KOSTRENA – Rekonstrukcija ceste Dujmići – Maračići

25. travnja 2024. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

S prvim danima svibnja krenut će radovi na rekonstrukciji ceste koja povezuje Dujmiće s Maračićima. Izvođenju građevinskih radova prethodit će izmještanje postojeće elektro i telefonske instalacije. Duljina trase na koju se odnosi rekonstrukcija i dogradnja s pratećom komunalnom infrastrukturom iznosi približno 240 metara, od čega je 120 metara postojeća cesta koja je zbog svojih karakteristika neadekvatna za korištenje, a povezuje kuće na adresama Dujmići 22/A, 23, 24, 29 i 30 na županijsku lokalnu cestu LC 58054 Vrh Martinšćice – Sv. Barbara.

Investicija se realizira s KD ViK d.o.o. Rijeka.
Izvođač radova: GRAĐEVINAR d.o.o. Čabar.
Projektant: GPZ d.d. Rijeka.
Stručni nadzor: Zoran Sereni, mag. ing. aedif., Marin Lučić, mag. ing. el. i Goran Stipković, dipl. ing. stroj., koordinator II zaštite na radu Igor Marijanić, dipl. ing. el.
Rok izvođenja radova je 210 kalendarskih dana od dana otvaranja građevinskog dnevnika.