OPATIJA – usvojili Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru

26. siječnja 2024. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

Zgrada Grada Opatije

Zgrada Grada Opatije

Opatijski gradski vijećnici jučer su usvojili Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru i Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Opatije za vremensko razdoblje 2024. – 2028. godine.

Zakon o pomorskom dobru na snagu je stupio u srpnju prošle godine. Najveća je izmjena da o koncesijskim dozvolama sada odlučuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, a ne više vijeća za koncesijska odobrenja. Temelj za izdavanje dozvola je petogodišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom koji sve lokalne samouprave trebaju donijeti te do 1. veljače ove godine raspisati Javni poziv za koncesijske dozvole. No, objektivna prepreka je to što još nisu doneseni svi provedbeni propisi za ovaj Plan te postoji rizik da će se morati ponoviti procedura donošenja Plana i da on neće biti gotov na vrijeme.

– Pred nama je mnogo otvorenih pitanja, ponajprije hoće li naš Plan upravljanja biti u skladu s Uredbom o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade koja je tek u postupku javnog savjetovanja. Grad Opatija će se uključili u javno savjetovanje o Uredbi nizom sugestija. Plan trebamo usvojiti i raspisati Javni poziv na vrijeme kako bi sve bilo u skladu sa zakonom i kako bismo spasili turističku sezonu u našem gradu, kazao je gradonačelnik Fernando Kirigin.

Zakon definira i da nadzor nad pomorskim dobrom mogu obavljati isključivo za to osposobljene osobe – pomorski redari, koji će za morati proći odgovarajuću obuku.

Između ostalog, gradski vijećnici su odlučili o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije koji će biti održani 17. ožujka 2024. godine. Izbori za vijeća mjesnih odbora održat će se u 11 opatijskih mjesnih odbora (Volosko-Belveder, Centar, Vasanska-Punta Kolova, Tošina, Kosovo, Ičići, Poljane, Ika- Oprič, Veprinac-Učka, Dobreć, Pobri). U svakom se mjesnom odboru bira po pet članova Vijeća mjesnog odbora. Sve će pojedinosti, oko organizacije i provedbe izbora za opatijsku mjesnu samoupravu, redovito biti objavljivane na službenoj web stranici Grada Opatije. Za provedbu izbora gradskim je proračunom osigurano 25 tisuća eura.

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za razdoblje od 2024. do 2027. godine te Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

Pred gradskim se vijećnicima našao i Prijedlog Programa “Grad Opatija-prijatelj djece“ za razdoblje od 2024. do 2030. godine te Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2024. godinu.

Opatija je već niz godina prepoznata kao jedan od vodećih hrvatskih gradova po pitanju kvalitete provođenja programa “Grad prijatelj djece” i ostvarivanja prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Prijedlog Programa za naredno razdoblje do 2030. godine sadrži aktivnosti kojima se kontinuirano unapređuje kvaliteta života djece, očuvanje njihova zdravlja, osiguranje emocionalne stabilnosti, socijalizacije, nudi sadržaji za kvalitetno slobodno vrijeme, zdravi život, odgoj i obrazovanje, učenje o ekologiji i održivom razvoju te rad s djecom s posebnim razvojnim potrebama.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Pravilnika o financiranju, izradi i provedbi programa javnih potreba u sportu kojim su detaljno propisani kriteriji javnih potreba u sportu, sadržaji programa, mjerila za osiguravanje sredstava te metodologija izrade financijskih planova korisnika sredstava javnih potreba.

Na jučerašnjoj sjednici Gradskoga vijeća, nakon što je vijećnica Nezavisne liste grupe birača Zorica Sergo podnijela ostavku, vijećničku je zakletvu položio Marinko Blečić.