KRK – U izgradnju komunalne infrastrukture uloženo 12,1 milijuna

18. travnja 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

KRK – U Malenoj gradskoj vijećnici, 16. travnja 2019. godine, na poziv predsjednika Marinka Pavlića, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

– (s dva suzdržana glasa) usvojen Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 29. siječnja 2019. godine

 

 – jednoglasno usvojen prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu s prilozima: (1) Knjigom izdanih računa u 2018. godini, (2) Izvodom iz knjige javnog duga za 2018. godinu i (3) Izvještajem o korištenju proračunske zalihe za 2018. godinu

 

Proračun Grada Krka za 2018. godinu usvojen je 20. prosinca 2017. s planiranim prihodima i primicima u iznosu od 83.392.801,00 kn te planiranim viškom prihoda od 3.439.773,00 kn, da bi prvom izmjenom, donesenom 06. kolovoza 2018., bio povećan na 90.094.080,09 kn prihoda i primitaka, 4.614.443,12 kn prenesenog viška iz 2017. te 94.708.523,21 kn rashoda i izdataka. Drugom (korektivnom) izmjenom, potvrđenom 19. prosinca 2018., definiran je konačni gradski budžet od 79.716.398,57 kn prihoda i primitaka, 4.614.443,12 kn prenesenog viška iz 2017. te 84.330.841,69 kn rashoda i izdataka.

Naposljetku, konsolidirani Proračun (kojim su obuhvaćeni i financijski rezultati proračunskih korisnika) ostvaren je u iznosu od 72.800.889,05 kn, što čini 91,32% plana, a u odnosu na 2017. kada je realizirano 72.197.665,97 kn, ostvareno je 100,84% prihoda i primitaka. Prema tome, možemo zaključiti kako je ovogodišnje ostvarenje bolje od prošlogodišnjeg.

Prihodi poslovanja ostvareni su iznosu od 69.330.833,77 kn, što čini 93,6% plana, a u odnosu na 2017. tijekom koje je uprihodovano 67.766.453,83 kn, ove ih je godine realizirano 2,3% višePrihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.821.655,28 kn, što je 56,9% plana, te za 97% više od ostvarenja koje je u iznosu od 1.431.212,14 kn realizirano prošle godine. Prihodi od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 648.400,00 kn i kao takvi niži su za 78,4% u odnosu na prošlogodišnji rezultat ostvaren u iznosu od 3.000.000,00 kn.

Povećanje prihoda tako je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno od poreza na dohodak (za 14,7%), poreza na imovinu (za 19,5%), poreza na robu i usluge (za 16%), pomoći iz drugih proračuna (za 73%), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (za 18%), pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije, prihoda od imovine (za 15%), prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (za 1,6%) uključujući komunalnu naknadu (za 6%), prihoda od kazni (za 18%), kao i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (za 97,2%).

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je od pomoći proračunu iz drugih proračuna (za 62%), pomoći od izvanproračunskih korisnika (za 46%), ostalih prihoda (za 9%), kapitalnih donacija, kao i primitaka od zaduživanja (za 78%).

Porezni prihodi ostvareni su iznosu od 24.000.578,26 kn, što čini 88% plana, dok su pomoći i potpore realizirane u iznosu od 14.690.701,32 kn, što je 97% od ukupno planiranog.

Rashodi i izdaci Proračuna ostvareni su u iznosu od 75.476.005,67 kn, što u odnosu na planiranih 84.330.841,69 kn, čini 89,5% ostvarenih rashoda, s time da su u odnosu na 2017. rashodi povećani za 9,7 %.

