BURNA I DINAMIČNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RIJEKE

14. srpnja 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Riječko Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog prvog rebalansa Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu. Vijeće je imenovalo Branku Benčić ravnateljicom MMSU, a Gorana Gračanina ravnateljem Doma mladih.

Rebalans Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu

Opći ekonomski pad kao posljedica pandemije COVID-19., razlog je zbog kojeg je potrebno uravnotežiti proračun, pojasnio je gradonačelnik predstavaljajući rebalans. Objavom pandemije, Vlada RH donijela je hitne mjere pomoći gospodarstvu. Uz djelatnosti direktno obuhvaćene epidemiološkim mjerama zabrane rada, smanjenje gospodarske aktivnosti osjetile su i brojne djelatnosti koje nisu imale zabranu rada.  Među mjerama Vlade su i mjere koje se direktno odražavaju na smanjenje prihoda Proračuna Grada Rijeke: obustava, odgoda ili potpuno oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe. Istovremeno je i gradonačelnik donosio zaključke iz djelokruga gradske nadležnosti vezano za mjere pomoći svima koji su pogođeni pandemijom. Mjere su se odnosile na odgodu ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda (zakupnina za poslovne prostore, komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uporabu javnih gradskih površina, zatezne kamate). Donesene su i odluke o neplaćanju roditelja za boravak djece u vrtićima i osnovnim školama.
Gradski je proračun pretrpio ogromne gubitke na prihodnoj strani te je potrebno izvršiti smanjenja na gotovo svim stavkama prihoda kao i na stavkama rashoda. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke predlažu se prihodi i primici proračuna u iznosu 1.125.667.109 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 1.146.400.000 kuna. Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 20.732.891 kuna, a razlika između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uravnotežit će se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja. Pokriće manjka proračuna koje je bilo planirano početnim proračunom u iznosu od 35.385.000 kuna, Rebalansom se ne planira. Kako je rekao gradonačelnik, u uvjetima općeg pada prihoda nije bilo moguće osigurati višak tekućih prihoda, kojima bi se mogao podmiriti manjak iz prethodnih godina.
Rashodi poslovanja se smanjuju za 71.530.190 kuna ili za 7,7 % u odnosu na početni plan za 2020. godinu i iznose 854.860.234 kuna. Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 268.344.841 kuna, što predstavlja smanjenje za 43.535.660 kuna ili za 14,0% u odnosu na početni plan. Uštede na materijalnim rashodima su ostvarene zbog činjenice da je u razdoblju ožujak – svibanj 2020.  rad škola, vrtića, ustanova u kulturi i sportskih sadržaja bio obustavljen zbog čega su u tom razdoblju smanjeni troškovi za redovno poslovanje i programske aktivnosti.
Smanjuju se i subvencije za rad trgovačkog društva Rijeka 2020 za provedbu projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020 koji se planiraju u iznosu od 26.036.399 kuna, što predstavlja smanjenje za 12.156.601 kuna ili za 31,8%.
Sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture se smanjuju za 15.643.500,00 kn ili 17,81% i umjesto 87.828.000,00 kn iznose 72.184.500,00 kn.

Andrej Poropat, Mirna Pavlović-Vodinelić i Vojko Obersnel

Gradonačelnik je kazao kako se nada da neće biti još jednog još drastičnije rebalansa, što će ovisiti o situaciji s pandemijom.

U raspravi se rebalansu usprotivila Ivona Milinović naglasivši kako se nada da će biti potreban još jedan rebalans kojim će se odustati od gradonačelnikovih megalomanskih projekata, među kojima je i projekt Europska prijestolnica kulture i obnova broda Galeb.
Gradonačelnik je na to odgovorio kako javni novac nije novac za štednju. “Ako vam ostaje višak znači da ne znate trošiti ili da trebate smanjiti opterećenje. Projekt EPK podupire Vlada premijera Plenkovića jer je on europski orijentiran i razumije njegovu važnost, dok je vi ne razumijete”, kazao je gradonačelnik

Nakon prilično oštrog dijaloga vijećnice Milinović i gradonačelnika Vojka Obersnela, koji je inzistirao da Milinović prestane iznositi neistine i vrijeđati druge, Vijeće je prihvatilo prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu s 20 glasova za, dva protiv i četiri suzdržana. Prihvaćene su i Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu.

