DUJMIĆ: NEĆU DATI SUGLASNOST NA POVEĆANJE CIJENE VODNIH USLUGA

12. veljače 2019. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Ivo Dujmić

Ivo Dujmić

OPATIJA – Gradonačelnik Grada Opatije Ivo Dujmić uskratio je suglasnosti na prijedlog cijene vodne usluge, po stavci pročišćavanje otpadnih voda, koju su predložile Liburnijske vode d.o.o. Prijedlog cijene analiziran je na osnovu zaključka sa sjednice Skupštine društva Liburnijske vode d.o.o. održane 6. veljače 2019. godine.

Suglasnost je uskraćena na dostavljeni prijedlog Liburnijskih voda za formiranjem cijene vodne usluge – pročišćavanja otpadnih voda (fiksni dio 10,67 kn, varijabilni dio 0,84 kn/m3 za kućanstvo i gospodarstvo).
Analizom cijene utvrđeno je da fiksni dio cijene uključuje pretpostavljene buduće troškove zbrinjavanja mulja koji su višestruko veći od današnjih troškova odlaganja na Marišćini, a da pri tome nije dostavljena pisana isprava iz koje bi bilo razvidno od kada se mulj više neće moći odlagati na Marišćinu. Kalkulaciju fiksnog dijela cijene potrebno je napraviti na bazi današnjih stvarnih troškova pročišćavanja otpadnih voda, s cijenama koje su ugovorene sa ŽCGO Marišćina.

Stoga, Grad Opatija od Liburnijskih voda traži dostavu nove kalkulacije cijene vodne usluge.