KRČKI INSAJDER – GRAĐANI ĆE PLAĆATI VIŠE ZA SVOJ OTPAD

5. veljače 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Krk

Krk

KRK – U uredu gradonačelnika održana je 06. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka tijekom koje su raspravljene teme o kojima više doznajte iz priloga u nastavku.

– jednoglasno usvojen prijedlog Izmjene i dopune Statuta Grada Krka

Krajem prošle godine donesenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisana je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da svoje statute i druge opće akte, u roku od 60 dana, usklade s njegovim odredbama. Ovim Izmjenama i dopunama tako je, pored ostalog, riješeno pitanje roka za dostavu zaprimljenog prijedloga radi raspisivanja referenduma (ako je isti predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici lokalne samouprave), trajanje mandata članova predstavničkog tijela, kao i njihovo pravo na opravdani, neplaćeni, izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela, zatim pravo članova predstavničkog tijela na predlaganje referenduma za opoziv gradonačelnika, ovlasti gradonačelnika u raspolaganju imovinom, obveze gradonačelnika vezane uz imenovanja i razrješenja predstavnika jedinice lokalne samouprave u tijelima pravnih osoba, osnivanje dvaju mjesnih odbora na području naselja Krk, raspuštanje vijeća mjesnih odbora, te obveze gradonačelnika vezane uz predlaganje proračuna i odluke o privremenom financiranju. Svakako najaktualniji dio ovih Izmjenama i dopunama tiče se osnivanja dvaju novih mjesnih odbora – Mjesnog odbora Krk Istok i Mjesnog odbora Krk Zapad – što predstavlja inicijativu Odbora za razvoj mjesne samouprave Gradskog vijeća u smislu inzistiranja na izravnijoj uključenosti stanovnika u donošenje odluka o prioritetima i planovima potrošnje proračuna na njihovom području.

– jednoglasno usvojen prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka

Krajem prošle godine donesenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisana je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da svoje statute i druge opće akte, u roku od 60 dana, usklade s njegovim odredbama. Ovim Izmjenama i dopunama tako se ažuriraju odredbe kojima se uređuju pitanja donošenja proračuna i odluke o privremenom financiraju, te raspuštanja gradskog vijeća, kao i razrješenja gradonačelnika, tj. njegovog zamjenika ako proračun nije donesen u određenom roku, zatim odredbe vezane uz opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika putem referenduma, a dodatno se propisuje i potrebna većina za donošenje odluke gradskog vijeća o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika, kada sam prijedlog podnese propisani broj članova gradskog vijeća.

– (s dva suzdržana i jednim glasom protiv) usvojeni prijedlozi: (1) Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada; (2) Plana gospodarenja otpadom Grada Krka za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom sve jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati: javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada, sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu uz obvezu uklanjanja tako odbačenog otpada, donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom, provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te provedbe akcija prikupljanja. Nakon što je 01. studenog prošle godine na snagu stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom stekli su se uvijeti za donošenje nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada kojom se utvrđuju kriteriji obračuna količine otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za skupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, područje i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Krka, kao i ostali potrebni podaci o pružanju i korištenju te javne usluge. (Naime, javna usluga zakonom se definira kao djelatnost prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada s prijevozom do osobe ovlaštene za obradu otpada.) Cijena javne usluge mora osigurati primjenu načela onečišćivač plaća, zatim ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja usluge, a sastoji se od tri dijela: cijene javne usluge za količinu predanog miješanog i biorazgradivog otpada u obračunskom razdoblju (varijabilni dio cijene), cijene obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene), te cijene ugovorne kazne. Količina predanog miješanog i biorazgradivog otpada obračunava se u litrama (volumen). Obvezna minimalna javna usluga dio je javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući primjenu prethodno navedenih načela. Minimalna cijena određuje se različito na temelju kriterija korisnog stambenog/poslovnog prostora, kako bi osigurala funkcionalan i siguran sustav, a čine je svi troškovi poput troškova nabave i održavanja opreme za skupljanje otpada, troškova prijevoza otpada, troškova reciklažnih dvorišta i obrade otpada, besplatni prihvat glomaznog otpada i drugi zavisni troškovi. Iz toga su izuzeti troškovi obrade miješanog otpada na županijskom odlagalištu koji čine varijabilni dio cijene javne usluge. Kako je Komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o., kao davatelj javne usluge, obvezan započeti s odlaganjem miješanog komunalnog otpada na županijsko odlagalište Marišćina, to će rezultirati dodatnim troškom zbrinjavanja takvog otpada. Budući da će taj trošak u ovoj godini krčko komunalno društvo teretiti tek djelomično, isti će se namiriti iz zadržane dobiti iz prethodnih godina, no za narednu godinu pristupit će se korekciji cijena usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog otpada, i to u smislu njihova povećanja. (Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada krčkim su vijećnicima zajednički predstavili direktor Komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. Ivica Plišić te njegovi pomoćnici Boranka Miler i Ivan Jurešić.)