Rashodi za zaposlene tako su ostvareni u iznosu od 21.283.580,20 kn, što je 96,1% plana, materijalni rashodi u iznosu od 19.415.389,80 kn – 89,8% plana, financijski rashodi u iznosu od 550.700,81 kn – 85,8% plana, pomoći u iznosu od 1.292.526,02 kn – 90% plana, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 1.548.530,86 kn – 89,3% plana te ostali rashodi u iznosu od 4.772.635,51 kn – 92,7% plana. Nadalje, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 20.250.336,59 kn, što čini 82,6% plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 6.362.305,88 kn, što čini 89,7% plana te ostvarenje za čak 137% više nego li ono realizirano prošle godine.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka 65% čine rashodi poslovanja, 27% rashodi za nabavu dugotrajne imovine te 8% izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i financijsku imovinu.

Konačno, uzmu li se u obzir prihodi i primici ostvareni u iznosu od 72.800.889,05 kn, preneseni višak prihoda iz 2017. u iznosu od 4.614.443,12 kn te rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 75.476.005,67 kn, konsolidirani višak prihoda za 2018. godinu (iliti ukupan konsolidirani rezultat poslovanja) iznosi 1.939.326,00 kn, a sastoji se od viška prihoda Proračuna Grada Krka (Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka) u iznosu od 522.796,00 kn, viška prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 1.404.895,00 kn, viška prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 762,00 kn te viška prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan u iznosu od 10.873,00 kn.

 

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu, obzirom na proračunski višak u iznosu od 522.796,53 kn, obvezu za povrat u Državni proračun više uprihodovanih sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 1.791,72 kn, višak prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka u iznosu od 1.406.686,64 kn, višak prihoda Centra za kulturu Grada Krka u iznosu od 761,62 kn te višak prihoda Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk u iznosu od 10.873,23 kn, utvrđuje se konsolidirani višak prihoda za 2018. u iznosu od 1.939.326,50 kn.

Dio viška prihoda poslovanja za 2018. u iznosu od 522.796,53 kn (Jedinstveni upravni odjel Grada Krka), prema izvorima financiranja, tvore sljedeći viškovi i manjkovi. Viškovi koji podrazumijevaju: višak općih prihoda koji će se u 2019. godini utrošiti na financiranje projekta Izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu EU kanalizacije na području Grada Krka (71.337,23 kn), neutrošena sredstava spomeničke rente (4.306,13 kn), neutrošene pomoći Ministarstva turizma Republike Hrvatske za projekt uvođenja električnih bicikala (59.650,00 kn), neutrošene prihode od komunalne naknade u programu održavanja komunalne infrastrukture (136.499,29 kn), neutrošena sredstava od prihoda ekološke pristojbe (287.967,28 kn) te neutrošena sredstava od prihoda od prodaje stanova u 2018. godini (5.828,74 kn). I, manjak koji podrazumijeva: manjak prihoda od pomoći Europske unije koje će biti uplaćene u 2019., dok su projekti realizirani tijekom 2018. godine (42.791,94 kn).

Ukupan rezultat poslovanja za 2018. godinu, odnosno konsolidirani višak prihoda u iznosu od 1.939.326,50 kn, kao i prethodno navedeni rashodi, bit će uvršteni u Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2019. godinu.

– jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 

Izvješćem o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava namijenjenih održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 7.613.451,16 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 1.459.331,38 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 137.227,88 kn te pomoći u iznosu od 50.000,00 kn, što je osiguralo konačan budžet od 9.260.010,42 kn.

Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.437.354,28 kn, na održavanje javnih površina 2.252.670,71 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 1.243.057,79 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 1.333.360,39 kn, na održavanje groblja 137.227,88 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 167.799,87 kn, na održavanje Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić – Pepi 179.281,75 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 190.371,48 kn, na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.901.771,95 kn te na rekonstrukciju Velike gradske vijećnice 280.615,03 kn. S obzirom na rashode u ukupnom iznosu od 9.123.511,13 kn, u 2019. godinu prenosi se 136.499,29 kn neutrošenih sredstava.

– jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Izvješćem o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 7.446.133,82 kn, proračunski prihodi u iznosu od 2.171.499,47 kn te prihodi iz drugih izvora u iznosu od 2.532.112,33 kn, što je osiguralo konačni budžet od 12.149.745,62 kn.

