RIJEKA – Kako će se formirati nova Lista prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje 2018. -2021. godine

6. kolovoza 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Rijeka

Rijeka

RIJEKA – Odlukom o najmu stanova (“Službene Novine” Primorsko-goranske županije broj 12/11, 15/11 i 54/12) propisani su uvjeti i mjerila za davanje stanova u najam.
Prema navedenoj Odluci stanovi kojima gospodari Grad Rijeka dodjeljuju se u najam temeljem Liste prioriteta za davanje stanova u najam (što predstavlja osnovni vid dodjele stanova u najam) i izuzetno, izvan Liste prioriteta, u situacijama predviđenim odredbom članka 29. stavka 5. i članka 62. Odluke.

Lista prioriteta utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, a iznimno, kada za to postoje opravdani razlozi, Gradonačelnik može za određeno vremensko razdoblje produžiti rok važenja Liste.

Trenutno važeća Lista prioriteta za davanje stanova u najam utvrđena je za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2017. godine.

Postupak utvrđivanja Liste prioriteta pokreće Gradonačelnik objavljivanjem Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam.

Javni poziv u cilju formiranja Liste prioriteta za razdoblje 2018. /2021. godine bit će objavljen u nedjelju, 20. kolovoza 2017. godine na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, (prizemno), na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Rijeka, Laginjina 11/A (prizemno) i na web stranici Grada Rijeke, a obavijest o objavljivanju Javnog poziva biti će istog dana objavljena u „Novom listu“.

Zaprimanje zahtjeva provodit će se u razdoblju od 4. rujna 2017. do zaključno s 29. rujna 2017. godine.

TKO IMA PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UVRŠTENJE NA LISTU PRIORITETA

Prema članku 4. Odluke o najmu stanova pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima:
– državljanin Republike Hrvatske
– koji ima prebivalište na području grada Rijeke

pod uvjetom da:

on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja na području Republike Hrvatske,
on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam,
on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada Rijeke bez valjane pravne osnove,
on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan prema odredbama zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo pa i u slučaju da su isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,
on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje,
ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtijeva ostvarena u prethodnoj godini a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelaze iznose kako slijedi:
za samca – 90% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva (u daljnjem tekstu: prosječna isplaćena plaća);
za obitelj sa dva i više člana – 50% prosječne isplaćene plaće po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu.
Navedene uvjete trebaju zadovoljiti kumulativno, odnosno svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH PRIMANJA

Prema podatku Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2016. godinu iznosila je 5.685,00 kn „Narodne novine“ broj 21/17.

Iz navedenog slijedi da uvjet za uvrštenje na Listu prioriteta koji se odnosi na primanja ispunjavaju osobe čija primanja ne prelaze iznose kako slijedi:

– SAMAC:

90% u odnosu na prosječnu neto isplaćenu plaću – godišnje maximalno 61.398,00 kn

– VIŠEČLANA OBITELJSKA DOMAĆINSTVA:

50% u odnosu na prosječnu neto isplaćenu plaću po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, što ovisno o broju članova obitelji iznosi:

dvočlana obitelj – godišnje maximalno 68.220,00 kn
tročlana obitelj – godišnje maximalno 102.330,00 kn
četveročlana obitelj – godišnje maximalno 136.440,00 kn
peteročlana obitelj – godišnje maximalno 170.550,00 kn
šesteročlana obitelj – godišnje maximalno 204.660,00 kn

BODOVANJE:

Podnositeljima zahtjeva ovisno o dokumentaciji pripadaju bodovi po uvjetima i mjerilima kako slijedi:

I. Dužina prebivanja na području Grada Rijeke: 1 bod po godini

I. Radni staž u Republici Hrvatskoj: 0,5 bodova po godini

III. Sudjelovanje u Domovinskom ratu:

1. Ovisno o vremenu sudjelovanja

a) -najmanje 4 mjeseca u razdoblju od 30.05.1991.-15.01.1992. 6 bodova
b) 4 – 6 mjeseci 3 boda
c) 6 – 12 mjeseci 3,5 boda
d) 12 – 24 mjeseca 4,5 boda
e) 24 – 36 mjeseci 5,5 bodova
f) 36 – 48 mjeseci 6 bodova
g) više od 48 mjeseci 7,5 bodova (bodovi navedeni u točki a) i bodovi navedeni u točkama
b) – g) međusobno se isključuju)

2.Hrvatski ratni vojni invalidi:
a) I – II skupina 12,5 bodova
b) III – VI skupina 10 bodova
c) VII – X skupina 7,5 bodova

3.Podnositelju zahtjeva, članu uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja 15 bodova

IV. Članovi obiteljskog domaćinstva:
a) samac 3 boda
b) 2 člana obiteljskog domaćinstva 6 bodova
c) 3 člana obiteljskog domaćinstva 9 bodova
d) 4 člana obiteljskog domaćinstva 12 bodova
e) 5 članova obiteljskog domaćinstva i više 15 bodova

V. Maloljetna djeca i djeca na redovitom školovanju:

– Maloljetno dijete i dijete na redovitom školovanju 2 boda po djetetu

VI. Socijalno stanje

1.Roditelj/posvojitelj koji se samostalno brine o članovima obiteljskog domaćinstva (djeci/posvojenicima)

– za maloljetno dijete/posvojenika i za dijete/posvojenika na redovitom školovanju
5 bodova po djetetu

2.Podnositelj zahtjeva, roditelj/posvojitelj hendikepiranog i invalidnog djeteta

a) podnositelj zahtjeva koji je roditelj ili posvojitelj djeteta kojemu je priznat status roditelja njegovatelja 10 bodova

b) podnositelj zahtjeva koji je roditelj ili posvojitelj djeteta kojemu je priznato pravo na dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u trajanju od najmanje šest mjeseci ili čije dijete ostvaruje pravo na osobnu invalidninu 5 bodova

VII. Zdravstveno stanje

1.Invalidi (podnositelj zahtjeva, odnosno član obiteljskog domaćinstva)
a) iznad 50% invaliditeta 10 bodova
b) do 50 % invaliditeta, uključujući i 50% 5 bodova

2.Bolesnici koji boluju od kroničnih bolesti (podnositelj zahtjeva, odnosno član obiteljskog domaćinstva) 5 bodova

VIII. Podnositelj zahtjeva, korisnik stalne pomoći za uzdržavanje 3 boda

IX. Godine života

– Podnositelj zahtjeva mlađi od 35 godina 5 bodova

Pozivaju se zainteresirani građani koji ispunjavaju naprijed navedene uvjete, da nakon objavljivanja Javnog poziva, podnesu zahtjev za dodjelu stana u najam.