Grad Rijeka subvencionira redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita

9. kolovoza 2018. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

posao5RIJEKA – Odjel gradske uprave za poduzetništvo objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija po Programu subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini.

Kako je predstavljajući Program subvencioniranja kamata naglasila pročelnica Odjela za poduzetništvo Jana Sertić, cilj je poduzetnicima omogućiti povoljnije uvjete financiranja ulaganja u fazi pokretanja gospodarske djelatnosti, investicijskih projekata te projekata ulaganja u turističku infrastrukturu na području grada Rijeke, a sve u funkciji samozapošljavanja, novog zapošljavanja, podizanja kvalitete turističkih smještajnih kapaciteta, odnosno podizanja poduzetničke konkurentnosti.

Sertić je naglasila kako je u posljednjih nekoliko godina riječko poduzetništvo znatno povećalo gospodarske aktivnosti, zbog čega je povećana i potražnja za financijskim sredstvima. Premda potražnja za investicijskim kreditima raste, kamatne stope na takve kredite u Hrvatskoj su još uvijek veće za gotovo 80% od prosječne kamatne stope u eurozoni. Stoga je Odjel gradske uprave za poduzetništvo, aktivirao jednu od mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, a to je Subvencioniranje kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita, kako bi potaknuo razvoj malog gospodarstva i povećao konkurentnost riječkih poduzetnika, kazala je Sertić.

U sklopu aktivnosti za realizaciju navedene mjere izrađen je Program subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita, na temelju kojeg su sa šest poslovnih banaka sklopljeni sporazumi o suradnji. Banke uključene u ovaj program su: Zagrebačka banka, Erste&Steiermarkische banka, Raiffeisen banka, Podravska banka, OPT banka i Hrvatska poštanska banka.

Što se samih kriterija tiče, korisnici Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te imaju sjedište na području grada Rijeke, odnosno fizičke osobe – pružatelji ugostiteljske usluge u domaćinstvu (privatni iznajmljivači) s prebivalištem i objektom u kojeg ulažu na području grada Rijeke. Krediti realizirani putem ovog Programa moraju biti namijenjeni za nove investicije, odnosno ulaganja (nabava strojeva, opreme) izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata te ulaganje u postojeće smještajne turističke kapacitete. Dio kredita (do 30% iznosa) može se koristi za obrtna sredstva, koja moraju biti u funkciji investicije.

Iznosi odobrenih kredita mogu se kretati u rasponu od 50 tisuća do 2 milijuna kuna, dok je za korisnike iz kategorije Privatni iznajmljivači taj raspon između 30 tisuća do 500 tisuća kuna.

Kamatnu stopu dogovarat će neposredno potencijalni korisnik kredita i poslovna banka, dok će Grad Rijeka subvencionirati kamatu na odobrene kredite; do 4 postotna boda za prve dvije godine otplate, odnosno do 2 postotna boda za ostatak vremena do utvrđenog krajnjeg roka subvencioniranja kamata, koji neće moći biti dulji od pet godina. Interkalarna kamata koju utvrđuje Banka nije subvencionirana Programom. Grad Rijeka subvencionirat će naknadu za obradu kredita u cijelom iznosu, do maksimalno 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita.

U proračunu Grada Rijeke za provedbu ovog Programa osigurano je 500 tisuća kuna.

Prijave se podnose na obrascu koji je objavljen u sklopu Javnog poziva na web stranici Grada Rijeke, a mogu se dobiti i u Odjelu za poduzetništvo na adresi Trg Sv. Barbare 2/1.

Na temelju pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo za provedbu Programa, donijet će mišljenje o dopuštenost dodjele subvencije, koje će Odjel za poduzetništvo dostaviti podnositelju zahtjeva te odabranoj poslovnoj banci od strane podnositelja.

Konačnu odluku o odobrenju kredita podnositelju zahtjeva za dodjelom subvencije, donosi poslovna banka, u roku od maksimalno 60 dana od dana zaprimanja pozitivnog mišljenja Odjela za poduzetništvo. Nakon što poslovne banke odobre kredita, gradonačelnik Grada Rijeke dodijelit će subvenciju podnositelju zahtjeva.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, a najkasnije do 15. listopada 2018. godine.

Sve dodatne informacije u svezi Javnoj poziva mogu se dobiti na tel: 209-214 ili 209-590.

Što se Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva tiče, pročelnica Sertić je kazala kako je taj poziv bio objavljivan u srpnju ili kolovozu, ali će ove godine biti objavljen u rujnu, s obzirom na to da je Gradsko vijeće na posljednjoj sjednici održanoj u srpnju usvojilo Izmjene i dopune Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.