MEĐIMOREC, KATALINIĆ i MANDIĆ: SDP SA KOALICIJOM NE ŽELI ODLUKU O MARIŠĆINI

23. srpnja 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
Marišćina

Marišćina

VIŠKOVO – “Vladajuća koalicija SDP-PGS-HSU i nezavisna Ksenija Žauhar pokušavaju spriječiti da Općinsko vijeće Općine Viškovo raspravlja i donese odluke o gorućem problemu za Viškovo i cijelu Primorsko-goransku županiju – radu ŽCGO Marišćina”, naveli su na konferniciji za novinare Josip Katalinić, Petra Mandić i Mirna Međimorec.

Katalinić: svakodnevno imamo lošu kvalitetu života zbog smrada koji se širi sa ŽCGO-a Marišćina.

Josip Katalinić istaknuo je da vladajuća koalicija, osim “kozmetičkih” mjera da se u dogledno vrijeme posade stabla između Marišćine i naselja Marčelji i edukacija građana i djece o recikliranju ne čini ništa da se problem riješi. Rješenje je u odvajanju biootpada, a ne da dolazi pomješan sa ostalim otpadom na Marišćinu, jer je on izvor smrada. Protivno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom vladajući u Viškovu donijeli su Odluku da se biootpad ne odvaja i to je trajni izvor smrada i ugroze kvalitete života i zdravlja mještana, te treba promjeniti koncept gospodarenja otpadom i kvalitetno riješiti odvajanje biootpada.

Petra Mandić, vijećnica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije MOST NL-a osvrnula se na pravne i proceduralne pogreške Predsjednice Općinskog vijeća, Ksenije Žauhar, koja je osobno prekinula, bez provođenja rasprave 12. Sjednicu Općinskog vijeća, 4.srpnja 2018., kad je vijeće trebalo raspravljat o radu ŽCGO Marišćina i radu društva Ekoplus d.o.o. koji njeme upravlja, ustvrdivši da grupa vijećnika koja je tražila sazivanje sjednice nije dostavila materijale za prednetnu sjednicu.

Katalinić: predsjednica vijeća time je povrijedila odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo (dalje: Poslovnik), Statuta Općine Viškovo (dalje: Statut) te Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (dalje: Zakon).

Naime članak 85. stavak 2. Poslovnika predviđa mogućnost da “Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu na obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.” Zahtjev je uredno poslan i sjednica je sazvana, a obzirom da je sukladno Zakonu tema sjednice odnosno podnošenje izvješća o poslovanju Ekoplus d.o.o. i podredno radu ŽCGO Marišćina u isključivoj nadležnosti izvršne vlasti Općine Viškovo, odnosno Načelnice, sama izvršna vlast morala je, odnosno bila obvezna, odgovarajućom primjenom odredbi Poslovnika Glava XI. članak 79. – 84. dostaviti materijale za navedenu sjednicu odnosno podnijeti navedena izvješća kao podlogu za održavanje rasprave na ovoj tematskoj sjednici, naveo je Katalinić.

Dodatno, ukoliko je Predsjednica Općinskog vijeća smatrala da zahtjev za sazivanjem sjednice od strane vijećnika podrazumjeva i obvezu vijećnika za podnošenjem prijedloga nekog akta tada je po primitku Zahtjeva bila obvezna temeljem članka 55. st.7. Poslovnika učiniti slijedeće “(7) Ako prijedlog akta nije podnesen u skladu s ovim Poslovnikom, predsjednik Vijeća će zatražiti od predlagatelja da u roku 15 dana prijedlog za donošenje akta uskladi s Poslovnikom. U suprotnom, smatrat će se da prijedlog nije podnesen.” Kako Predsjednica vijeća nije ispunila svoju obvezu održavanja sjednice sukladno članku 85. Poslovnika na Zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika potrebno je da Zahtjev proslijedi Načelnici da sukladno članku 85. st. 3. Poslovnika sazove sjednicu na temu ” Razmatranje rada ŽCGO Marišćina i društva Ekoplus d.o.o.” sve sukladno obrazloženom zahtjevu od dana 19.05.2018. grupe vijećnika potpisanih u zahtjevu, istaknuli su.

Ujedno Načelnica treba sukladno Zakonu i općim aktima Općine Viškovo na sjednicu dostaviti materijale o radu ŽCGO Marišćina i izvješće o poslovanju društva Ekoplus d.o.o., zaključili su. (kv)