OPATIJA POMAŽE SVOJIM GOSPODARSTVENICIMA

28. listopada 2020. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Zgrada Grada Opatije

Zgrada Grada Opatije

OPATIJA – Na radnom sastanku gradonačelnika Ive Dujmića, zamjenika i pročelnika upravnih odjela Grada Opatije prihvaćen je Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora. Njime se namjerava zakupnicima gradskih poslovnih prostora omogućiti pravo na ostvarenje umanjenja zakupnine, kao mjera pomoći u cilju ublažavanja očekivanih negativnih posljedice pandemije COVID-19 u prvom tromjesečju 2021. godine.

Predloženo je umanjenje ugovorene zakupnine za 50% i to za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. Mjere pomoći zakupnicima i/ili korisnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije, ocijenjeno je, pridonose očuvanju radnih mjesta i zadržavanju postojećih zakupnih odnosa, što svakako predstavlja interes Grada Opatije

Pravo na umanjenje ugovorene zakupnine zakupnici i/ili korisnici poslovnih prostora ostvarili bi pod uvjetima:

1. da nemaju evidentirana dugovanja po osnovi obveza koje proizlaze iz zakupnog odnosa do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava umanjenje, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena obročna otplata ili odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se zakupnici i/ili korisnici pridržavaju rokova plaćanja,

2. da obavljaju ugovorenu djelatnost u poslovnom prostoru u razdoblju u kojem se umanjenje ugovorene zakupnine priznaje.

Pravo na umanjenje ugovorene zakupnine ne odnosi se na zakupnike i/ili korisnike poslovnih prostora u kojima se obavljaju djelatnosti banke, mjenjačnice, osiguravajuća društva, igre na sreću, ljekarne, trezori, telefonskih centrala – komunikacijskih čvorišta, djelatnost kancelarija političkih stranaka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Procjenjuje se da će predloženom dopunom Odluke Grad Opatija u Proračunu s osnova zakupa poslovnih prostora u prvom tromjesečju 2021. godine ostvariti manje prihoda u iznosu od – 1.000,000,00 kuna.

Podsjećamo, Grad Opatija je zakupnike i/ili korisnike poslovnih prostora od obveze plaćanja ugovorene mjesečne zakupnine oslobodio i od polovice ožujka do 31. svibnja 2020. godine. Oslobođenje je tada ostvario 135 zakupnika i/ili korisnika poslovnih prostora. Ovaj Prijedlog će biti poslan Gradskom vijeću, a do 03. studenog 2020. godine otvoreno je i Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

U proceduru ide i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente.

Predlaže se privremeno oslobađanje od plaćanja spomeničke rente onim obveznicima koji su u prethodnoj kalendarskoj godini izvršili radove na uređenju fasade i krovišta, ali najviše do petogodišnjeg iznosa rente, odnosno u slučaju da je u radovima uređenja fasade i krovišta sudjelovao i Grad Opatija, do trogodišnjeg iznosa rente.

Izmjenom odluke pruža se mogućnost obveznicima spomeničke rente – hotelijerima da do 31. ožujka tekuće godine podnesu zahtjev za oslobađanje plaćanja rente u jednogodišnjem iznosu za hotel koji je u prethodnoj godini bio otvoren najmanje 11 mjeseci neprekidno, uz predočenje dokaza (očitanja mjernih uređaja i računa za potrošnju električne energije, vode, otpada i potvrdu Turističke zajednice o plaćenim boravišnim pristojbama). Obveznici moraju imati i izmirene obaveze prema Gradu na dan podnošenje zahtjeva.

Recimo još kako u redovnim okolnostima gradski prihod s osnova spomeničke rente od svih opatijskih hotela iznosi 1.875.611,00 kn, no obzirom na COVID – 19 epidemiju taj je iznos u 2020. godinu umanjen na 1.250.410,96 kuna.