– (s dva suzdržana glasa) usvojen prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka, IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1- Krk (NA1, R11, R38, R310, R311) i provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Galija u Gradu Krku

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Krka

Temeljem provedenog postupka za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje komunalnih poslova obnove horizontalne i vertikalne signalizacije na području Grada Krka ti se poslovi (procijenjeni na iznos od 140.000,00 kn) povjeravaju tvrtki Futura Trade d.o.o. iz Lovrana. Naime, na poziv za dostavu ponuda prispjele su tri ponude, i to tvrtki Signalinea d.o.o. iz Kukuljanova, Beato Signal d.o.o. iz Buja i Futura Trade d.o.o. iz Lovrana. Njihovim pregledom utvrđeno je da su ponuditelji priložili svu traženu dokumentaciju iz koje je razvidno da su sve tri ponude valjane. Kako je kriterijem za odabir najpovoljnije ponude utvrđeno da je to ona koja sadrži najniže pojedinačne cijene, njihovom usporedbom naposljetku je zaključeno da najniže jedinične cijene za obavljanje predmetnih komunalnih poslova nudi upravo tvrtka Futura Trade d.o.o. iz Lovrana.

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o prodaji zemljišta (k.č. 1478/140 upisane u z.k.ul. 4132, k.o. Kornić, površine 726 m2) u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Kornić

Nakon prethodno provedenog natječaja objavljenog u glasilu Narodne novine br. 123/2017., ovom je Odlukom realizirana prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Krka koje se nalazi u naselju Kornić, točnije k.č. 1478/140 upisane u z.k.ul. 4132, k.o. Kornić, površine od 726 m2, i to Klaudiju Sindičiću iz Kornića, s time da je kupoprodajna cijena utvrđena u iznosu od 75,10 EUR po m2, što ukupno iznosi 54.522,60 EUR.

– jednoglasno usvojen prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018. godinu

Temeljem Zakona o koncesijama propisana je obveza izrade godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, koji se potom dostavljaju ministarstvu nadležnom za financije. Tim se planovima obuhvaćaju koncesije iz svih područja odnosno djelatnosti, za koje postupke davanja provode jedinice lokalne samouprave. Naime, postojeća koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova istekla je 05. listopada 2017. godine, s time da je Ugovor o koncesiji bio sklopljen s obrtom KDS Dimnjačar – Primorje, u vlasništvu Mensura i Hajdera Bajrektarevića iz Klenovice, i to na razdoblje od pet godina (od 05. listopada 2012. do 05. listopada 2017.) uz ugovoreni iznos godišnje naknade za koncesiju od 26.000,00 kn. Gradsko vijeće, na sjednici održanoj dana 18. listopada 2016. godine, donijelo je Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine u kojem je navedeno da se u tom periodu davanje koncesije planira za obavljanje dimnjačarskih poslova na razdoblje od pet godina uz procijenjenu godišnju naknadu od 26.000,00 kn. Odstupanja Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018. godinu u odnosu na Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija javljaju se po pitanju godine u kojoj se dodjeljuje koncesija, kao i po pitanju procijenjenje godišnje naknade za koncesiju. S postupkom davanja predmetne koncesije tako se planira krenuti početkom veljače ove godine, dok je procijenjeni iznos godišnje naknade s 26.000,00 kn smanjen na 10.000,00 kn, i to s namjerom da se, nauštrb ne toliko značajnog umanjenja proračunskih prihoda po osnovi naknade za koncesiju, poveća kvaliteta izvršavanja dimnjačarskih usluga od strane budućeg koncesionara prema krajnjim korisnicima.

– jednoglasno usvojen prijedlog Odluke o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka

Temeljem provedenog postupka za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Krka ti se poslovi (procijenjeni na iznos od 950.000,00 kn), u naredne tri godine, povjeravaju tvrtki GP Krk d.d. iz Krka, čija je ponuda jedina prispjela na natječaj. Naime, njezinim pregledom utvrđeno je da je ponuditelj priložio svu traženu dokumentaciju iz koje je razvidno da je ista valjana.