KOSTRENA TRAŽI ‘NOVOG’ DIREKTORA SVOJEG KOMUNALNOG DRUŠTVA

15. studenoga 2017. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

 

Kostrena

Kostrena

KOSTRENA – Raspisan je Natječaj za člana Uprave tj. direktora KD Kostrene d.o.o.
“Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću KD KOSTRENA d.o.o. za pružanje komunalnih i drugih usluga (potpuni tekst), sa sjedištem u Kostreni, Skupština društva raspisuje
N A T J E Č A J
ZA ČLANA UPRAVE ( DIREKTORA) KD KOSTRENA d.o.o.
Za člana Uprave (direktora) društva može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) ispunjava sljedeće uvjete”, navodi se, te nastaljva:

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema(sedmog stupnja) sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)
– najmanje tri ( 3 ) godina radnog iskustva
– poznavanje jednog svjetskog jezika
Uz prijavu, kandidat mora priložiti:
– životopis
– diplomu o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi (original ili preslika)
– potvrdu o radnom iskustvu (potvda HZMO o stažu)
-izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvim
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana
-dokaz o državljanstvu (orginal ili preslika)
-dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili indeksa
fakulteta iz kojeg je razvidno da je kandidat položio ispit iz jednog svjetskog jezika)
– plan i program rada za četverogodišnje razdoblje.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju koji imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.
Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu KD KOSTRENA d.o.o., Žuknica 1 B, 51221 Kostrena, s naznakom “Natječaj za člana Uprave – ne otvaraj”, u roku od osam (8 ) dana od objave natječaja.
Člana Uprave imenuje Skupština društva na mandat od 4 ( četiri ) godine. (kv)
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 10 ( deset ) dana od dana donošenja odluke Skupštine društva o imenovanju člana Uprave.