RIJEKA – Predložen proračun Grada Rijeke u visini od 1,06 milijarde kuna

14. studenoga 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Rijeka

Rijeka

RIJEKA – Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, upućen Gradskom vijeću na usvajanje, iznosi 1,061 milijardu kuna, što predstavlja povećanje za 113,3 milijuna kuna, odnosno 11,9 posto u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje proračuna u najvećoj se mjeri tiče EU projekata, odnosno planiranog priljeva sredstava iz fondova Europske unije te zaduženja za dio sredstava koji se mora osigurati iz gradskog proračuna, kao i zaduženja za izgradnju stanova po modelu POS-a.

Kako je rečeno na gradonačelnikovom kolegiju, proračun uključuje prihode i rashode Grada Rijeke i proračunskih korisnika, većinom gradskih ustanova, od čega se na Grad odnosi 928,4 milijuna prihoda, a na proračunske korisnike 136,9 milijuna kuna. Povećanje prihoda u prvom redu se odnosi na EU projekte uređenja Dječje kuće, Gradske knjižnice Rijeka, javnih površina i infrastrukture u sklopu kompleksa Benčić te energetske obnove vrtića, škola te zgrade Muzeja grada Rijeke, dok će Agencija za društveno poticanu stanogradnju zadužiti za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na Martinkovcu. U sastavljanju Proračuna i ove godine participirali su građani i to kroz tri postojeća modela participativnog budžetiranja: Proračunska online igra Proračun(ajme), Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva.

Povećani prihodi zbog provedbe EU projekata

Najznačajniji prihodi Grada i dalje su prihodi od poslovanja, koji iznose 861,5 milijuna kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 59,1 milijun kuna, a primici od financijske imovine i zaduživanja 144,6 milijuna kuna.

Među prihodima poslovanja najveći dio, 333 milijuna kuna, odnosi se na prihode od poreza, s time da je kao posljedica porezne reforme s početka 2017. godine Grad Rijeka na gubitku – iako će izgubljeni dio poreza na dohodak biti kompenziran iz državnog proračuna, s obzirom na to da se kao osnovica uzima ranija godina, jedinice lokalne samouprave dobit će manje pomoći nego što bi ostvarili prihoda od prireza, budući da neće biti uvećanja kao posljedice rasta BDP-a. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade planiraju se u visini od 132 milijuna kuna i na razini su prethodne godine.

Pomoći iz inozemstva i državnog proračuna, a koje se većinom odnose na europska sredstva, planiraju se u iznosu od čak 176,5 milijuna kuna, što je za čak 99 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu. Primici od zaduživanja u 2018. godini povećavaju se na 133,8 milijuna kuna, s time da se najveći dio, 106 milijuna kuna, odnosi na za vlastito učešće Grada u provedbi EU projekata, a potom i izgradnju stanova POS-a te nabavku novih vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu Rijeka.

Povećanje izdvajanja za kapitalne projekte

Što se tiče rashodovne strane, neće doći do povećanja izdvajanja za zaposlene, materijalni rashodi smanjeni su za 2%, dok će se za naknade za građane, koje se u prvom redu odnose na Socijalni program, ali i stipendije, donacije za novorođenu djecu i sl., osigurati sredstva na razini prethodne godine. Za kapitalne projekte, među koje se ubrajaju i EU projekti te izgradnja POS-ovih stanova, kao i ulaganja u komunalnu infrastrukturu ili pak Poslovnu zonu Bodulovo, planirano je 298,1 milijuna kuna, što predstavlja povećanje za 90,9 milijuna kuna ili 43,9 % u odnosu na 2017. godinu. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2018. godini planiraju se u iznosu od 44,3 milijuna kuna.

Projekcija proračuna za 2019. godinu nastavlja trend rasta i iznosi 1,17 milijarde kuna, a projekcija za 2020. godinu je manja i iznosi 883,3 milijuna kuna. Također, planirano je pokriće manjka prihoda Grada u iznosu od 5 milijuna kuna tijekom svake od naredne tri godine. S obzirom na visinu prenesenog manjka prihoda Grada, u tijeku je izrada Plana mjera za pokriće manjka prihoda i podmirivanje dospjelih obveza Proračuna grada Rijeke, koji će biti donesen uskoro.

Kao prateći dokument proračuna, Gradskom vijeću upućen je i prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu vrijedan 38,7 milijuna kuna. Uskoro bi trebali biti izrađeni i drugi prateći dokumenti, odnosno programi javnih potreba u sportu i kulturi.

Uspješan rad ustanova u kulturi Grada Rijeke u 2016. godini

Usvojena su izvješća o radu ustanova u kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu, i to Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja grada Rijeke, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Art-kina, Gradskog kazališta lutaka Rijeka te Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka. Sve ustanove u kulturi izvršile su planirane programe, a što se tiče financijskog poslovanja, manjak prihoda i primitaka koji je ostao za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od zabilježio je Muzej moderne i suvremene umjetnosti zbog rashoda za nefinancijsku imovinu, odnosno neplaniranih donacija umjetnina.

Nadalje, iako je Art-kino prekoračilo plan, odnosno uprihodilo 3,4 milijuna kuna, od čega čak milijun kuna se odnosi na vlastite prihode, a na rashodovnoj strani zabilježilo trošak od 3,7 milijuna kuna, zbog viška sredstava iz 2015. godine te metodološkog manjka koji je Grad podmirio početkom 2017. godina, ustanova je završila proteklu godinu s viškom prihoda poslovanja u iznosu od 104 tisuće kuna.

U 2016. godini manjak prihoda u iznosu od 140.084,36 kuna ostvarilo je i Gradsko kazalište lutaka, no manjak je podmiren iz viška prihoda iz 2015. godine.

Najveća ustanova u kulturi, HNK Ivana pl. Zajca, proteklu godinu ostvarila je prihod od 50,8 milijuna kuna te rashod od 51,7 milijuna kuna, odnosno zabilježila manjak u iznosu od 887 tisuća kuna, koji s prenesenim manjkom iz 2015. godine ukupno iznosi 5 milijuna kuna. Kazališno vijeće na sjednici u srpnju donijelo je plan sanacije duga.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo radom ustanova u kulturi, koje su u 2016. godini ostvarili velik broj programa namijenjenih svim generacijama i interesima gledatelja, dodavši kako će kroz projekt Europske prijestolnice kulture u narednom razdoblju narasti i ukupni prihodi svih ustanova.

Iako zakon nalaže da Gradsko vijeće usvaja samo o izvješće o radu HNK Ivana pl. Zajca, gradonačelnik je vijećnicima uputio i sve ostale izvještaje, s time da će se o svakom izvještaju raspravljati pojedinačno, po uzoru na izvještaje o radu komunalna i trgovačka društva.

Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta

Grad Rijeka bit će pokrovitelj obilježavanja Međunarodnog dana djeteta u Rijeci, koji će se održati 20. studenog s ciljem senzibilizacije javnosti u pogledu potrebe zaštite maloljetnika od zlouporabe i raznih oblika nasilja.

Na posljednjem javnom natječaju za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, od ponuđenih 20 zemljišta, stiglo je sedam ponuda za 5 zemljišta, od čije prodaje će proračun uprihodovati 3,1 milijuna kuna.