DOLAZI TRŽNI RED NA RIJEČKIM TRŽNICAMA

4. prosinca 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

voće hranaRIJEKA – Tržnim redom utvrđuju se uvjeti i način pod kojima se obavlja prodaja namirnica i drugih proizvoda na tržnicama na malo u gradu Rijeci. Stoga se njegove odredbe tiču i kupaca i trgovaca na tržnicama. To je ujedno zainteresirana javnost koja se poziva na sudjelovanje u ovom Savjetovanju.

Grad Rijeka objavio je na stranicama e-konzultacija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci.

Tržnim redom uređuje poslovanje na tržnicama (što se smije prodavati na tržnicama, tko ima pravo prodavati na tržnicama i pod kojim uvjetima), pravila ponašanja trgovaca i kupaca, vrijeme obavljanja djelatnosti tržnica te obveze tvrtke koja upravlja tržnicama.

Savjetovanje s javnošću o ovom dokumentu ostaje otvoreno do 8. prosinca 2017. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u njemu, a izvješće o provedenom Savjetovanju bit će objavljeno također na stranicama e-konzultacija.

Svi zainteresirani građani u Savjetovanje se mogu uključiti ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje dostupan u online formi na stranici samog Savjetovanja o Tržnom redu ili slanjem prijedloga kroz servis za komentare koji je dostupan na istom mjestu.

Temeljem pristiglih prijedloga i primjedbi na ponuđeni Nacrt, kreirat će se konačni Prijedlog Tržnog reda koji će se uputiti Gradskom vijeću na razmatranje, raspravu i usvajanje.

Razlozi donošenja novog Tržnog reda

Jedan od razloga zbog kojih se predlaže donijeti novi Tržni red na tržnicama na malo u Rijeci proizlazi iz činjenice da su posljednje izmjene i dopune Tržnog reda donesene „davne“ 2010. godine. Također, potreba iznalaženja novih odgovarajućih rješenja za pojedine situacije pojavljuje se i u svjetlu novog koncepta upravljanja prostorima tržnica na malo u Rijeci.

A isto tako, i sami zakupci odnosno trgovci te predstavnici Mjesnog odbora Luka imali su određene prijedloge i sugestije vezane uz činjenicu da se djelatnost tržnica na malo organizira po novom konceptu.

Nova organizacija tržne djelatnosti u Rijeci

Naime, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici u ožujku 2017. donijelo Odluku o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke kojom je trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. na neodređeno vrijeme, počevši od 17. srpnja 2017. godine, povjereno obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke.

Trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o dio je gradskog holdinga Poslovni sustavi d.o.o. Naime, Poslovni sustavi d.o.o. bave se strateškim razvojem i poslovnom podrškom te obavljaju potporne funkcije gradskih društava (KD Autotrolej d.o.o., Rijeka promet d.d., KD Čistoća d.o.o., KD Kozala d.o.o. i Energo d.o.o.), a TD Rijeka Plus d.o.o. kao sastavnica holdinga obavlja komercijalne djelatnosti na području Grada Rijeke.

Donošenjem spomenute odluke, prihvaćen je novi koncept upravljanja prostorima za djelatnost tržnica na malo u gradu Rijeci i to kako bi se unaprijedilo dotadašnje stanje i ponudila dugoročno održiva rješenja koja uključuju i:

stvaranje preduvjeta za unaprjeđenje tržne djelatnosti,
poboljšanje ponude građanima, kako u kvaliteti roba koje se nude tako i u kvaliteti prostora u kojima se odvija trgovanje,
poboljšanje uvjeta rada za prodavače na tržnici,
turističku i kulturnu valorizaciju tih prostora.
Strateški cilj zbog kojeg je odabran drugačiji koncept upravljanja prostorima za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo je povećanje konkurentnosti i održivosti navedene djelatnosti.

Društvo Rijeka plus d.o.o. je u međuvremenu preuzelo komunalnu djelatnost tržnice na malo i sada upravlja gradskim tržnicama. Ono je tržnu djelatnost organiziralo kao samostalnu službu, svi zaposlenici prijašnjeg koncesionara, društva Tržnice Rijeka d.o.o., njih ukupno 17, preuzeti su u gradska društva Rijeka plus d.o.o. i društvo Poslovni sustavi d.o.o. Trgovcima koji su imali zaključene ugovore o zakupu prodajnih mjesta na tržnicama omogućeno je produljenje ugovora po postojećim uvjetima do 1. lipnja 2018. godine što je većina i prihvatila. Svime time sigurano je da ne bude poremećaja u funkcioniranju tržnica te da se zadovolje svi zakonski uvjeti za poslovanje. Također, zaključen je ugovor s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koje će na tržnicama implementirati revidirani HACCP program te se vodi računa o zdravstveno-sanitarnim uvjetima. Uz sve navedeno osobita pažnja posvećuje novom vizualnom identitetu tržnica, a pokrenuta je i nabavka nove opreme i prodajnih mjesta kako bi se zakupnicima odnosno trgovcima omogućilo bolje uvjete za poslovanje i rad.

Neki od noviteta u Nacrtu novog Tržnog reda

U odnosu na Važeći Tržni red na tržnicama na malo u Gradu Rijeci koji je donijelo je Gradsko vijeće 2007. godine, u Nacrtu novog Tržnog reda neke su odredbe prenesene, neke izmijenjene a neke posve novo-napisane. Valja reći da se i trenutno važeći Tržni red nekoliko puta mijenjao od 2007. kada je donesen i to: u listopadu 2009, u travnju 2010. te u listopadu 2010.

Nacrt o kojem je otvoreno Savjetovanje s javnošću podrazumijeva donošenje cjelovitog Tržnog reda, a ne samo izmjena ili dopuna. Ovdje donosimo neke od noviteta po kojima se novi prijedlog razlikuje od trenutno važećeg dokumenta.

Davanje prodajnog mjesta na korištenje trgovcu

Na detaljan su način uređeni mogući slučajevi davanja prodajnog mjesta na korištenje trgovcu:

prodajno mjesto, u pravilu, trgovcu se daje na korištenje na temelju pisanog ugovora o zakupu na temelju provedenog javnog natječaja, pri čemu uvjete i postupak javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnicama određuje Uprava trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. posebnim aktom, uz suglasnost Nadzornog odbora toga društva
prodajno mjesto trgovcu se daje na korištenje na temelju usmenog dogovora kada se radi o jednodnevnom korištenju prodajnog mjesta, pri čemu je dokaz da je zaključen usmeni dogovor potvrda o plaćenoj jednodnevnoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta
prodajno mjesto može se trgovcu na njegov obrazloženi pisani zahtjev dati na korištenje na temelju pisanog ugovora o privremenom korištenju, bez prethodnog provođenja natječaja, na razdoblje do najviše 31 dan u jednoj kalendarskoj godini
prodajna mjesta mogu se rezervirati za prigodnu prodaju te za posebne slučajeve prodaje, za razdoblje do 15 dana u jednoj kalendarskoj godini (božićni i novogodišnji blagdani, valentinovo, 8. mart, uskrs, 1. studenoga – Svi sveti, prigodna prodaja cvijeća i druge prigodne prodaje), pri čemu je dokaz da je izvršena rezervacija prodajnog mjesta potvrda o plaćenoj rezervaciji

Podzakup, zajednička uporaba i davanje na korištenje prodajnog mjesta

Definirano je da trgovac može prodajno mjesto odnosno poslovni, skladišni ili drugi prostor koji koristi u obavljanju svoje djelatnosti dati u podzakup ili ustupiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na privremenu, povremenu, stalnu ili zajedničku uporabu, isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.,

Predloženo je da ako trgovac na prodajno mjesto koje koristi ne dođe najkasnije sat i pol od početka vremena za obavljanje djelatnosti na tržnici, prodajno mjesto za taj dan može se dati na korištenje drugome trgovcu.

Cjenik

Definirano je da se visina zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, kao i visina naknade za korištenje prostora skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju utvrđuje Cjenikom koji donosi Uprava trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.

hranaNadzor nad pridržavanjem odredbi Tržnog reda i komunalnog reda

Utvrđena je obveza trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. da prati rad i ponašanje trgovaca na tržnici od početka vremena određenog za dostavu robe do završetka vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo, da upozorava trgovce ako se ne pridržavaju odredbi Tržnog reda na tržnicama na malo na području Grada Rijeke te da poduzima druge odgovarajuće mjere, kao i da surađuje s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke na kontinuiranoj provedbi mjera i radnji komunalnog reda sukladno aktima Grada Rijeke.

Iskaznice i odjeća radnika TD Rijeka plus d.o.o.

Utvrđena je obveza trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. da odredi izgled i oblik službene iskaznice i službene odjeće radnika trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. koji su zaduženi za naplaćivanje jednodnevnog korištenja prodajnih mjesta i ostale aktivnosti koje to društvo provodi na tržnici,

Obveze trgovaca

Obveze trgovaca uglavnom su preuzete iz važećeg Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci te se sada pobliže određuje da je trgovac dužan robu prodavati samo na prodajnom mjestu koje koristi, zatim da trgovac ne smije postavljati naprave kojima bi se proširio ili povećao kapacitet prodajnog mjesta, natkrilo prodajno mjesto ili na drugi način izmijenilo ili modificiralo prodajno mjesto, kao i da je trgovac dužan na prodajnom mjestu vidljivo i čitko istaknuti svoj naziv sukladno uputi trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.

Što se očekuje od građana?

Tržni red kao specifičan propis može biti zanimljiv za sve građane. Pogotovo se tiče kupaca i trgovaca na tržnicama u Rijeci, ali može se ticati i stanovnika koji žive u blizini lokacija tržnica.

Građani se kroz tekst Savjetovanja mogu upoznati s novom organizacijom tržne djelatnosti u Rijeci, mogu pročitati cijeli Nacrt Tržnog reda i uključiti se u njegovu izradu svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama.

Neka od pitanja koja su kroz samo Savjetovanje ponuđena u cilju motiviranja na uključivanje su sljedeća:

Smatrate li da su predložene odredbe Tržnog reda u skladu s Vašim očekivanjima koja imate kao korisnik tržnice, bilo kao kupac bilo kao trgovac?
Biste li neke segmente tržne djelatnosti u Rijeci drugačije propisali i kako? S kojim ciljem?
Što kao korisnici tržnice smatrate posebno važnim i bitnim u smislu da se treba propisati Tržnim redom?
Možete komentirati sve članke Tržnog reda uključivo i one koji nisu mijenjani u odnosu na prethodni dokument. Biste li neke članke drugačije napisali i kako?

(kv)