Tijekom prošle godine na izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta tako je utrošeno 7.305.457,88 kn, na izgradnju i projektiranje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih parkirališta i javnih zelenih površina 2.411.468,12 kn, na izgradnju objekata javne rasvjete 950.027,50 kn, na izgradnju i uređenje groblja 250.016,38 kn te na pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 1.232.775,74 kn.

– jednoglasno usvojeni prijedlozi Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju: (1) Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu, (2) Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2018. godinu, te (3) Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

Prihodi od boravišne pristojbe u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 1.198.750,54 kn, a utrošeni su na rad turističke ambulante i hitnu medicinsku službu (233.353,16 kn), sufinanciranje Krčkog karnevala, Krčkog sajma i festivala Melodije Istre i Kvarnera (195.694,28 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka (119.603,36 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Kvarnera (57.000,00 kn), sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka (32.000,00 kn), sufinanciranje izdavaštva (123.906,65 kn), sufinanciranje mjesnog prijevoza (90.000,00 kn), proslave i pokroviteljstva (94.570,25 kn), proslavu Dana Grada Krka (98.748,22 kn), proslave u mjesnim odborima (17.509,31 kn), opremu Wi-Fi sustava (36.036,23 kn), bežični Wi-Fi Internet (20.551,83 kn) te intelektualne i osobne usluge za potrebe različitih manifestacija (79.777,25 kn).

Prihodi od ekološke pristojbe u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 830.916,89 kn, a utrošeni su na održavanje spomenika (70.935,00 kn), sustavno gospodarenje energijom (13.500,00 kn), održavanje poljoprivrednih putova (30.848,08 kn), proširenje poljoprivrednih puteva (78.315,29 kn), naknadu za održavanje odlagališta otpada Treskavac (120.000,00 kn), intelektualne i osobne usluge (150.856,25 kn), projektnu dokumentaciju vezanu uz projekt punionice električnih bicikala (6.250,00 kn), istražne radove i projektnu dokumentaciju za polja Kimpi i Kaštel (18.400,00 kn) te usluge promidžbe i informiranja vezane uz EU projekt Informiraj, educiraj, recikliraj (53.844,99 kn). Neutrošena sredstva u iznosu od 287.967,28 kn utrošit će se za projekte i programe ekološke pristojbe u 2019. godini.

Prihodi od spomeničke rente u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 140.402,38 kn, a utrošeni su na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, tj. sanaciju Frankopanskog kaštela u gradu Krku (99.618,75 kn) te zaštitu kulturne baštine, tj. obnovu franjevačke samostanske crkve u gradu Krku (36.477,50 kn). Neutrošena sredstva u iznosu od 4.306.13 kn utrošit će se za zaštitu kulturne baštine, tj. održavanje gradskih zidina i trgova u 2019. godini.

– jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Gradsko vijeće Grada Krka, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, 2014. godine donijelo je novu Odluku o socijalnoj skrbi kojom su utvrđena prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Krk, zatim uvjeti, način i postupak njihova ostvarivanja, odnosno korisnici. Tijekom proteklih godina, Gradsko vijeće je na inicijativu Socijalnog vijeća i Centra za socijalnu skrb te prijedloga Kolegija gradonačelnika u više navrata mijenjalo i dopunjavalo predmetnu Odluku.

U prosincu 2018. godine, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske provelo je upravni nadzor povezan s provedbom Zakona o socijalnoj skrbi, s naglaskom na troškove stanovanja koje su jedinice lokalne samouprave dužne priznavati korisnicima zajamčene minimalne naknade, poput troškova najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje i ostalih troškova sukladno posebnim propisima. Temeljem provedenog nadzora, Ministarstvo je dostavilo Izvješće i utvrdilo mjere kojima se nalaže usklađivanje gradske Odluke o socijalnoj skrbi s odredbama nadležnog Zakona, posebice u smjeru priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja svim korisnicima zajamčene minimalne naknade, kao i definiranja prava iznad standarda propisanih Zakonom, zajedno s mogućnostima korištenja pojedinih socijalnih i drugih usluga, poput pomoći i njege u kući ili dostave gotovih obroka.

