Prijedlog strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine upućen na Gradsko vijeće

13. listopada 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Rijeka

Rijeka

RIJEKA – Grad Rijeka će sukladno smjernicama Europske unije u izradu nove Strategije razvoja Grad Rijeka za razdoblje 2021. godine, kao sastavni dio unijeti sve mogućnosti financiranja iz EU Fondova vezane uz pametne projekte.

Strateški plan, temeljen na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. godine, izrađen je za dvogodišnji period, a izradili su ga djelatnici Zavoda za informatičku djelatnost. U njemu je navedena lista realno ostvarivih projekta s obzirom na tehničke i ljudske kapacitete koja će se dodatno usklađivati sukladno s mogućnostima proračuna Grada Rijeke i raspoloživim europskim sredstvima.

Strateški plan izrađen je u suradnji odjelima gradske uprave, komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rijeke, gradskim ustanovama te partnerskim institucijama. U procesu izrade Strateškog plana odrađeno je sedam radionica koje su obuhvatile sljedeće teme: Pametni ljudi, Pametna uprava, Pametan život, Pametan okoliš, Pametna mobilnost, Pametna ekonomija i Smart Ri – provedba projekata.

Prijedlog strateškog plana sadrži dvije cjeline: Digitalna transformacija gradova i Strateški plan Rijeka Pametan grad – za razdoblje 2019.-2020. godine. Obje cjeline razrađene su sukladno dokumentima usvojenim na tijelima Europske unije.

Provedeno je i Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je bilo otvoreno 30 dana, a 4. listopada održana je i radionica za članove Gradskog vijeća, na koju se odazvala samo 1 vijećnica. Provođenjem javnog savjetovanja i radionicom za članove Gradskog vijeća željelo se dobiti povratne informacije o odrednicama Nacrta prijedloga strateškog plana.

Sukladno važećoj Strategiji razvoja grada Rijeke u suradnji s gradskim ustanovama te gradskim komunalnim i trgovačkim društvima realiziran je niz projekata koji su sukladni europskom konceptu Pametnog grada. Novi europski semestar započet će 2021. godine. Prema jasnim porukama koje u posljednjih godinu dana stižu iz tijela EU, Europska unija želi ojačati svoju poziciju na globalnom tržištu, stoga će u razdoblju nakon 2021. godine snažno insistirati na projektima koji imaju pametne, odnosno digitalne komponente, a sve države-članice EU, regije i veliki gradovi moraju tome dati svoj puni doprinos.

Kako je pojasnio pročelnik Zavoda, Željko Jurić, u naredne dvije godine intenzivno će se ispitati i testirati sve mogućnosti financiranja vezane uz pametne projekte, a Strateški plan Rijeka pametan grad ujedno predstavlja i pripremu za izradu nove Strategije razvoja grada Rijeke koja će stupiti na snagu 1. 1. 2021. godine. Jurić je kazao kako je u dokumentu naveden popis 13 projekata koji će se realizirati u predmetnom periodu. Uz već navedeni Izazov za digitalne gradove popis obuhvaća i modernizaciju Podatkovnog centra Grada Rijeke, daljnju izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, programe e-Škole, e-Uključivost, e-Uprava, zatim portal otvorenih podataka, informatizaciju sustava socijalne skrbi Grada Rijeke i dr.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako Grad Rijeka već niz godina razvija projekte koji doprinose konceptu pametnog grada, što je još 2014. godine u studiji Mapiranje pametnih gradova u EU prepoznala i EU koja je među gradovima s više od 100.000 stanovnika, Rijeku označila kao pametan grad.

Osnovana je i tvrtka Smart RI za upravljanje Centrom kompetencija za pametne gradove s ciljem povezivanja gospodarskih subjekata i istraživačkih institucija na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima. Partnere u CEKOMU, uz Smart RI kao voditelja klastera i prijavitelja projekta čini 15 poduzetnika i 4 znanstveno – istraživačke organizacije. Partneri su definirali šest kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata koji su temelj strateških aktivnosti CEKOM-a. Ukupna vrijednost projekata iznosi 152 milijuna kuna, od čega se očekuje sufinanciranje iz EU sredstava u ukupnom iznosu od 112 milijuna kuna. Grad Rijeka će biti testni i pokazni centar za „pametne“ tehnologije, u kojem će se provoditi pilot projekti radi unaprjeđenja proizvoda i/ili usluga do razine spremnosti za komercijalizaciju. Projekt je prijavljen, a evaluacija još traje, kazao je gradonačelnik.

Također, Grad Rijeka je u ožujku 2018. godine od strane Europske komisije, temeljem prijave na natječaj programa Digital Cities Challenge (Digitalni izazovi gradova) izabran kao jedan od 15 gradova od ukupno 92 prijavljena grada iz 23 države članice koji sudjeluju u tom programu.