Goran Gračanin ponovno imenovan za ravnatelja Doma mladih

Na natječaj za ravnatelja objavljen Doma mladih stigla je samo jedna prijava, ona postojećeg ravnatelja pa Upravno vijeće ustanove nije imalo puno posla. Program rada i razvoja koji je ponudio Goran Gračanin Upravno vijeće ocijenilo je kvalitetnim, realnim i ostvarivim, s obzirom na kapacitete ustanove. Upravno vijeće smatra da predloženi program i dosadašnji rezultati u vođenju ustanove, potvrđuju razlog za njegov ponovni izbor. Gradsko vijeće prihvatilo je obrazloženje i imenovalo Gorana Gračanina za ravnatelja Doma mladih na razdoblje od četiri godine, koje počinje 1. rujna 2020. godine.

Branka Benčić imenovana za ravnateljicu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Upravno vijeće MMSU predložilo je Gradskom vijeću Grada Rijeke imenovanje Branke Benčić za ravnateljicu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na razdoblje od četiri godine, počevši od 17. listopada 2020. godine, budući da sadašnjem ravnatelju Slavenu Tolju mandat ističe 16. listopada 2020. godine. Na Javni natječaj objavljen 3. lipnja 2020. godine pristiglo je pet prijava, a obavijest o prijavi jedne kandidatkinje stigla je putem elektroničke pošte. Ta je prijava predana u roku u poštanskom uredu u Beču, ali je kasnije utvrđeno kako je priložena dokumentacija nepotpuna te dostavljena na njemačkom jeziku. U prijavi su istaknute dvije osobe, što nije u skladu s natječajnim tekstom. Slijedom naprijed navedenog nisu smatrane i kandidatkinjama u natječajnom postupku.
Mišljenje o kandidatima i njihovim četverogodišnjim programima iznijelo je i Stručno vijeće nakon što je razmotrilo natječajni materijal te zaključilo kako je za imenovanje ravnateljice Muzeja, najprihvatljivija Branka Benčić, čiji se program, uzimajući u obzir dosadašnje iskustvo i četverogodišnji plan, smatra najpreciznijim i suvremeno profiliranim. Benčić ima iskustvo u međunarodnim i većim projektima uz kvalitetu fundraisinga što je bitna komponenta za daljnji razvoj Muzeja, a program koji je predložila, suvremen je nudi konkretna rješenja za daljnji razvoj Muzeja i jačanje kapaciteta ustanove.
Upravno vijeće je prijedlog Odluke o imenovanju Branke Benčić za ravnateljicu Muzeja proslijedilo Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.
Imenovanje Branke Benčić nije podržao Odbor za kulturu, na čijem je čelu Zvonimir Peranić, koji  kandidatkinju nije podržao niti na sjednici.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je, sukladno interesu koji vlada zadužio pravnu službu da provjeri sve moguće pravne aspekte natječaja, prije nego je dao suglasnost kako bi se utvrdilo je li natječaj je proveden sukladno zakonu. Na kritike upućene od dijela vijećnika na rad Upravnog vijeća, gradonačelnik je kazao kako po zakonu, javnim ustanovama u kulturi upravlja Upravno vijeće koje za svoju odluku o izboru ravnatelja mora dobiti potvrdu Gradskog vijeća. Protiv izbora je bila Ivona Milinović, dok je deset vijećnika bilo suzdržano. Dosadašnjem ravnatelju Slavenu Tolju zahvalili su pročelnik Šarar i gradonačelnik Obersnel.

Usvojen Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku godinu 2020./2021.

28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Rijeke

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke, za koji se pretežito sredstva osiguravaju u proračunu Grada Rijeke, obuhvaćeni su programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, a sve prema razvojnim ciklusima iz Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
Osnovni nositelji Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi su dječji vrtići čiji je osnivač Grad Rijeka. U te vrtiće upisana su i djeca koja zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija te se sredstva za njihov boravak osiguravaju u Proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb na temelju Odluke o socijalnoj skrbi.

Grad Rijeka već niz godina sufinancira i redoviti program ranog i predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. U odnosne je dječje vrtiće smješteno oko 433 djece s područja grada Rijeke. Državni pedagoški standard definira broj djece u odgojnim skupinama te upravo prema navedenom standardu i prostornim uvjetima ti dječji vrtići imaju mogućnost primiti, odnosno upisati do najviše 564 djece, a Grad Rijeka se ugovorno obvezao sufinancirati ih.
Grad Rijeka trenutno sufinancira djelatnost predškolskog odgoja u deset dječjih vrtića drugih osnivača u redovitom 10-satnom i 6-satnom programu, ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke. U Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Rijeka planirano je ukupno 57.844.815,00 kuna. Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu planiran je iznos od 7.030.000,00 kuna.

Suglasnost na izmjene kreditnog zaduženju TD RIJEKA plus kod Erste&Steiermarkische Bank i Splitske banke

Gradonačelnik Grada Rijeke 23. studenog 2016. godine dao je suglasnost za zaduženje TD RIJEKA plus d.o.o. kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. putem dugoročnog kredita kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Do 31. ožujka 2020. godine otplata kredita vršila se po ugovorenoj dinamici otplate sukladno Ugovoru. Uslijed situacije vezane za epidemiju koronavirusa, u Rijeka plus-u došlo je do prestanka obavljanja gotovo svih djelatnosti što je dovelo do teškoća u poslovanju, nemogućnosti ostvarivanja prihoda i nemogućnosti podmirivanja obveza. Stoga bi po odobrenju nadležnih tijela banke, a u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije na poslovanje, Rijeka plus i Erste banka sklopili dodatak Ugovoru o privremenoj obustavi plaćanja glavnice kredita na rok od 6 mjeseci, pri čemu bi svi bitni uvjeti postojećeg kredita ostali nepromijenjeni. S obzirom na to da je nakon izmjena Statuta 2018. godine, za donošenje odluke o suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke iznad iznosa od 7.500.000,00 kn nadležno Gradsko vijeće Grada Rijeke, a ne više gradonačelnik, Odluku je moralo usvojiti Gradsko vijeće Grada Rijeke.
Ista situacija je i sa zaduženjem kod Splitske banke d.d. Split, za koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke, 28. studenog 2017. godine, TD Rijeka plus d.o.o. dalo suglasnost za dugoročni financijski kredit kod Splitske banke d.d. Split u iznosu od 16.500.000,00 kuna. Radi privremene obustave plaćanja glavnice kredita na rok od 6 mjeseci po odobrenju nadležnih tijela banke, a u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije koronavirusa na poslovanje Rijeka plusa, Rijeka plus i OTP banka d.d. Split sklopili bi dodatak Ugovoru o kreditu pri čemu bi također svi bitni uvjeti postojećeg kredita ostali nepromijenjeni. Uvjet za pristupanje sklapanju dodatka Ugovoru o kreditu je prethodna izmjena uvodno navedene Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke, koje ju je i prihvatilo.

Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu

Vezano za Rebalans Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu izrađen je Prijedlog izmjena Programa kojeg je Izvršni odbor Riječkog sportskog saveza utvrdio na sjednici održanoj 30. lipnja 2020. godine, a kojim se predlaže smanjenje za 1.986.258 kn, te plan sada iznosi 12.048.742 kn (smanjenje od 14,15%). Shodno tome doći će i do Izmjena Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu.

Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu

Izmjenama programa plan ostaje na istom iznosu od 1.775.000,00 kn, ali se kao posljedica mjera ograničavanja održavanja redovnih programa uslijed pandemije COVID-19. smanjuju sredstva za određene  aktivnosti vezane uz obrazovanje u području tehničke kulture i promociju. Istovremeno se povećavaju sredstva za funkcioniranje sustava tehničke kulture za iznos od 79.200,00 kn, tako da bi ukupna planirana sredstva iznosila 289.200,00 kuna (povećanje od 38%).
Vijeće je prihvatilo izmjene oba programa Javnih potreba.

Ispravak tehničke greške u grafičkom dijelu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

Gradsko vijeće je u studenom 2019. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke. U grafičkom dijelu Plana, nalazi se kartografski prikaz broj 3.1. “Prometna mreža – cestovna i željeznička mreža, pomorski promet” u kojemu su prikazane izmjene koje se odnose na prometnu mrežu. U navedenoj karti trebala je biti evidentirana izmjena koja se odnosi na ukidanje planirane spojne prometnice (ostale ulice) od OUXXVIII do GUXX, međutim, greškom izrađivača plana navedena izmjena nije grafički prikazana. Kako se u predmetnom slučaju radi o tehničkoj grešci, Vijeće je prihvatilo Izmjenu.

Manje sredstava za aktivnosti vijeća nacionalnih manjina u 2020. godini

U Proračunu za 2020. godinu svakom vijeću nacionalne manjine osigurana su sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programom rada do ukupnog iznosa od 60.000,00 kuna, odnosno za Predstavnicu češke nacionalne manjine do ukupnog iznosa od 30.000,00 kuna. Kako zbog proglašene epidemije vijeća nacionalnih manjina nisu bila u mogućnosti provesti programske aktivnosti, predlaže se smanjenje proračunskih rashoda iste. Za tu će se svrhu osigurati godišnji iznos od 45.000,00 kuna, a za programske aktivnosti Predstavnice češke nacionalne manjine godišnji iznos od 22.500,00 kuna, odnosno ukupno 630.400,00 kuna.

Izvješće o izvršenju programa Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanice Rijeka u 2019. godini

Hrvatska gorska služba spašavanja organizira, unaprjeđuje i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima. Akcije traganja i spašavanja izvršavaju se na poziv Centra 112 i na poziv nadležnih središnjih tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave i fizičkih osoba.
Poslove iz nadležnosti HGSS-a obavljaju posebno obučeni volonteri koji posjeduju specifična specijalistička znanja. Zakonom o HGSS-u određeno je da se sredstva za financiranje redovite djelatnosti osiguravaju u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima su stanice HGSS-a dužne podnijeti godišnje izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava. Iz Državnog proračuna osiguravaju se sredstva za dugoročne investicije, opremanje i obuku pripadnika HGSS-a, jer obavljaju djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.
HGSS – Stanica Rijeka u tijeku spomenutog razdoblja odradila je 43 intervencija “na poziv” u kojima su spašene 54 osobe.  Tijekom ljetne turističke sezone osigurana je vikend pripravnost od 2-3 člana i interventnog terenskog vozila. .

Izmjena Odluke o komunalnoj naknadi

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel

Zbog nastupanja posebnih okolnosti na području RH izazvanih pandemijom korone Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 19. ožujka 2020. godine Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, kojom je, među ostalim, obustavljen rad u djelatnosti trgovine. Istoga dana, 19. donesen je Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu koji propisuje da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti poput pandemije korona virusa, a koje narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.
U skladu s time Gradsko vijeće je u travnju donijelo Odluku o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi kojom je utvrđeno da su obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti oslobođeni vlasnik ili korisnik poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, koji je sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obuhvaćen mjerom obustave rada, te vlasnik ili korisnik poslovnog prostora i građevinskog zemljišta koji služi obavljanju djelatnosti odgoja i obrazovanja, a sve za razdoblje od dana 1. ožujka 2020. godine do prestanka važenja odluke nadležnog ministra o nastupanju posebnih okolnosti. Ministar tu odluku nije povukao stoga su predložene ovakve izmjene

