihodi od pomoći u iznosu od 341 milijun kuna. Tome je doprinijelo uspješno prijavljivanje Grada i proračunskih korisnika za sufinanciranje brojnih projekata iz europskih sredstava koja su postala značajan izvor financiranja brojnih projekata. Osim navedenog, značajan iznos na stavci pomoći predstavljaju sredstva pomoći iz državnog proračuna kojima se financiraju rashodi za zaposlene u osnovnim školama.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  planiraju se sukladno očekivanom ostvarenju prihoda od prodaje zemljišta, stanova i poslovnih objekata u pojedinim godinama. U 2022. godini se planira veći iznos po osnovi planiranog potpisivanja Sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, kojim bi se riješio preostali dug Grada.

Prihodi od imovine se u predstojećem razdoblju planiraju bez većih oscilacija.
„Prihodi od imovne su značajan prihod gradskog proračuna, koje neki drugi gradovi i općine ni približno ne ostvaruju u takvim iznosima. To je dokaz naše brige o imovini – prihodi od imovine iznose 101,1 milijuna kn, od čega se najveći dio, odnosno gotovo 86 milijuna kuna, odnosi na zakup i iznajmljivanje imovine,“ kazao je gradonačelnik Filipović.

7. kolegij gradonačelnika

Primici od financijske imovine i zaduživanja se odnose na povlačenje kreditnih sredstava po osnovi sklopljenih ugovora o kreditnim zaduženjima iz prethodnih godina, kojima se sufinanciraju gradski kapitalni projekti i koji se osim iz kreditnih sredstava, sufinanciraju i iz europskih sredstava. Iznos primitaka, odnosno povlačenje kreditnih sredstava planira se sukladno dinamici dovršetka pojedinih investicija te se oni postupno smanjuju u razdoblju 2022.- 2024. godine. Osim toga, u 2022. godini, planira se novo zaduženje za projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, budući da su u međuvremenu za 30 do 40% porasle cijene građevinskih radova, pa planirana sredstva nisu dovoljna, a u 2023. godini i zaduženje Javne vatrogasne postrojbe za nabavu novih vatrogasnih vozila.

Rashodovna strana proračuna

Ukupni rashodi i izdaci proračuna se u 2022. godini planiraju u iznosu od 1.202.700.000 kuna. Rashodi poslovanja se planiraju u iznosu od 873 milijuna kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 285 milijuna kuna, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 45 milijuna kuna.

Rashodi za zaposlene u 2022. godini se planiraju u iznosu 413 milijuna kuna i nešto su veći nego u 2021. godini, i to zbog širenja obuhvata prijema djece jasličke dobi u vrtiće, a samim time i povećanja broja zaposlenih u vrtićima. Od ukupnog iznosa za zaposlene, 17% se odnosi na plaće zaposlenika gradske uprave, a 83% na rashode za zaposlene kod 83 proračunska korisnika.

Subvencije se planiraju u iznosu od 32 milijuna kuna, među kojima se najznačajniji iznos izdvaja za subvencije poslovanja KD Autotrolej.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od gotovo 30 milijuna kuna te se najvećim dijelom odnose na naknade unutar Socijalnog programa Grada Rijeke. Unutar ove skupine rashoda nalaze se još i rashodi za stipendije učenicima i studentima, novčana donacija za novorođenu djecu, sufinanciranje studentskih karata, nabava udžbenika radnog karaktera za učenike osnovnih škola, rashodi za aktivnosti civilne zaštite, rashodi za provođenje programa osnovnog informatičkog obrazovanja građana treće životne dobi, građana s posebnim potrebama i branitelja, nagrade učenicima i studentima, nagrade Grada Rijeke i drugo.

Gradsko vijeće o prijedlogu proračuna za 2022. godinu i projekcija proračuna za 2023. i 2024. godinu raspravljat će na sjednici koja bi se trebala održati početkom prosinca.

Predloženo spajanje Rijeka prometa i Rijeka plusa

Gradskom vijeću upućen je i prijedlog odluke o pripajanju trgovačkih društva Rijeka promet i Rijeka plus. Pripajanjem tvrtki provelo bi se formalno, organizacijsko, pravno i financijsko povezivanje spomenutih društava, a ciljem optimizacije poslovnih procesa, odnosno povećanja poslovne efikasnosti i racionalizacije troškova poslovanja.

Također, vijećnici će raspravljati o prijedlogu da se u sustav Urbane aglomeracije Rijeka proširi na Grad Bakar te općine Jelenje, Matulji i Omišalj, a sve u sklopu priprema projekata za novi ciklus financiranja iz EU mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Poklon bon umirovljenicima s manjim mirovinama i starijim osoba bez prihoda

Grad Rijeka će i ove godine povodom božićno-novogodišnjih blagdana umirovljenicima s manjim mirovinama i starijim osoba bez prihoda dodijeliti poklon bon u iznosu od 300 kuna za nabavu namirnica u određenim trgovinama. Za ovu svrhu iz gradskog proračuna izdvojit će se oko 300 tisuća kuna.
Donesen je zaključak o sufinanciranju projekata učeničkih zadruga u školskoj 2021./2022. godini.