KRK – Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi

16. travnja 2023. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

vrtić djecaKRK – Upisi djece rane i predškolske dobi u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan vrše se za sljedeće programe i objekte:

1. Redoviti program za djecu od jedne do tri godine života u:

– Dječji vrtić u sjedištu u Krku i područnim vrtićima: Područni vrtić Omišalj, Područni vrtić Njivice, Područni vrtić Malinska, Područni vrtić Baška.

2. Redoviti program za djecu od tri godine života do polaska u školu u:

– Dječji vrtić u sjedištu u Krku i područnim vrtićima: Područni vrtić Omišalj, Područni vrtić Njivice, Područni vrtić Malinska, Područni vrtić Vrh, Područni vrtić Krk, Područni vrtić Punat, Područni vrtić Baška, Područni vrtić Vrbnik, Područni vrtić Polje.

3. Posebni 5,5-satni program za djecu s teškoćama u razvoju za djecu od tri godine do polaska u školu u:

– Dječji vrtić u sjedištu u Krku.

Prijave se primaju od 17. do 28. travnja 2023. godine.

Rješenje – Rezultati upisa u Redoviti program i Posebni 5,5-satni program za djecu s teškoćama u razvoju za pedagošku 2023./2024. godinu objavit će se 15.svibnja 2023. godine na mrežnoj stranici Vrtića: www.dvkf-krk.hr, kao i na Oglasnoj ploči Vrtića u sjedištu i područnim vrtićima.

Roditelj može PREDATI JEDNU PRIJAVU ZA UPIS, a povjerenstvo svrstava prijavu prema mjestu prebivališta odnosno boravišta djeteta.

1. Putem elektronske pošte za:

Naziv vrtića u koji želite upisati dijete: E-mail adresa za slanje prijave:
Matični vrtić: Krk pedagogkrk@dvkf-krk.hr
Područni vrtić: Malinska psiholog@dvkf-krk.hr
Područni vrtići: Omišalj, Njivice, Vrh, Punat, Baška, Vrbnik, Polje pedagog@dvkf-krk.hr

Dokumente je potrebno dostaviti u .pdf formatu te koristiti opciju skeniranja i preuzimanja dokumenata iz središnjeg državnog portala e-Građanin.

2. Putem poštanskog ureda preporučenom pošiljkom na adresu Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan, Smokvik 7, 51500 Krk.

– Pošiljka mora sadržavati žig koji dokazuje da je zaprimljena u poštanskom uredu zaključno s 28. travnjem 2023. godine.

Roditelj/staratelj/udomitelj je kod prijavljivanja djeteta za upis obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popuniti obrazac prijave

– Preuzima se: OVDJE.

2. Popuniti obrazac privole

– Preuzima se: OVDJE.

3. Popuniti obrazac – Inicijalni razgovor

– Preuzima se: OVDJE.

4. Dostaviti dokumentaciju kojima se dokazuju sljedeće osnove:

 1. rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih djeteta (moguće ga je preuzeti na e-Građani: https://gov.hr/);
 2. potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu djeteta provjera redovitog cijepljenja (ne stariju od mjesec dana);
 3. za dijete roditelja invalida domovinskog rata rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata;
 4. za dijete iz obitelji s troje ili više djece rodne listove ili izvatke iz matice rođenih ostale malodobne djece (moguće ga je preuzeti na e-Građani: https://gov.hr/);
 5. za dijete zaposlenih roditelja Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja (ne starije od mjesec dana) (moguće preuzeti na e-Građani: https://gov.hr/);
 6. za roditelje zaposlene u inozemstvu Ugovor ili potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja Ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu/prevedena i ovjerena od strane sudskog tumača (ne starije od mjesec dana);
 7. za dijete zaposlenog roditelja koji koristi pravo na neplaćeni dopust odnosno mirovanje radnog odnosa: potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO a (ne stariji od mjesec dana) i odluka poslodavca/rješenje o korištenju prava na neplaćeni dopust/mirovanje radnog odnosa (moguće preuzeti na e-Građani: https://gov.hr/);
 8. za djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja;
 9. za dijete samohranog roditelja elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne stariji od mjesec dana), smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju (državna privremena alimentacija) ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete;
 10. za dijete jednoroditeljske obitelji elektronički zapis/izvadak iz matice rođenih roditelja (ne starije od mjesec dana) i presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu;
 11. za dijete osobu s invaliditetom upisanu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom rješenje/potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;
 12. za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb;
 13. za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića dostaviti potvrdu o prebivalištu ili boravištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili presliku osobne iskaznice djeteta ili presliku boravišne iskaznice djeteta (ne stariju od mjesec dana) (moguće preuzeti na e-Građani: https://gov.hr/);
 14. za dijete roditelja koje prima doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade rješenje o pravu na doplatak za djecu ili zadnji izvadak banke na kojem je vidljiva uplata dječjeg doplatka (ne sta rije od mjesec dana);
 15. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice dane u prijavi.

Podaci dobiveni od roditelja prikupljaju se i obrađuju sukladno propisima koji reguliraju Zaštitu osobnih podataka.

MJERILA ZA UPIS i NAČIN BODOVANJA možete pogledati u Pravilniku o upisu u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić Katarina Frankopan; članak 15.

– Preuzima se: OVDJE.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić za iduću pedagošku godinu ostvaruju djeca koja do 01. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Nakon upisa djece iz stavka 1. ovog članka, djeca se upisuju u Dječji vrtić tako da prednost pri upisu imaju djeca prema sljedećem rasporedu:

 • djeca roditelja invalida Domovinskog rata – 10 bodova;
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece – 1 bod za svako dijete;
 • djeca oba zaposlena roditelja – 12 bodova;
 • djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koje imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja – 7 bodova;
 • djeca samohranih roditelja – 15 bodova;
 • djeca jednoroditeljskih obitelji – 3 boda;
 • djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – 10 bodova;
 • djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima – 1 bod;
 • djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području Dječjeg vrtića – 30 bodova;
 • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade – 2 boda.

Red prvenstva iz stavaka 1. i 2. ovog članka razrađuje se metodom bodovanja, a prvenstvo pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova na listi prvenstva. Ako dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem. U slučaju da djeca s istim datumom rođenja ostvare jednak broj bodova, odnosno imaju direktan upis, prednost pri upisu ima ranije predani zahtjev.


Cjeloviti tekst obavijesti [.pdf]