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

– jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisana je obveza jedinica lokalne samouprave da svake godine donese Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu. U Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za 2018. godinu pružen je kratak pregled ukupnih količina otpada prikupljenih na odlagalištu i reciklažnom dvorištu Treskavac, zatim pregled planiranih i realiziranih projekata vezanih uz gospodarenje otpadom s visinom i izvorima financiranja, kao i realizacija mjera predviđenih Planom gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Iz Izvješća je razvidno kako se kontinuirano povećava  količina prikupljenog otpada, ali i trend opadanja miješanog komunalnog otpada, s time da se u narednom razdoblju očekuje kako će se udio odvojeno prikupljenog otpada redovito povećavati za 2 – 3% godišnje (2018. godine udio odvojeno prikupljenog otpada bio je 55%!). Tome će sigurno pridonijeti i sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata, što znači da se različite vrste otpada odvoze prema unaprijed utvrđenom i javno dostupnom rasporedu. Sav otpad odvozi se na lokaciju sanitarnog odlagališta Treskavac, gdje se prikupljeni bio otpad kompostira na za to pripremljenoj površini, dok se preostali odvojeni otpad, izuzev stakla (koje se privremeno skladišti), preša, balira i prodaje na tržištu. Tijekom 2018. godine, po tom se modelu započeo prikupljati selektirani i neselektirani otpad, a svim domaćinstvima tako su podijeljene posude za odlaganje plastike, metala, papira, stakla, bio otpada te neselektiranog otpada. Unatoč kvalitetnom sustavu prikupljanja i zbrinjavanja otpada, još uvijek se pojavljuju nove onečišćene lokacije, a koje se po zaprimljenim prijavama saniraju. Do informacija o takvim mjestima dolazi se na različite načine, a građanima je u tu svrhu omogućeno korištenje online aplikacije Gradsko oko dostupne putem internetske stranice Grada Krka. Za prikupljanje građevinskog otpada zasad ne postoji legalno reciklažno dvorište, no kako Prostorni plan uređenja Grada Krka za njega ipak predviđa lokaciju, nedavno je s ciljem kretanja u postupak ishođenja lokacijske dozvole, izrađen idejni projekt. U namjeri da se potakne odvojeno prikupljanje otpada, komunalna tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. kontinuirano provodi brojne edukativne aktivnosti s naglaskom na suradnju sa svim otočnim odgojno-obrazovnim ustanovama.

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o kupnji k.č. 3853/7, površine 287 m2, k.o. Krk grad, k.č. 3853/8, k.o. Krk grad, površine 11 m2 i k.č. 3853/4, k.o. Krk grad, površine 427 m2, vlasništvo Ljiljane Skoblar iz Privlake

– (s dva suzdržana glasa) usvojen prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.č 2160/11, k.o. Krk grad, površine 437 m2, u  vlasništvu Grada Krka 

Nakon prethodno provedenog natječaja objavljenog u glasilu Narodne novine br. 17/2019 od 20. veljače 2019. godine, ovom Odlukom realizirana je prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka koje se nalazi u naselju Krk, točnije k.č. 2160/11, k.o. grad Krk (z.č. 1084/17, k.o. Krk) upisane u z.k.ul. 2598, k.o. Krk, površine od 437 m2, i to Milanu Žužiću iz Krka, kao najpovoljnijem ponuditelju (s obzirom na dvije prispjele ponude), s time da je kupoprodajna cijena utvrđena u iznosu od 200,00 EUR/m2, što ukupno iznosi 87.400,00 EUR.

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Grada Krka

Nakon provedenog natječajnog postupka, ravnateljicom Centra za kulturu Grada Krka, iznova je na mandat od četiri godine imenovana Maja Parentić, dipl. iur., iz Krka.

– jednoglasno usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk