Gradsko vijeće Grada Rijeke raspravljalo ali nije odlučilo kako gospodariti otpadom

25. veljače 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

RIJEKA – Nakon dugotrajne rasprave, s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća povučena je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke.

Nova Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke je predložena kako bi se postojeća odluka uskladila s novim Zakonom o gospodarenju otpadom.

„Kako je očigledno da se oko ove odluke formirala određena većina vijećnika, koja ne prihvaća prijedlog koji sam iznio, upozoravam na situaciju koja će proizaći iz nedonošenja ove odluke – kao čelnik grada i predsjednik skupštine KD Čistoće, ne želim snositi odgovornost za nju. Povlačim prijedlog odluke, a novoformirana većina, barem po ovoj odluci, može predložiti svoju odluku na nekoj drugoj sjednici, izglasati što god želi, ali ja za to ne želim snositi odgovornost“, kazao je gradonačelnik.

Prijedlogom odluke uređuje se način prikupljanja komunalnog otpada putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za njegovu obradu. Strukturu cijene čine količina predanog otpada i cijena obvezne minimalne javne usluge. Cijenom obvezne minimalne javne usluge pokrivaju se troškovi nabave i održavanja opreme za sakupljanje otpada, troškova prijevoza otpada, troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu i troškova vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Prema prijedlogu odluke, cijena obvezne minimalne javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosila bi 54,91 kuna bez PDV-a, dok bi za korisnike razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, u obračunskom razdoblju iznosila 154,53 kuna bez PDV-a.

Na prijedlog odluke pristiglo je 26 amandmana, od čega 15 amandmana Kluba vijećnika Možemo!, Akcije mladih i Unije Kvarnera, potom 11 amandmana Kluba vijećnika Mosta, dva amandmana Kluba vijećnika HDZ-a i jedan amandman Kluba vijećnika PGS-Laburisti.

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović je kao predlagatelj djelomično prihvatio amandmane vijećnika, prvenstveno one koje se odnose na odvojeno prikupljanje biotopada i povećanje količina glomaznog i biootpada koje građani besplatno mogu odložiti u reciklažna dvorišta, no nije prihvatio amandmane koji se odnose na smanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge, koju su predložili svi klubovi. Predstavnici klubova vijećnika istaknuli su kako odlukom predlaže povećanje cijene obvezne minimalne javne usluge, koje u prijedlogu odluke po njihovom mišljenju nije dostatno, predstavlja udar na građane te ne doprinosi načelu „onečišćivač plaća“ i poticanju korisnika na odvajanje korisnih frakcija otpada.

„Nije moguće paušalno umanjivanje cijene obvezne minimalne javne usluge budući da se radi o prihodima davatelja javne usluge kojima se pokrivaju isključivo troškovi javne usluge definirani Zakonom i ovim prijedlogom Odluke. Primjenom iznosa obvezne minimalne javne usluge iz prijedloga odluke će prihod davatelja javne usluge iz cijene obvezne minimalne javne usluge iznositi oko 50 posto budućih ukupnih prihoda, koliko i prihod iz cijene javne usluge za količinu predanog otpada. Ovim omjerom cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u ukupnoj cijeni javne usluge se uspostavlja model koji uspostavlja ravnotežu između poticanja korisnika usluge da odvajanjem otpada umanji količinu predanog miješanog komunalnog otpada i mogućeg poticanja stvaranja komunalnog nereda radi izbjegavanja plaćanja varijabilnog dijela cijene“, stoji u gradonačelnikom odgovoru, kojim je obrazložio neprihvaćanje amandmana vijećnika vezano uz smanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge.

Gradonačelnik Filipović istaknuo je kako je prijedlog odluke nije savršen, ali je optimalan, s obzirom na to da proizlazi iz jednog nepravednog zakonskog rješenja, koje je sve korisnike stavio samo u dvije kategorije. Naglasio je kako je identična oduka donesena na svim vijećima gradova i općina koji su suvlasnici KD Čistoće, osim Kastava, koji zasjeda u petak. Predložene cijene, rekao je gradonačelnik, nisu među najnižima u Hrvatskoj, ali niti među najvišima, budući da je primjerice Labin cijenu za kućanstva odredio na 50 kuna, a za korisnike koji nisu kućanstva na 643 kune, dok je Pazinu cijena za kućanstva 53 kune, a za nekućanstva 694 kune.

Nakon dogovora klubova vijećnika, klubovi vijećnika su u potpunosti ili djelomično povukli svoje amandmane, dok je od amandmana koji se tiču cijene obavezne minimalne javne usluge ostao amandman kluba vijećnika HDZ-a.

Gradonačelnik Filipović je kazao da on kao čelnik grada i predsjednik skupštine KD Čistoće, ne želi snositi odgovornost i donositi odluke protivno zakonu te je stoga povukao svoj prijedlog odluke, vijećnicima je predložio da kao novoformirna većina, barem po ovoj odluci, predlože svoju odluku na nekoj drugoj sjednici.