Park na Kozali dobio ime – Park Zvonimira Škerla

Odbor za mjesnu samoupravu prihvatio je inicijativu Vijeća mjesnog odbora Kozala iz listopada 2019. godine da se dosad neimenovanom parku na području MO Kozala, koji je s južne strane omeđen Baštijanovom ulicom, sa zapadne i sjeverne strane Volčićevim trgom i ulicom Petra Kobeka, a s istočne strane Grobljem Kozala odredi naziv „Park Zvonimira Škerla“.  Potporu prijedlogu dali su Udruga 128. brigade Hrvatske vojske – Sveti Vid iz Rijeke te Muški rukometni Klub Kozala. Zvonimir Škerl (Rijeka, 1962. – Perušić, 1992.) sportaš i hrvatski branitelj. Istaknuti sugrađanin s Kozale, dugogodišnji poznati član i kapetan rukometnog kluba „Kozala“, hrvatski branitelj i pripadnik 128. brigade Hrvatske vojske. U Domovinskom ratu bio je stacioniran na ličkom ratištu gdje je i poginuo u neprijateljskom napadu u mjestu Ibrišići kod Perušića 19. siječnja 1992. U njegovu čast tradicionalno se održava memorijalni rukometni turnir „Zvonimir Škerl“.

Izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

Planom je bilo predviđeno da će se u 2020. godini ostvariti prihod s osnova spomeničke rente u iznosu od 9.200.000,00 kuna te su istim Planom planirani rashodi za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Slijedom situacije nastale kao posljedica epidemije Ministarstvo kulture RH donijelo je Odluku kojom je utvrđena obustava plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 2 mjeseca od dana donošenja odluke, te Odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente od 20. svibnja 2020. godine, kojom je utvrđena obustava plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 21. svibnja do 21. srpnja 2020. godine. Provedbom navedenih odluka, očekuje se umanjenje prihoda s osnova spomeničke rente u iznosu od 3.800,000,00 kuna odnosno 41,30%. Sukladno očekivanom smanjenju prihoda sredstava spomeničke rente, ukupan iznos sredstava spomeničke rente umanjuje se za 3.800.000,00 kuna čime se ukupan iznos sredstava spomeničke rente za 2020. godinu planira u iznosu 5.400.000,00 kuna.

Izmjene Programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Za realizaciju Programa građenja za 2020. godinu izmjenama su planirana ukupna sredstva u iznosu u iznosu od 56.915.200,00 kuna. Izmjenama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu planirana su sredstva u visini od 14.241.207,00 kuna, do su za Programe održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, umjesto planiranih 87.828.000,00 kn za realizaciju predviđena sredstva u iznosu 72.184.500,00 kn.

Prijenos prava vlasništva na nekretninama u k.o. Plase, radi izgradnje III. faze državne ceste D-403

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel s suradnicima

Gradsko vijeće prihvatilo je odluku kojom će Grad Rijeka i Hrvatske ceste d.o.o., sklopiti Ugovor o prijenosu vlasništva kojim Grad Rijeka prenosi Republici Hrvatskoj dio građevne čestice III faze državne ceste D-403. Riječ je o zemljištu površine 874m2, tržišne vrijednosti 881.305,11 kuna, bez plaćanja naknade i poslovni prostor na adresi M. Barača 48/D i dio poslovnog prostora na adresi 48/E, ukupne vrijednosti od 289.894,86 kuna, uz plaćanje naknade. Plaćanje će se riješiti umanjenjem dugovanja Grada Rijeke prema Republici Hrvatskoj umanji za navedeni iznos.

Vijeće je imenovalo suce porotnike Županijskog suda u Rijeci, a predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat izvijestio da je vijećnik Veljko Balaban postao član Akcije mladih i djeluje u klubu Akcije mladih te da vijećnik Josip Kukuljan nije više član stranke Most nego djeluje kao nezavisni vijećnik.