PC “VINODOL” D.O.O. ODABRAN ZA SUDJELOVANJE U PILOT PROJEKTU KRITERIJA IZVRSNOSTI

1. prosinca 2017. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Crikvenica

Crikvenica

CRIKVENICA – Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. prijavio se na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pilot projektu “Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)”.
Nakon ocjene iskaza interesa formirana je rang lista svih prihvatljivih PPI-jeva s dodijeljenim bodovima, a odabir je vršen na temelju dva opća kriterija:
– uravnotežen regionalan razvoj (odabir po županijama temeljem dodijeljenih bodova)
– izvrsnost (odabir na razini RH temeljem dodijeljenih bodova)

Na temelju navedenog, donesena je Odluka o odabiru PPI-jeva koji će sudjelovati u projektu “Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)” – pilot projekt, te je Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. odabran za sudjelovanje u pilot projektu na temelju općeg kriterija izvrsnosti.

Ulaskom u Mrežu poduzetničkih potpornih institucija, Poduzetničkom centru „Vinodol“ d.o.o. omogućiti će se aktivniji doprinos i suodlučivanje u budućem razvoju Mreže poduzetničkih potpornih institucija u Hrvatskoj, sustavna edukacijaipodizanje kompetencija zaposlenih, kreiranje novih inovativnih usluga prema krajnjim korisnicima, sudjelovanje u provedbi novih inovativnih usluga, ostvarenjeveće prepoznatljivosti na tržištu, mogućnost za razvoj IT platforme te stvaranje dugoročnog održivog modela MPPI sa konkretnim utjecajem i mjerljivim rezultatima za inovacijski i poduzetnički sustav u RH.

Projektom Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP utječe se na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća, naročito onih koja nastaju kao tzv. «start-up» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenju novih tehnologija.