OPATIJA – Autotrolej ipak će obavljati javni prijevoz

23. srpnja 2020. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

autobusiOPATIJA – Prošloga je petka održan sastanak gradonačelnika Grada Opatije Ive Dujmića i suradnika s gradonačelnikom Grada Rijeke Vojkom Obersnelom i direktorom Autotroleja Albertom Kontušem na kojem je dogovoren nastavak suradnje u organiziranju javnog prijevoza na području Liburnije.

Nakon višegodišnjih spornih odnosa oko sufinanciranja javnog prijevoza i udjela Grada Opatije u tom sufinanciranju te otkaza ugovora o prijevozu kojeg je ovog proljeća izjavio Autotrolej s primjenom od 1. 01. 2021. godine Grad Opatija je razmotrio opcije angažmana drugog prijevoznika na području Grada.

Uvidom u ponudu tržišta ustanovljeno je da trenutno nema prijevoznika koji bi javni prijevoz potrebnog obima obavljao dovoljno kvalitetno i ekonomski povoljno. Grad Opatija će tako zbog javnog interesa pružanja cjelokupne usluge na svim linijama na području Grada potpisati novi ugovor s KD Autotrolej o osiguranju javnog prijevoza pri čemu će se kriteriji sufinanciranja bazirati na broju kilometara koje Autotrolej ostvari na području jedinice lokalne samouprave.

Nažalost, zbog kontinuiranog smanjivanja broja putnika i smanjivanja voznog reda kojeg bilježimo kroz protekle godine, to će iziskivati i veća izdvajanja svih jedinica lokalne samouprave, pa tako i Grada Opatije, kako bi se osiguralo funkcioniranje usluge javnog prijevoza. Dosadašnjim se ugovorom Grad Opatija obvezao na isplatu 2,7 milijuna kuna godišnje, a novi će se planirati na 4,1 milijuna kuna godišnje, odnosno gotovo 66 % više.

Smanjivanja voznog reda koja su uslijedila uvođenjem restrikcija u kretanju zbog suzbijanja COVID-19 bit će na snazi do početka rujna 2020. godine kada će se vozni red prilagoditi radi omogućavanja odlaska i polaska djece i studenata u školu i na fakultete i zaposlenih na radna mjesta.