CRES TRAŽI STRUČNOG SURADNIKA ZA “UŽARENU FOTELJU”: IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

24. travnja 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Cres

Cres

CRES – za prijam u službu službenika/službenice na određeno vrijeme u Ured Grada, Odsjek za pravne i opće poslove
- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE
1 izvršitelj/izvršiteljica

Oglas se objavljuje za prijam službenika/službenice na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (rodiljni dopust), do povratka odsutne službenice na posao.
1. Opći uvjeti za prijam: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
2. Posebni uvjeti za prijam:
- stručna sprema: magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima iste ili slične stručne spreme
- položen državni stručni ispit
3. Službenik/službenica se prima u radni odnos uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
4. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljena na web stranici Grada Cresa www.cres.hr i na oglasnoj ploči Grada Cresa, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
5. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18).
6. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata za provjeru, objavljeni su na službenoj web stranici Grada Cresa www.cres.hr.
7. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis;
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice);
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika uvjerenja odnosno svjedodžbe);
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – izvornik, ne stariji od šest mjeseci;
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata kojom potvrđuje, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11)
8. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru.
9. Pravo podnošenja prijave imaju i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit. U slučaju prijma u službu i rasporeda na radno mjesto, kandidat je obvezan položiti ispit u roku od godine dana od dana prijma u službu.
10. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
11. Prijave na oglas podnose se na adresu GRAD CRES, Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, Creskog statuta 15, 51557 Cres, u roku od osam dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Rijeka, Ispostava Cres – Lošinj.
12. Pročelnica Ureda Grada donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, najkasnije u roku od šezdeset dana od isteka roka za podnošenje prijava.

PROČELNICA
UREDA GRADA
Patricija Purić, dipl.iur.

Klasa: 112-01/18-1/4
Ur.broj: 2213/02-03/1-18-2
U Cresu, 18. travnja 2018. godine

Datum objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 18. travnja 2018.
Posljednji dan prijave: 28. travnja 2018.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

I. Opis poslova

Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove obavlja slijedeće poslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Cresa Klasa: 022-05/10-01/20 od 16. listopada 2010., 08. listopada 2014., 24. prosinca 2015., 28. ožujka 2017 i 23. ožujka 2018. godine:
1. Imovinsko-pravni poslovi u svezi ostvarivanja prava vlasništva i drugih stvarnih prava kada je Grad Cres titular tih prava ili kada Grad Cres ima pravni interes provesti pravni postupak radi utvrđivanja svojega prava vlasništva ili drugog stvarnog prava;
2. Poslovi pravne i stručno-tehničke obrade ugovora i ostalih akata;
3. Poslovi evidentiranja imovine u vlasništvu Grada Cresa;
4. Procesno-pravni poslovi kada je Grad Cres aktivno odnosno pasivno legitimiran u pravnom postupku radi ostvarivanja svojih stvarnih, obveznih i drugih prava;
5. Evidencija o sudskim postupcima u kojima je jedna od stranaka Grad Cres;
6. Pružanje pravne pomoći ostalim ustrojstvenim jedinicama upravnih tijela Grada Cresa i vođenje pravnih postupaka na prijedlog ostalih ustrojstvenih jedinica;
7. Poslovi suradnje s upravnim tijelima Primorsko-goranske županije odnosno Republike Hrvatske nadležnim za poslove koji po naravi, pripadaju u djelokrug ovog Odsjeka;
8. Drugi poslovi utvrđeni zakonom i drugim propisima, općim ili pojedinačnim aktima Gradskog vijeća, te pojedinačnim aktima ili nalozima gradonačelnika ili pročelnika.

II. Podaci o plaći

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 41/10). Plaća službenika čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta složenosti poslova koji iznosi 2,69.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem:
- pisanog testiranja
- intervjua
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim oglasom.

1. Pravni izvori za pripremu kandidata za pismeno testiranje

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13).
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 137/99-Odluka USRH, 22/00-Odluka USRH) 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

2. Pravila prethodne provjere znanja

- po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
- pisano testiranje traje 30 minuta
- za vrijeme pisanog testiranja nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama; koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija; razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
- kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili prekršiti jedno od gore navedenih pravila, biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati.
- na pisanom testiranju moguće je ostvariti do 10 bodova.
- intervju će se provesti s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
- intervju provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a na intervjuu kandidati mogu ostvariti do 10 bodova.
- kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova.
Povjerenstvo dostavlja Pročelnici Ureda Grada Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnica Ureda Grada donosi rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata, najkasnije u roku od šezdeset dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu Gradonačelniku Grada Cresa u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, na adresu GRAD CRES, GRADONAČELNIK, Creskog statuta 15, 51557 Cres. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA BITI ĆE OBJAVLJENA NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA, NA WEB-STRANICI www.cres.hr I OGLASNOJ PLOČI GRADA CRESA.

podijeli ovu vijest... Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone