GRADSKI ENERGO NABIJA RAČUNE GRAĐANIMA, GRAD SUBVENCIONIRA GRAĐANE KOJI IH NE MOGU PLATITI?

6. veljače 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Vojko Obersnel

Vojko Obersnel

RIJEKA – Ako se malo analiziraju odluke o socijalnoj pomoći Grada Rijeke – koje na prvi pogled divno izgledaju – vidi se da je ustvari riječ o izrazito neobičnoj stvari – na granici čudesnog.
Odlukom o socijalnoj skrbi, kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje Grad Rijeka osigurava socijalno ugroženim građanima je pravo na naknadu za troškove električne energije kao dijela troškova stanovanja. Do 2014. godine subvencioniranje troškova električne energije bilo je regulirano ugovorom s HEP- om. S obzirom na činjenicu da trenutno na tržištu više trgovačkih društava obavlja isporuku električne energije, Grad Rijeka će, ukoliko se jave korisnici socijalne skrbi kojima uslugu isporuke električne energije obavljaju druga trgovačka društva, sa svima sklopiti identičan ugovor. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2017. godini iznose 350.000,00 kuna.
Sve je ovo lijepo, da u samoj naplati i problemima s grijanjem nije uključen Grad Rijeka. Naime, trakavica s Energom dobro je poznata i traje u Rijeci već godinama.

Ne staje se na tome. Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeno je i pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije kao dijela troškova stanovanja koje Grad Rijeka osigurava socijalno ugroženim građanima. Pravo na naknadu može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz Odluke – socijalni uvjet (korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka) ili uvjet prihoda (građani čiji prihodi iznose do 2.000,00 kuna za samca; do 2.900,00 kuna za dvočlano kućanstvo, do 3.900,00 za tročlano kućanstvo; do 5.000,00 kuna za četveročlano kućanstvo; +700,00 kuna za svakog sljedećeg člana) te ako se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja. Pravo na pomoć za podmirenje troškova centralnog grijanja u visini 50% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje ostvaruje se na način da se sredstva ugovorom uplaćuju trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2017. godini iznose 150.000,00 kuna. Kako je naglasio riječki gradonačelnik, preostalih 50% iznosa podmiruje Energo.
Sve ovo izgleda kao velika i morbidna zezancija. Energo podmiruje, Grad Rijeka pomaže sve ono što su u startu zakuhali. (kv)