GRAĐANI MOGU ISKORISTITI SREDSTVA ZA OBNOVU GROBNIH MJESTA NA KOZALI I TRSATU

3. srpnja 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

kozala grobljeRIJEKA – Prijave se podnose od objave poziva do 8. listopada 2017. godine. Sredstva se dodijeljuju za provedbu Programa za grobna mjesta koja se nalaze na području Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala i Kulturno povijesne cjeline Groblja Trsat u Rijeci

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara raspisuje

Javni poziv korisnicima grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2018. godini.

Prijava za sufinanciranje Programa podnosi se Gradu Rijeci u elektroničkom obliku, popunjavanjem obrasca prijave.

Prijavu popunjenu on-line treba dostaviti i ispisanu, sa svom potrebnom dokumentacijom određenom u obrascu prijave.

Konačnu Listu prioriteta utvrdit će gradonačelnik Grada Rijeke najkasnije do 30. studenoga 2017. Nakon utvrđivanja Liste prioriteta, Grad i korisnik sredstava sklopit će ugovor kojim će se utvrditi iznos odobrenih sredstava spomeničke rente, dinamika njihove dodjele, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava te rokovi provedbe Programa.

Tko se može prijaviti i koliko sredstava se može dobiti:

Javni poziv upućen je korisnicima grobnih mjesta koja se nalaze na području Kulturno povijesne cjeline Groblja Kozala u Rijeci i Groblja Trsat u Rijeci
Iz sredstava spomeničke rente sufinancirat će se troškovi provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala kako slijedi:
a) u 40% iznosu ili najviše do iznosa od 50.000,00 kn
b) u 50% iznosu ili najviše do iznosa od 150.000,00 kn
Prijavu na javni poziv može podnijeti korisnik grobnog mjesta temeljem rješenja o dodjeli na korištenje grobnog mjesta odnosno ugovora o korištenju grobnog mjesta.
Program koji predlaže podnositelj prijave može obuhvaćati djelomičnu ili cjelovitu sanaciju i obnovu grobnog mjesta.
Svi poslovi u svezi s provedbom Programa moraju biti izvedeni sukladno odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara sukladno posebnim uvjetima i rješenju o prethodnom odobrenju utvrđenim od strane Konzervatorskog odjela u Rijeci.
Podrobnije informacije mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za kulturu, Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, Korzo 16 ili na tel. +385 209 238 i +385 209 555.