LOVRAN – Općina ukida zamjenika načelnika i smanjuje naknade za predsjednika vijeća

30. siječnja 2021. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

 

Lovran

Lovran

LOVRAN – Na 40. sjednici općinskog vijeća Općina Lovran uskladila je svoj Statut i Poslovnik Općinskog vijeća sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čime je Općina Lovran ispunila svoju zakonsku obvezu usklađenja statuta i drugih općih akata s odredbama novog Zakona.

U Poslovniku i Statutu Općine Lovran izmijenjene su odredbe koje se odnose na zamjenika općinskognačelnika, obzirom da se novim Zakonom propisuje da se u jedinicama koje broje manje od 10.000 stanovnika ne bira zamjenik općinskog načelnika, već ga na početku mandata imenuje općinski načelnik. Nove izmjene uključuju i smanjenje naknade za predsjednika općinskog vijeća i ustrojavanje upravnih tijela Općine te stupaju na snagu na dan raspisivanja sljedećih lokalnih izbora.

(kv)