OPATIJA – ZAJEDNICA TALIJANA NE MOŽE ISPUNITI DOGOVORENO, GRADNJA VRTIĆA UPITNA?

10. srpnja 2018. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Detalj gradilišta vrtića u Opatiji

Detalj gradilišta vrtića u Opatiji

OPATIJA – “Vezano uz planirane prihode proračuna ovim izmjenama predložit će se Gradskom vijeću uzimanje kredita za pokriće dijela troškova izgradnje Dječjeg vrtića kao zamjena za planirane prihode proračuna za tu investiciju, a koji se ,sada je postalo izvjesno, neće ostvariti”, rekao je danas na tiskovnoj konferenciji gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić., zajedno sa svojim zamjenicima i pročelnikom za financije Grada Opatije

Naime ukupni troškovi izgradnje dječjeg vrtića uključujući svu potrebnu dokumentaciju i inicijalne troškove iznose 42.890.000 mil. kuna, od čega će u 2018. troškovi iznositi 29.934.000 kuna, kako je bilo izvorno planirano, bez probijanja ukupno planiranih troškova. Izvori sredstva za tu investiciju planirani su u najvećem dijelu od prodaje dionica hotela Cavtat (27.150.000 kn), sufinanciranja Zajednice Talijana (Universita popolare di Trieste, Unione Italiana iz Rijeke, te Zajednica Talijana iz Opatije), prihoda od prodaje imovine te manjim dijelom iz fondova.

ZAJEDNICA TALIJANA NE MOŽE ISPUNITI DOGOVORENO

Grad Opatija sa Zajednicom Talijana, nakon pisma namjere (2011.g) potpisao je Ugovor (2012g.) prema kojemu bi Zajednica Talijana sufinancirala 26% troškova izrade projektne dokumentacije te troškova izgradnje objekta za tri skupine djece (sada 1) u kojima bi se provodio program za djecu pripadnika talijanske manjine. Do sada je uplaćeno sa strane talijanskih partnera samo 178.480 kuna.

“Nažalost od strane Zajednice Talijana izviješteni smo da uslijed promjena načina financiranja od strane talijanske države te drugih razloga isti nisu u mogućnosti ispuniti dogovoreno te uplatiti planirana sredstva. Navedeno zasigurno neće niti bi trebalo poremetiti odnos Grada prema talijanskoj zajednici budući smo svjesni situacije u Italiji te činjenice da trenutno novaca nema. Stoga će i u novom vrtiću biti zadržana jedna skupina za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine kao i do sada, a ostavljena je mogućnost da talijanska unija u idućem razdoblju naknadno osigura sredstva za podmirenje dijela troškova”, rečeno je.

UPITNA PRODAJA NEKRETNINE

„Druge okolnosti“ leže u činjenici da je, kako je najavila predstavnička većina, praktički obustavljena prodaja zgrade Dječjeg vrtića, koja je bila planirana Proračunom za koji su glasali gotovo jednoglasno svi vijećnici, a upitna je i općenito prodaja nekretnina Grada. Time je Proračun Grada dijelom ugrožen budući su prihodi od prodaje raspoređeni na kapitalne rashode proračuna. Stoga je bilo potrebno ovim izmjenama s jedne strane smanjivati rashode proračuna koji su se planirali financirati iz prihoda od prodaje imovine, a s druge strane osigurati druge izvore financiranja.

Treba istaknuti da je isključiva odgovornost na Talijanskoj zajednici koja ne može ispuniti obećano i Grad sada spašava stvar

“Stoga će se Gradskom vijeću u konačnici predložiti uzimanje kunskog kredita u visini od 20.000.000 kuna na rok od 10 godina po fiksnoj kamatnoj stopi pri čemu se očekuje da ista neće biti viša od 1,80%, a koji će biti namijenjen pokriću dijela troškova izgradnje Dječjeg vrtića. Time će se nadomjestiti nedostatak prihoda od Zajednice Talijana te prihoda od prodaje imovine. U slučaju da se u konačnici realizira kredit zaduženje Grada (prema sadašnjim podacima i projekciji prihoda) neće prijeći dopuštenih 20% (2018-14,68%, 2019.-12,61%, 2020.-11,32%) ako se uzmu u obzir sva zaduženja, dana jamstva i suglasnosti gradskim tvrtkama (dio ne ulazi u opseg zaduženja)”, zaključeno je.