OVE MEDIJE GRAD KRK FINANCIRA

30. siječnja 2024. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

news vijestiKRK – Odluka o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21 i 114/22) i članka 7. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 44/23), Gradonačelnik Grada Krka, donosi Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije u 2024. godini.

I. Na temelju objavljenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini, klasa: 614-01/23-01/02, ur. broj: 2170-9-02/1-23-6, od 12. prosinca 2023. godine i prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnog poziva, utvrđuju se pružatelji medijskih usluga i pružatelji elektroničkih publikacija čiji će se programski sadržaji financirati u 2024. godini te se za iste raspoređuju novčana sredstva iz Proračuna Grada Krka za 2024. godinu kako slijedi:

 

Nakladnik/Pružatelj elektroničke publikacije Naziv programskog sadržaja Ukupan broj bodova Iznos financiranja (s PDV-om, izražen u eurima)
OTOK VIJESTI, obrt za internetski portal, vl. Martina Frka Milotić, Jesenska 13, Malinska, OIB: 97014390129 U fokusu: Krk 57 4.800,00
CIUDAD d.o.o., Zagreb, Jurja Dalmatinca 4, OIB: 18969795259 Gradonačelnik.hr 46 4.000,00
RI PORTAL j.d.o.o., Rijeka, Stanka Frankovića 27, OIB: 58158153143 Krk na dlanu 47 2.400,00
RADIO OTOK KRK d.o.o., Društveni dom Kras, Kras, OIB: 49445582981 Signal 7- Grad Krk 57 13.125,00
RADIO TRSAT d.o.o., Rijeka, Zvonimirova 20A, OIB: 79306459615 (Radio Laganini FM) Otočki đir 43 4.800,00
KANAL RI d.o.o., Rijeka, Trg Riječke rezolucije 3, OIB: 26219089758 Naš Krk 45 3.200,00
32.325,00

 

II. Grad Krk će s prijaviteljima iz točke I. ove Odluke koji su odabrani za financiranje sklopiti ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze (dinamika, visina, rok i način isplate, rok za proizvodnju i objavu programskih sadržaja i dr.).

III. Prijavitelj koji je sudjelovao u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na Odluku o odabiru pružatelja medijskih usluga i pružatelja elektroničke publikacije. Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Krka u roku od osam (8) dana od dana objave Odluke o odabiru. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Krka.

IV. Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Grada Krka: www.grad-krk.hr. Dostava prijaviteljima smatra se obavljenom javnom objavom Odluke o odabiru na mrežnoj stranici Grada Krka.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja (22. siječnja 2024. godine).

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone