KVARNER – Na savjetovanju Odluka o redu na pomorskom dobru

20. listopada 2023. | Kategorija: Hrvatska

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, posebice pravnih i fizičkih osoba koje iz bilo kojeg razloga pristupaju pomorskom dobru u općoj upotrebi, uz naglasak na pravne ili fizičke osobe koje su stekle pravo posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Odlukom se propisuje način uređenja i korištenja pomorskog dobra

Odluka o redu na pomorskom dobru predlaže se radi usklađenja s zakonskim odredbama. Naime, krajem srpnja 2023. godine stupio je na snagu Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Cilj zakona je uspostavljanje integralnog, kvalitetnog i transparentnog sustava zaštite, upravljanja i korištenja pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj.

Sukladno zakonu, nositelj vlasti i upravljanja nad pomorskim dobrom je Republika Hrvatska, međutim odredbama zakona dio poslova upravljanja pomorskim dobrom te razmjerno s tim brigu o zaštiti i odgovornost povjerava se jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave te lučkim upravama i javnim ustanovama za zaštićene dijelove prirode, koje u ime Republike Hrvatske obavljaju pojedine poslove upravljanja pomorskim dobrom propisane Zakonom.

Tako je propisano da u svrhu održavanja reda na pomorskom dobru, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju Gradsko vijeće Grada Rijeke, donosi odluku o redu na pomorskom dobru. Red na pomorskom dobru predstavlja cjelovit sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi te se održavanje reda na pomorskom dobru financira iz sredstava za upravljanje pomorskim dobrom koja su prihod jedinice lokalne samouprave i iz vlastitih sredstava jedinice lokalne samouprave.

Odlukom o redu na pomorskom dobru propisuje se:

  1. način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na pomorskom dobru u općoj upotrebi
  2. održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj upotrebi
  3. osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra.

Ubuduće će o redu na pomorskom dobru brinuti pomorski redar

Nadalje, istom Odlukom propisuju se mjere za održavanje reda na pomorskom dobru koje poduzima pomorski redar, obveze pravnih i fizičkih osoba i prekršajne odredbe. Zakonom se, dakle, uvodi osoba pomorskog redara, koja provodi poslove nadzora pomorskog dobra i koji stječe i gubi ovlaštenje za obavljanje nadzora temeljem rješenja nadležnog ministarstva. Pomorski redar mora imati najmanje gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje te u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru pomorski redar ovlašten je:

  1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke ili zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
  2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
  3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru
  4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)
  5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedeni nacrt prijedloga odluke i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Odluka u konačnici bila što kvalitetnije formirana.