NEZAVISNI VIJEĆNICI: POGODOVANJE GOSPODARENJA OTPADOM PREMA MARIŠĆINI

23. veljače 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
Marišćina

Marišćina

KVARNER – Nezavisni vijećnici s nekoliko kvarnerskih općina i gradova poslali su upozorenje o – kako tvrde – nezakonitim odlukama o gospodarenju otpadom donose se zbog pogodovanja ŽCGO Marišćina. Pismo prenosimo u cijelosti:

“Općine i gradovi „riječkog prstena“ na čijem području uslugu sakupljanja komunalnog otpada vrši KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke (Rijeka, Viškovo, Klana, Kastav, Jelenje, Kostrena, Kraljevica, Čavle, Bakar) nepravilno primjenjuju odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) i Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) kako bi pogodovali radu ŽCGO Marišćina, čime su izravno ugrožena prava potrošača na zaštitu njihovih ekonomskih, imovinskih i pravnih interesa.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave (u nastavku JLS) bila su dužna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na svome području do 31. siječnja 2018. godine.

Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom u Članku 2. stavak 2. jasno je propisano da je svrha sustava sakupljanja komunalnog otpada osiguranje mogućnosti korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu i tako povećale količine odvojenog otpada. Tako bi se ispunila i obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla, uključivo i otpad koji se svrstava u posebne kategorije otpada čije gospodarenje je uređeno posebnim propisima te time smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem.

Međutim, prijedlozi Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom koje su pripremili Načelnici i Gradonačelnici općina i gradova na području „riječkog prstena“, koje im nameće KD Čistoća d.o.o., nisu u skladu sa opisanom zakonskom regulativom.

Naime, nacrti navedenih Odluka sadrže odredbe u kojima se biorazgradivi otpad ne odvaja od miješanog komunalnog otpada, čime se izravno krši Članak 56. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom u dijelu koji se odnosi na obvezu odvojenog prikupljanja i zbrinjavanja bio otpada. Potpuno je jasno da su tako formirani prijedlozi Odluka u suprotnosti s ciljevima spomenutih propisa te onemogućuju izvršenje obveze da se do 2020. odvojeno skuplja 50% komunalnog otpada, što može dovesti do plaćanja penala definiranih direktivama Europske unije. Potpuno je isto tako jasno da je cilj ovakvih prijedloga Odluka osiguranje dovoljne količine pomiješanog smeća za rad ŽCGO Marišćina, jer odvajanje otpada na način predviđen Zakonom i Uredbom ne osigurava dovoljne količine pomiješanog otpada za rad tog centra.
Ovakvim prijedlozima Odluka o gospodarenju otpadom ugroženo i pravo potrošača na zaštitu ekonomskih, imovinskih i pravnih interesa, jer bi Odluke trebale sadržavati i odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge, tj. kriterije po kojima će se ona obračunavati pojedinim korisnicima. Neprihvatljivo je da se ovlasti predstavničkog tijela člankom 28. Odluke prepuštaju cjeniku KD Čistoća d.o.o.

Osim toga, Članak 24. Uredbe o gospodarenju otpadom jasno propisuje kažnjavanje jedinica lokalne samouprave koje ne smanje proizvodnju miješanog komunalnog otpada na način da će se za prekoračene količine plaćati naknada Fondu za zaštitu okoliša u iznosu do 200 kn po toni neodvojenog otpada. Naravno da će sve te kazne i penale na kraju platiti građani, odnosno potrošači.

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) u Članku 6. stavak 1. također propisuje da davatelj javne usluge MORA osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada. Predložene Odluke navode da je davatelj javne usluge dužan: „osigurati Korisniku spremnik za primopredaju komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada“ Dakle, nema obaveze osiguravanja zasebnih spremnika za biootpad, iako je to Uredbom jasno propisano!

KD Čistoća d.o.o. je uviđajući probleme koje ovakvi prijedlozi Odluka o gospodarenju otpadom izazivaju, ugovorila izradu i Elaborata koji bi trebao poduprijeti ovakvu protuzakonitu rabotu čiji je jedini cilj održavanje na životu zastarjelog, ekološki neprihvatljivog i ekonomski neisplativog postrojenja za mljevenje smeća u ŽCGO Marišćina.

Međutim upravo taj Elaborat opravdanosti pružanja javne usluge prikupljanja biootpada potvrđuje da se provođenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju otpadom čije odredbe izričito reguliraju odvajanje bio otpada „dovodi u pitanje čitav proces ŽCGO Marišćina iz razloga što je razgradnja organske frakcije uz razvoj topline važna za proces biološkog sušenja“. (str.59 Elaborata)

Zbog svega navedenog, pozivamo sve gradove i općine „riječkog prstena“ koji još nisu donijeli Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada povuku formirane prijedloge i usklade ih sa odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Pozivamo i sve Načelnike i gradonačelnike općina i gradova koji su usvojili Odluke da kao predlagači sukladno Zakonu te Odluke upute na ocjenu zakonitosti i provođenje nadzora zbog nepravilne primjene zakonske regulative prilikom donošenja ovog akta”, stoji u zajedničkom pismu za Općinu Viškovo Mirna Međimorec, za Općinu Klana predsjednik Općinskog vijeća Igor Iskra i Kristina Medvedić Jeterić, za Grad Bakar Ljubo Vladislović, za Grad Rijeku Petra Mandić. (kv)